Obiective generale și concepte

Calitatea tuturor activităților și rezultatelor acestora reprezintă un deziderat de fond al Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, asumat prin Cartă, universitatea urmărind în permanență, prin managementul calității, eficientizarea sistemului de calitate și, în cadrul lui, îmbunătățirea evaluării și autoevaluării activității didactice, științifice și administrative.

Ca un concept general, managementul calității:

- Reunește acele activități de management prin care se stabilesc politici, obiective și responsabilități în domeniul calității;
-   Implementează aceste activități prin planificare, evaluare, asigurare și îmbunătățire a calității.

În Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, managementul calității planifică și îmbunătățește calitatea tuturor activităților prin structuri organizatorice, proceduri și resurse prin care se realizează evaluarea și asigurarea calității.

MISIUNEA, POLITICA PRIVIND CALITATEA ȘI OBIECTIVELE GENERALE ALE UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE DIN TÎRGU MUREȘ (UMFTGM) a stabilit un sistem de management al calității în conformitate cu cerințele standardului ISO 9001:2015 și descris în Manualul Calității.

Prin implementarea sistemului de management, conducerea de la cel mai înalt nivel se angajează pentru:

- satisfacerea cerințelor studenților și a celorlalte părți interesate;

- asigurarea infrastructurii și a unui mediu de lucru adecvat pentru desfășurarea corespunzătoare a tuturor proceselor si a resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite;

- conformarea cu legislația în vigoare aplicabilă activităților desfașurate;

- îmbunătățirea continuă a performanțelor și eficacității sistemului de management al calității.

 

MISIUNEA UMFTGM este de a genera și de a transfera cunoaștere către societate prin:

(1) formarea și perfecționarea resurselor umane calificate și, respectiv, înalt calificate;

(2) îmbogățirea și difuzarea valorilor științifice, culturale, sociale și etice în domeniul medical și farmaceutic;

(3) promovarea spiritului și gândirii critice în rândul specialiștilor și al populației, în domeniul său de activitate;

(4) dezvoltarea științifică și culturală în domeniul medico-farmaceutic;

(5) afirmarea valorilor științifice naționale în domeniu și integrarea în activitatea europeană;

(6) dezvoltarea conștiinței, a comportamentului de creștere a libertăților umane și a principiilor democrației.

 

OBIECTIVE GENERALE:

(1) formarea de specialiști cu pregătire superioară în domeniul ocrotirii sănătății, învățământului și cercetării științifice, raportat la nivel internațional;

(2) pregătirea postuniversitară a specialiștilor din domeniu la toate nivelurile prin programe specifice(rezidențiat, cursuri și stagii de specializare și perfecționare continuă și studii complementare, mijloace de pregătire continuă ș.a.).

(3) promovarea cercetării științifice fundamentale și aplicative;

(4) dezvoltarea legăturilor specifice dintre UMFTGM și sistemul național de sănătate; acordarea de asistență medicală de specialitate și de înaltă performanță prin membrii comunității sale academice, specialiști de înaltă ținută profesională;

(5) promovarea în cadrul comunității universitare a unui climat de încredere și libertate, a căror reguli de bază sunt obiectivitatea și respectul reciproc între membrii Universității;

(6) dezvoltarea cooperării cu alte instituții academice și de cercetare naționala și internaționale;

(7) realizarea demersurilor instituționale în vederea asigurării predictibilității carierei universitare și profesionale a membrilor comunității academice.

(8) adaptarea ofertei educaționale la cererea de educație în condiții de competitivitate, în scopul dezvoltării personale, al inserției profesionale a individului (conform art. 117 și art. 198 din Legea Educației Naționale 1/2011);

(9) asigurarea performanței în procesul didactic și de cercetare științifică, conform standardelor naționale și europene;

(10) eficientizarea sistemului de asigurare a calității și, în cadrul lui, îmbunătățirea evaluării și autoevaluării activității didactice, științifice și administrative;

(11) asigurarea bazei materiale corespunzătoare tuturor acestor activități, precum și a unor condiții de muncă adecvate pentru toți membrii comunității academice. 

Obiectivele generale stabilite prin prezenta Politică sunt stabilite de către conducerea UMFTGM și sunt analizate în cadrul analizelor efectuate de management pentru a asigura adecvarea acestora.

Obiectivele generale fundamentează obiectivele specifice proceselor, care se realizează în conformitate cu Programul de management al calității. Pentru realizarea obiectivelor specifice sunt alocate resurse materiale, financiare si umane.

Conducerea UMFTGM urmărește și răspunde de îndeplinirea politicii privind calitatea. Autoritatea și responsabilitatea pentru stabilirea, implementarea și menținerea sistemului de management sunt delegate reprezentantului conducerii cu Sistemul de Management al Calității (SMC).

Conducerea U.M.F. TÎRGU MUREȘ se asigură prin intermediul reprezentantului conducerii cu SMC, că prevederile Manualului Calității, cât și a celorlalte documente ale sistemului de management sunt cunoscute, însușite și aplicate de întreg personalul UMFTGM. Managementul la cel mai înalt nivel se asigură că politica și obiectivele privind calitatea este disponibilă pentru toți angajații societății și pentru public (la solicitare).