Departamentul pentru Asigurarea Calității

Departamentul de Asigurare a Calității este o structură funcțională, cu rol important în activitatea academică, cu responsasbilități în implementarea și monitorizarea cerințelor calității în cadrul tuturor proceselor care se desfășoară în universitate.

Obiective

Obiective strategice 
-  Promovarea excelenţei prin controlul calității la nivelul tuturor proceselor didactice și suport.
- Fundamentarea și dezvoltarea unui sistem de management al calității care să integreze toate cerințele legale și reglementate privind calitatea, aplicabile la nivelul proceselor didactice și suport.
- Creșterea gradului de conștientizare privind importanța calității, prin implicarea tuturor angajaților și a studenților în activitățile specifice referitoare la calitate și prin dezvoltarea unei comunicări eficiente pentru diseminarea documentelor calităţii, precum şi a rezultatelor obținute prin îmbunătățirea continuă .
 

Obiective operaționale 
- Integrarea în cadrul tuturor proceselor didactice și suport a cerințelor comune de calitate rezultate din prevederile standardul SR EN ISO 9001:2015, cerințele de evaluare internă și externă a calității educației, respectiv ale sistemului de control intern managerial.
- Elaborarea / revizuirea continuă a documentelor care reglementează funcţionarea sistemului calităţii în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015, cu cerințele de evaluare internă și externă a calității educației, respectiv ale sistemului de control intern managerial, în vigoare.
- Inițierea, monitorizarea, diseminarea rezultatelor activităților de evaluare a calității proceselor didactice, de cercetare și suport .
- Evaluarea continuă a calității prin planificarea și controlul auditului intern în domeniul calității și a evaluărilor interne ale programelor de studii.
- Colaborarea cu responsabilii de procese pentru stabilirea măsurilor de îmbunătățire, ca rezultat al procesului de evaluare a satisfacției clienților interni și externi.
- Monitorizarea îndeplinirii obiectivelor operaționale ale UMFST„G.E. Palade„ Tg.Mureș  stabilite anual.
- Îmbunătățirea calității prin creșterea gradului de instruire a personalului privind calitatea. 
- Evaluarea stadiului de implementare și a eficacității cerințelor de calitate .
- Actualizarea continuă a cunoștințelor și competențelor privind cerințele naționale și internaționale de calitate, prin dezvoltarea de colaborări cu alte universități sau organisme abilitate în domeniu, din țară și străinătate.
- Diseminarea continuă pe canalele de comunicare internă a informațiilor privind asigurarea calității .

STRUCTURĂ ORGANIZATORICĂ ȘI COMPONENȚĂ

Departamentul are în componența sa reprezentanți ai corpului profesoral de la nivelul tuturor facultăților din cadrul universității și personal didactic auxiliar.

Poziţie

Nume şi prenume

Director de departament/Reprezentant Managementul Calității (RMC)

Prof. dr. Tanase Corneliu

Director adjunct DAC - responsabil cu programele de studiu in limba engleza Șef de lucrări dr. Ion Valentin

Membru, reprezentant corp profesoral - Facultatea de Medicină

Conf. dr. Orbán-Kis Károly

Membru, reprezentant corp profesoral - Facultatea de Medicină în limba engleză

Conf. dr. Mureșan Simona

Membru, reprezentant corp profesoral – Facultatea de Medicină Dentară

Conf. dr. Cerghizan Diana

Membru, reprezentant corp profesoral – Facultatea de Farmacie

Prof. dr. Rusu Aura

Membru, reprezentant corp profesoral – Facultatea de Farmacie

Șef de lucrări dr. Berța Lavina Anda

Membru, reprezentant corp profesoral – Facultatea de Inginerie și Tehnologia informației

Conf. dr. Strnad Gabriela

Membru, reprezentant corp profesoral – Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior„

Conf. dr. Chiorean Luminița

Membru, reprezentant corp profesoral – Facultatea de Economie și Drept

Lector dr. Boantă Adrian

Membru, Administrator patrimoniu

Borșa Marina Constanța

Membru, Administrator patrimoniu

Hadnagy Ildikó

Membru, Secretar

Magyari Annamária

Structura și componența departamentului au fost aprobate prin:

- Hotarârea Consiliului de Administraţie din data de 04.06.2021
- Hotarârea Consiliului de Administraţie din data de 28.01.2019
- Hotarârea Consiliului de Administraţie din data de 05.02.2018
- Hotarârea Consiliului de Administraţie din data de 25.04.2016
- Hotarârea Consiliului de Administraţie din data de 17.02.2015
- Decizia Rectorului nr. 62/ 12.02.2015
- Hotarârea Consiliului de Administraţie din data de 09.02.2015
- Hotarârea Consiliului de Administraţie din data de 15.12.2014
- Hotarârea Senatului UMF din 16-19.09.2014
- Hotarârea Consiliului de Administraţie din data de 21.01.2013
- Hotarârea Consiliului de Administraţie din data de 05.11.2012
- Hotarârea Consiliului de Administraţie din data de 22.10.2012
- Decizia Rectorului nr. 778/24.09.2013
- Decizia Rectorului nr. 231/19.04.2012

Contact

Prof. dr. Corneliu Tanase
Director Departament Asigurarea Calităţii
Reprezentant managementul calităţii
Clădirea Facultății de Farmacie
Tel.: +40 265.215551, int. 361; Fax: +40 265.210407
Email: corneliu.tanase@umfst.ro

Ing. Marina Constanța Borșa
Membru Departament Asigurarea Calității
Clădirea Centrală
Tel.: +40 265.215551, int. 287; Fax: +40 265.210407
Email: marina.borsa@umfst.ro
Hadnagy Ildikó
Membru Departament Asigurarea Calității
Clădirea Centrală
Tel.: +40 265.215551, int. 181; Fax: +40 265.210407
Email: asigurarea.calitatii@umfst.ro

Magyari Annamária
Membru Departament Asigurarea Calității
Clădirea Centrală
Tel.: +40 265.215551, int. 181; Fax: +40 265.21040
Email: annamaria.magyari@umfst.ro
 

Corpul auditorilor interni

D.A.C. coordonează corpul auditorilor interni ai calității, format din reprezentați ai corpului profesoral, respectiv personal administrativ.
Corpul Auditorilor Interni (C.A.I.) reunește personal didactic și administrativ, care  prin acțiunile de audit în domeniul calității asigură analiza și evaluarea funcționării și eficacității SMC, contribuind la îmbunătățirea calității serviciilor educaționale și administrative oferite de către Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade’” din Târgu Mureș.
Componenta
Prof. dr. Tanase Corneliu
Conf. dr. Mureșan Simona
Conf. dr. Orbán Kiss Károly 
Conf. dr. Cerghizan Diana
Prof. dr. Rusu Aura
Conf. dr. Curticăpean Manuela 
Conf. dr. Strnad Gabriela
Conf. dr. Chiorean Luminița
Conf. dr. Han Bianca
Lector dr. Boantă Adrian
Șef lucr. Dr. Berța Lavinia Anda
Șef lucr. Dr. Gliga Mihai
Șef de lucrări dr. Ion Valentin
Ing. Borșa Marina 
Hadnagy Ildikó
Magyari Annamária
Pop Gabriela
Fărcaș Diana
Luca Edit
Guță Ioana
- Hotarârea Consiliului de Administraţie din data de 28.01.2019
- Decizia Rectorului nr.1126/22.11.2016
- Hotarârea Consiliului de Administraţie din data de 18.07.2016