PRECIZĂRI privind desfăşurarea examenelor de acordare a gradului didactic II sesiunea august 2020 - pentru profesori –

În conformitate cu O.M.C.T.S nr. 5.561/2011 (Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar) cu modificările și completările ulterioare, cu O.M. nr. 4.3030/21.05.2020 și cu OUG 70/2020, pentru sesiunea august 2020, candidații vor susține o singură probă scrisă, care va conține elemente de pedagogie și de psihologie (care era probă orală în anii anteriori), precum și elemente din metodica specialității (ca în anii anteriori). Durata probei scrise (pentru ambele discipline) este de 3 ore, din momentul primirii subiectelor.

Pentru promovarea examenului de acordare a gradului didactic II, candidatul trebuie să obțină cel puțin nota 8 (opt) la disciplina elemente de pedagogie și de psihologie respectiv la disciplina elemente din metodica specialității.

Media generală de promovare a examenului de acordare a gradului didactic II este media aritmetică a notei de la disciplina elemente de pedagogie și de psihologie respectiv de la disciplina elemente din metodica specialității.

Media generală de promovare a examenului de acordare a gradului didactic II este de cel puțin 8 (opt).

Examenul (proba scrisă care va conține elemente de pedagogie și de psihologie precum și elemente din metodica specialității) se va susține, în data de 24 august 2020, începând cu ora 1000 (intrarea în sala de examene este permisă în intervalul 830 - 9 30), în funcție de specialități, astfel:

Nr. crt.

Specializarea pentru care se susține examenul învederea obținerii gradului diactic II

Proba scrisă – 3 ore

Sala/Str. Nicolae Iorga, nr. 1

Ora

1.

Educație fizică și sportivă

Elemente de pedagogie și de psihologie

Elemente din metodica specialității

A 204

1000

2.

Limba și literatura engleză

Elemente de pedagogie și de psihologie

Elemente din metodica specialității

A 204

1000

3.

Limba şi literatura franceză

Elemente de pedagogie și de psihologie

Elemente din metodica specialității

A 109

1000

4.

Istorie

Elemente de pedagogie și de psihologie

Elemente din metodica specialității

A 109

1000

5.

Medicină generală

Elemente de pedagogie și de psihologie

Elemente din metodica specialității

A 109

1000

6.

Limba și literatura română

Elemente de pedagogie și de psihologie

Elemente din metodica specialității

A 109

1000

Contestațiile la proba scrisă se pot depune în ziua examenului, după afișarea rezultatului, până în data de 25.08.2020, ora 1200.

Programele pe baza cărora se desfăşoară probele de examen se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi sunt valabile la nivel naţional. Programele de perfecţionare sunt publicate pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării (www.edu.ro/Resurse umane/Direcţia formare Continuă, Programe de definitivat/gradul II/gradul I).

1. PEDAGOGIE (pentru toate specializ ările) - Anexa 2 la OMECT nr. 2687/27.11.2007

2. EDUCATIE FIZICA - O.M. nr. 3442 din 21.03.2000

3. LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ - Anexa 2 la OMECT nr. 2687/27.11.2007

4. LIMBA ŞI LITERATURA FRANCEZĂ - Aprobată prin OMEN nr. 344/21.03.2014

5. ISTORIE - O.M. nr. 3442 din 21.03.2000

6. MEDICINĂ GENRALĂ - OMECT nr. 2687/2007

7. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ - Anexa 2 la OMECT nr. 2687/27.11.2007

 

Pentru participarea la examenul de Grad didactic II, sesiunea august 2020, taxa este de 300 lei/candidat.

Taxa se achită la casieria UMFST G.E.Palade din Târgu Mureș (strada Gh. Marinescu, nr. 38), program: Luni-Vineri, între orele 0800-14 00, până în data de 21.08.2020.

În ziua examenului de obținere a Gradului didactic II, candidații vor prezenta cartea de identitate și vor face dovada plății taxei de participare.

ANUNȚ SUSȚINERE EXAMEN GRADUL II ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR - ȘCOLI POSTLICEALE Sesiunea august 2019

Informații privind organizarea şi desfăşurarea examenului de acordare a gradului didactic II - sesiunea august 2019

ANUNȚ PENTRU CADRELE DIDACTICE ÎNSCRIERI PENTRU GRADE DIDACTICE I și II cu specializări din domeniul Știința sportului și educației fizice

Vă comunicăm că în baza adresei M.E.N. Nr. 33854/31.07.2017, emisă de către Direcția Generală Management Preunivesitar, Universității de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș i    s-au acordat atribuții de Centru de perfecționare, prin Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic, pentru obținerea de grade didactice I și II cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, cu specializări din domeniul Știința sportului și educației fizice, astfel:

-  Pentru gradul didactic II, începând cu sesiunea august 2018;

-  Pentru gradul didactic I, începând cu seria 2018-2020.

Totodată, începând cu anul de învățământ 2017-2018, Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic organizează cursuri de zi, pentru certificarea profesiei didactice, nivelul I, respectiv, cursuri în regim postuniversitar, nivelele I (șase luni) și II (șase luni) la specializări din domeniile de licență  Sănătate și Educație fizică și sport.

Pentru detalii și informații suplimentare, vă rugăm să contactați Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, la adresa de e-mail dppd@umftgm.ro și/sau la telefon 0265.215551, interioare 157 sau 232.

Director DPPD,

prof. univ. dr. Nicolae Neagu