OBIECTIVE GENERALE ȘI CONCEPTE

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE DIN TÂRGU MUREȘ a stabilit un sistem de management al calității (SMC), în conformitate cu cerințele standardului ISO 9001:2015, descris în Manualul Calității.

Calitatea tuturor activităților și a rezultatelor acestora reprezintă un deziderat de fond al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, asumat prin Cartă. Universitatea urmărește în permanență, prin managementul calității, eficientizarea sistemului de calitate și, în cadrul lui, îmbunătățirea evaluării și autoevaluării activității didactice, științifice și administrative.

Prin calitate intenționăm ca procesul didactic și de cercetare științifică, precum și procesele administrative, să asigure satisfacerea cerințelor clienților noștri - studenți, alți membrii ai comunității universitare, precum și ale altor părți interesate, iar toți angajații noștri trebuie să își axeze activitățile și rezultatele obținute pe îmbunătățirea continuă.

Implementarea sistemului de management al calității asigură îmbunătăţirea continuă a performanţelor Universității prin asigurarea încrederii privind capabilitatea acesteia de a depăși cerințele clienților săi și de fi pregătită să le asigure îndeplinirea necesităților viitoare.

MISIUNEA, POLITICA PRIVIND CALITATEA ȘI OBIECTIVELE GENERALE ALE UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE DIN TÂRGU MUREȘ

Misiunea Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu-Mureş este de a genera şi de a transfera cunoaştere către societate prin:

(1) formarea de competențe profesionale/ transversale și perfecţionarea resurselor umane înalt calificate pentru o societate modernă, capabile să satisfacă, prin inserţie profesională, nevoile de competenţă ale mediului socioeconomic;

(2) îmbogăţirea şi difuzarea valorilor ştiinţifice, culturale, sociale şi etice;

(3) contribuţia la progresul ştiinţelor fundamentale şi aplicative prin cercetarea științifică pentru adevăr, materializată prin lucrări de cercetare fundamentală, aplicativă şi dedicată;

(4) promovarea spiritului şi a gândirii critice în rândul specialiştilor şi al populaţiei;

(5) promovarea și dezvoltarea valorilor naționale și internaționale în domeniile ştiinţific, cultural şi educaţional, prin cooperare academică;

(6) transferul de cunoştinţe şi bune practici către societate şi în slujba societăţii prin servicii de consultanţă şi consiliere care să susţină dezvoltarea regională în spiritul generoaselor principii ale conceptului de dezvoltare durabilă;

(7) climat adecvat pentru dezvoltarea personală a membrilor comunității universitare;

(8) consolidarea spiritului de comunitate universitară;

(9) dezvoltarea conştiinţei, a comportamentului de creştere a libertăţilor umane şi a principiilor democraţiei.

 

POLITICA REFERITOARE LA CALITATE-DECLARAŢIA RECTORULUI

CALITATEA este elementul fundamental în programele educaţionale şi de cercetare ale Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu-Mureş

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș reprezintă o instituție academică emblematică pentru această zonă a țării, cunoscută și recunoscută în țară și peste hotare. Principala noastră preocupare şi responsabilitate este aceea de a oferi cu consecvenţă servicii de calitate prin educaţie şi pregătire profesională în care să primeze excelența, contribuind în acest fel la dezvoltarea socială şi economică a comunității.

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș se defineşte ca o universitate pentru comunitate, o instituţie de educaţie şi cercetare ştiinţifică, care transferă cunoştinţe şi bune practici către societate şi în slujba societăţii. Cercetarea științifică este valorificată în procesul de predare, contribuind la ridicarea nivelului acestuia. Conducerea Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș îşi exprimă angajamentul total pentru o strategie a calității care vizează implementarea performantă şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii prin satisfacerea cerințelor aplicabile, în scopul de a obţine rezultate care să răspundă şi să depăşească nevoile clienţilor noştri - studenţi şi societate. <s> </s>

Pentru a realiza acestea, conducerea Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș se angajează:

- Să asigure identificarea şi satisfacerea aşteptărilor exprimate sau implicite ale clienţilor noştri ;

- Să dezvolte competenţe profesionale şi să le perfecţioneze continuu în domeniul medico-farmaceutic, tehnic, economic, juridic, administrativ şi social, prin programe flexibile de formare pentru a ne putea adapta cerinţelor pieţei forţei de muncă în continuă schimbare şi globalizare;

- Să colaboreze cu clienţii pentru a pregăti absolvenţi capabili de a utiliza cunoştinţe medico-farmaceutice, ştiinţifice, tehnice şi cultural-umaniste valoroase, cu şanse reale în competiţia de pe piaţa muncii, care să le asigure avantajele pe termen lung ale educaţiei oferite;

- Să îi încurajeze pe toţi membrii comunității universitare care asigură procesul educaţional şi de cercetare, să contribuie la cunoaşterea, înţelegerea şi îmbunătăţirea întregului proces de educaţie şi formare profesională a studenţilor noştri, printr-un transfer creativ al informației și al experienței profesionale ;

- Să asigure motivarea, implicarea, instruirea şi perfecţionarea personalului didactic şi auxiliar;

- Să îmbunătăţească procesul de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică în conformitate cu cerinţele europene şi internaţionale şi prin adecvare la realitatea socio-economică;

- Să dezvolte cercetarea ştiinţifică în domeniul medico-farmaceutic, tehnic, economic, juridic, administrativ şi social, în permanentă colaborare cu instituţii similare din România şi din alte ţări;

- Să îmbunătăţească continuu şi să diversifice lucrările de cercetare, în vederea creşterii satisfacţiei beneficiarilor rezultatelor cercetării;

- Să asigure în universitate un climat de muncă bazat pe implicare, responsabilitate şi respect reciproc, pentru ca fiecare participant la proces să-şi valorifice la maximum potenţialul profesional şi intelectual.

Responsabilitățile departamentelor, facultăților și altor unități organizaționale precum și a funcțiilor pentru asigurarea calității sunt prevăzute în procedurile sistemului de management al calității. Studenții, în calitate de beneficiari direcți ai proceselor furnizate de universitate, sunt implicați în mod activ în acțiunile de asigurare a calității.

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș a creat şi menţine un cadru organizatoric pentru stabilirea şi analizarea obiectivelor referitoare la calitate: în domeniul didactic, în domeniul cercetării ştiinţifice, în domeniul colaborărilor şi cooperărilor naţionale şi internaţionale, în domeniul eficientizării documentării, în domeniul promovării imaginii universităţii, marketing educaţional şi relaţii publice, precum şi obiective privind optimizarea managementului academic şi administrativ.

Politica referitoare la calitate este implementată, monitorizată și revizuită periodic în conformitate cu prevederile procedurilor sistemului de management al calității.

În calitate de Rector al Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș voi depune toate eforturile pentru menţinerea și îmbunătățirea Sistemului de Management al Calităţii ca parte integrantă a procesului de îmbunătăţire continuă la care se angajează întreaga echipă de conducere în vederea alinierii la standardele internaţionale în educaţia la nivel universitar.

Numai prin înţelegerea demersului nostru şi participarea activă a fiecărui angajat putem atinge obiectivele pe care ni le-am propus şi solicit în acest scop ca fiecare angajat al Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș să-şi asume autorităţile şi responsabilităţile care îi revin şi să respecte reglementările sistemului de management al calităţii.

Data: 10 decembrie 2018

Rector,

Prof.dr. Azamfirei Leonard

 

Obiectivele generale în domeniul calității sunt:

- respectarea și îndeplinirea cerințelor explicite și implicite ale clienților- studenți, alți membrii ai comunității universitare, precum și alte părți interesate

- respectarea cerințelor legale și de reglementare aplicabile domeniului de activitate al Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș

- creşterea competitivităţii serviciilor educaționale și de cercetare oferite clienților, prin utilizarea de metode și procedee de lucru moderne și performante

- asigurarea resurselor necesare pentru derularea proceselor precum și pentru implementarea, menținerea și funcționarea în condiții de eficacitate a sistemului de management al calității , conform cu standardul de referinţă SR EN ISO 9001:2015

- dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului implicat în realizarea proceselor specifice

- implicarea angajaților de la toate nivelurile în îmbunătățirea calității.

Obiectivele generale în domeniul calității se integrează în obiectivele specifice declarate la nivelul Universității și la nivelul compartimentelor integrate în Sistemul de Management al Calității.

Obiectivele specifice sunt stabilite, monitorizate, evaluate, analizate astfel încât să se asigure îmbunătățirea continuă prin exemplele diseminate de bune practici și prin măsurile stabilite.

Conducerea Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș urmărește și răspunde de îndeplinirea politicii privind calitatea. Autoritatea și responsabilitatea pentru stabilirea, implementarea și menținerea sistemului de management sunt delegate reprezentantului conducerii cu Sistemul de Management al Calității .

Conducerea Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș se asigură prin intermediul reprezentantului conducerii cu SMC, că prevederile Manualului Calității, cât și ale celorlalte documente ale sistemului de management sunt cunoscute, însușite și aplicate de întreg personalul universității. Managementul la cel mai înalt nivel se asigură că politica și obiectivele privind calitatea este disponibilă pentru toți angajații societății și pentru public (la solicitare).