MISIUNE ȘI PREZENTARE GENERALĂ A DEPARTAMENTULUI DE PREGĂTIRE A PERSONALULUI DIDACTIC

Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic (DPPD), din UMF Tîrgu Mureș, este o entitate instituțională subordonată Rectoratului. Misiuniea principală constă în organizarea, pe baza acreditărilor din partea Ministerului Educației Naționale, următoarele activități:

cursuri modulare psihopedagogice, în vederea certificării profesiei didactice, nivelele I și II;

cursuri de dezvoltare profesională - perfecționare și formare continuă - în relație cu tehnici și aspecte inovative didactice, la nivel academic, contextualizate învățământului superior european;

cursuri de formare continuă și perfecționare, respectiv, examene pentru dobândirea gradelor didactice II și I din învățământul preuniversitar.

 

Programelele de formare psihopedagogică din cadrul DPPD urmăresc certificarea competenţelor pentru profesia didactică, care se realizează la două nivele:

Nivelul I (iniţial) - acordă absolvenţilor de studii universitare de licență dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul preșcolar, primar și gimnazial. Acest program se organizează sub două forme:

□   Forma de învăţământ cu frecvenţă - pe parcursul studiilor universitare, în paralel cu studiile de licenţă. La sfârșitul fiecărui semestru se organizează o sesiune de evaluare, care va fi integrată în perioada sesiunilor de examene curente, organizate de cele trei facultăţi ale UMF Tîrgu Mureș. Admiterea se realizează pe baza unui eseu motivațional. Programul se încheie, după trei ani, cu examen de absolvire. Certificarea, obţinută la sfârșitul Nivelului I, conferă absolvenţilor cu diplomă de licență dreptul de a parcurge Nivelul II de certificare pentru profesia didactică, dacă sunt înscriși la programe de studii universitare de masterat. Excepție fac absolvenții studiilor de licență ale programelor de studii: Medicină, Medicină Dentară și Farmacie. Aceștia vor putea urma Nivelul II de formare psihopedagogică, în ultimii ani de facultate (IV-V sau V-VI, după caz), în condițiile absolvirii Nivelului I.

□   Forma de învăţământ în regim postuniversitar-comasat – se organizează pentru ambele nivele de certificare. Nivelul I se parcurge în sistem modular, în primul semestru de învățământ, iar nivelul II, în cel de al doilea semestru. La sfârșitul fiecărui semestru se organizează o sesiune de evaluare și absolvire/nivel.

Nivelul II (aprofundare) - acordă absolvenţilor de studii universitare de licență/masterat, dreptul de a ocupa posturi didactice în învăţământul liceal, respectiv, postliceal și superior. Și acest nivel se organizează  sub  două forme: învăţământ cu frecvenţă (doi ani) și învăţământ în regim postuniversitar-comasat (un semestru).

Absolvenţii cu diplomă de licenţă, care nu au urmat programul de formare psihopedagogică pe parcursul studiilor universitare se pot înscrie la acest program, în regim postuniversitar-comasat (Nivelul I - un semestru / Nivelul II – un semestru).