Mobilităţi de studii / Study mobilities (SMS) - Domeniul Sănătate

Dosar de selecţie / Selection dossier

Documente

Documents

Formular / Form

Opis

Opis

UMFST-PO-RI-02-F01

Fişa de înscriere

Application form

Fişa de înscriere

Documente originale sau copii ale documentelor care dovedesc performanţele şcolară şi ştiinţifică ale candidatului pe perioada de timp corespunzătoare înmatriculării la UMFTGM.

Original or copies of the documents for proving academic and scientific performances of the candidate during university studies at UMFTGM

 

Copie după cartea de identitate sau paşaport

Copy of identity card or passport

 

CV EUROPASS

(cu adresa completă a candidatului, inclusiv telefon și email de contact)

CV Europass with full address, email, phone

 

Scrisoare de motivaţie

Motivation letter

 

 

Dosar de mobilitate de studii / Study mobility dossier

Documente

Documents

Formular / Form

Opis

Opis

 

Copie după cartea de identitate sau paşaport

Copy of identity card or passport

 

IBAN cont Euro, IBAN cont lei (Banca Transilvania) IBAN Euro account, IBAN Lei account (Transilvania Bank)

 

Declaraţie de garanţie de la notar

Notary statement for guarnantee

 

Declaraţie privind beneficierea de alte burse Erasmus

Statement on benefitting from other Erasmus mobilities

UMFST-PO-RI-02-F06

Acord de studii

Learning Agreement for Studies

Learning Agreement for Studies

Contract financiar

Grant agreement

Formular de la Departamentul de Relaţii Internaţionale

Form available at International Relations Department

Ordin de deplasare

Travel order

Formular de la Departamentul de Relaţii Internaţionale

Form available at International Relations Department

Carta de student Erasmus+

Erasmus+ Student Charter

Carta de student Erasmus+

Erasmus+ Student Charter

Certificat de prezenţă

Certificate of presence

UMFST-PO-RI-02-F09

Formular de înregistrare student

Student registration form

UMFST-PO-RI-02-F10

Chestionar on line pentru mobilităţi de studii

EU on line survey for studies

Document descărcat şi tipărit din platforma Mobility tool, după completare

Document downloaded and printed from Mobility Tools platform after filled out

Asigurare de sănătate, dacă este cazul

Health insurance, if necesarry

 

Mobilităţi de plasament / Traineeships mobilities (SMP) - Domeniul Sănătate

Dosar de selecţie / Selection dossier

Documente

Documents

Formular / Form

Opis

Opis

UMFST-PO-RI-08-F01-Ed.01.Rev.1

Fişa de înscriere

Application form

UMFST-PO-RI-02-F02-Fişa de înscriere

Documente originale sau copii ale documentelor care dovedesc performanţele şcolară şi ştiinţifică ale candidatului pe perioada de timp corespunzătoare înmatriculării la UMFTGM.

Original or copies of the documents for proving academic and scientific performances of the candidate during university studies at UMFTGM

 

Copie după cartea de identitate sau paşaport

Copy of identity card or passport

 

CV EUROPASS

(cu adresa completă a candidatului, inclusiv telefon și email de contact)

CV Europass with full address, email, phone

 

Scrisoare de motivaţie

Motivation letter

 

 

Dosar de mobilitate de plasament / Traineeships mobilities dossier

Documente

Documents

Formular / Form

Opis

Opis

UMFST-PO-RI-02-F05- Opis dosar de mobilitate

Copie după cartea de identitate sau paşaport

Copy of identity card or passport

 

IBAN cont Euro, IBAN cont lei (Banca Transilvania) IBAN Euro account, IBAN Lei account (Transilvania Bank)

 

Declaraţie de garanţie de la notar

Notary statement for guarnantee

 

Declaraţie privind beneficierea de alte burse Erasmus

Statement on benefitting from other Erasmus mobilities

UMFST-PO-RI-02-F06

Scrisoare de acceptare

Lettter of acceptance

Erasmus Traineeship Acceptance Letter

Acord de practică

Learning Agreement for Traineeships

Learning Agreement for Traineeships

Contract financiar

Grant agreement

Formular de la Departamentul de Relaţii Internaţionale

Form available at International Relations Department

Ordin de deplasare

Travel order

Formular de la Departamentul de Relaţii Internaţionale

Form available at International Relations Department

Carta de student Erasmus+

Erasmus+ Student Charter

Carta de student Erasmus+

Erasmus+ Student Charter

Certificat de prezenţă

Certificate of presence

UMFST-PO-RI-02-F09

Chestionar on line pentru mobilităţi de plasament

EU survey on line for traineeships

Document descărcat şi tipărit din platforma Mobility tool, după completare

Document downloaded and printed from Mobility Tools platform after filled out

Asigurare de sănătate, asigurare de accident si raspundere civila fata de terti

Health insurance, accident insurance and liability insurance

 

PENTRU STUDENȚII DE LA FACULTATEA DE INGINERIE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI, FACULTATEA DE ȘTIINȚE ȘI LITERE ”PETRU MAIOR”, FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DREPT

Mobilităţi de studii / Study mobilities (SMS)

Dosar de selecţie / Selection file

Documente

Documents

Formular / Form

Opis

Opis

UMFST-PO-RI-08-F01-Ed.01.Rev.1

Fişa de înscriere, se printează și semnează după completarea ei online

Application form, to be printed and signed after having been filled in online

UMFST-PO-RI-08-F02-Ed.01.Rev.1

Foaie matricolă cu specificarea rezultatelor academice pe anii de studii anteriori, inclusiv semestrul I din anul universitar în curs, dacă este finalizat (de la facultăți).

Transcript of records from the Dean’s office with the averages on the previous academic years, including the first semester of the current academic year if it is finalized.

Formular de la decanat

Form at the Dean’s office

Propunere pt. un program de studiu inițial – rezultat în urma accesării site-lui oficial al universității/universităților pt. care se depune dosarul și a consultării disciplinelor de studiu care pot fi urmate în străinătate și echivalate în țară

Proposal for an initial study program – drawn by consulting the study offer found on the official website of the university/universities for which the student is applying and the courses from the program back home

Learning Agreement for Studies

Certificat de competență lingvistică pentru limba în care se va efectua mobilitatea sau o limbă de circulaţie internaţională. Dacă studentul nu are deja un certificat/diplomă, poate contacta CCLASC-UMFST, pentru susținerea unui examen de competență lingvistică.

Certificate for language competency for the language used during the mobility or an international language. If the student has no prior certificate/diploma, he or she may contact CCLASC-UMFST, for the exam of language competency.

 

Copie după cartea de identitate sau paşaport

Copy of identity card or passport

 

CV EUROPASS

(cu adresa completă a candidatului, inclusiv telefon și email de contact)

CV Europass with full address, email, phone

 

Scrisoare de motivaţie

Cover letter

 

Dosar de mobilitate de studii / Study mobility file

Documente

Documents

Formular / Form

Opis

Opis

UMFST-PO-RI-02-F04-Ed.02.Rev.1

IBAN cont Euro, IBAN cont lei Banca Transilvania

IBAN Euro account, IBAN Lei account Transilvania Bank

 

Declaraţie de garanţie de la notar

Warranty statement from a notary public

 

Declaraţie privind beneficierea de alte mobilități Erasmus

Statement for prior participation to Erasmus mobilities

UMFST-PO-RI-02-F06-Ed.02.Rev.1

Acord de studii

Learning Agreement for Studies

Learning Agreement for Studies

Contract financiar

Grant agreement

Formular de la Departamentul de Relaţii Internaţionale-Biroul Erasmus+

Form available at the International Relations Department-Erasmus+ Office

Ordin de deplasare

Travel order

Formular de la Departamentul de Relaţii Internaţionale-Biroul Erasmus+

Form available at International Relations Department-Erasmus+ Office

Carta studentului Erasmus+

Erasmus+ Student Charter

Carta de student Erasmus+

Erasmus+ Student Charter

Certificat de prezenţă

Attendance certificate

UMFST-PO-RI-02-F09-Ed.02.Rev.1

Formular de înregistrare student

Student registration form

UMFST-PO-RI-02-F10-Ed.02.Rev.1

Chestionar on line pentru mobilităţi de studii

EU on line survey for studies

Document descărcat şi tipărit din platforma Mobility tool, după completare.

Document downloaded and printed from Mobility Tools platform after having been filled in.

Asigurare de sănătate/ Card european de sănătate

Health insurance/ European health card

 

Mobilităţi de plasament / Traineeships mobilities (SMP)

Dosar de selecţie / Selection file

Documente

Documents

Formular / Form

Opis

Opis

UMFST-PO-RI-08-F01-Ed.01.Rev.0

Fişa de înscriere

Application form

UMFST-PO-RI-08-F02-Ed.01.Rev.1

Foaie matricolă cu specificarea rezultatelor academice pe anii de studii anteriori, inclusiv semestrul I din anul universitar în curs, dacă este finalizat (de la facultăți)

Transcript of records from the Dean’s office with the averages on the previous academic years, including the first semester of the current academic year if it is finalized

Formular de la decanat

Form at the Dean’s office

Propunere pentru un program de practică inițial

Proposal for an initial Traineeship Agreement

Learning Agreement for Traineeships

Certificat de competență lingvistică pentru limba în care se va efectua mobilitatea sau o limbă de circulaţie internaţională. Dacă studentul nu are deja un certificat/diplomă, poate contacta CCLASC-UMFST, pentru susținerea unui examen de competență lingvistică.

Certificate for language competency for the language used during the mobility or an international language. If the student has no prior certificate/diploma, he or she may contact CCLASC-UMFST for the exam of language competency.

 

Copie după cartea de identitate sau paşaport

Copy of identity card or passport

 

CV EUROPASS

(cu adresa completă a candidatului, inclusiv telefon și email de contact)

CV Europass with full address, email, phone

 

Scrisoare de motivaţie

Cover letter

 

Scrisoare de accept de la instituția primitoare

Acceptance letter from the receiving institution

Erasmus Traineeship Acceptance Letter

Dosar de mobilitate de plasament / Traineeship mobility file

Documente

Documents

Formular / Form

Opis

Opis

UMFST-PO-RI-02-F05-Ed.02.Rev.0

IBAN cont Euro, IBAN cont lei

IBAN Euro account, IBAN Lei account

 

Declaraţie de garanţie de la notar

Warranty statement from a notary public

 

Declaraţie privind beneficierea de alte mobilități Erasmus

Statement for prior participation to Erasmus mobilities

UMFST-PO-RI-02-F06-Ed.02.Rev.1

Scrisoare de accept – în original

Erasmus Traineeship Acceptance Letter – original document

Erasmus Traineeship Acceptance Letter

Acord de practică

Learning Agreement for Traineeship

Learning Agreement for Traineeships

Contract financiar

Grant Agreement

Formular de la Departamentul de Relaţii Internaţionale-Biroul Erasmus+

Form available at International Relations Department-Erasmus+ Office

Ordin de deplasare

Travel order

Formular de la Departamentul de Relaţii Internaţionale--Biroul Erasmus+

Form available at the International Relations Department-Erasmus+ Office

Carta studentului Erasmus+

Erasmus+ Student Charter

Carta studentului Erasmus+

Erasmus+ Student Charter

Certificat de prezenţă

Attendance certificate

UMFST-PO-RI-02-F09-Ed.02.Rev.1

Chestionar on line pentru mobilităţi de traineeship

EU survey on line for traineeship

Document descărcat şi tipărit din platforma Mobility tool, după completare.

Document downloaded and printed from Mobility Tools platform after having been filled in.

Asigurare de sănătate de accident și de răspundere civilă față de terți

Health, Accident, Civil Liability Insurance