Procedura privind recunoaşterea automată a funcțiilor didactice din învățământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ superior acreditate din străinătate

Domeniul de aplicare

Prevederile prezentei proceduri se aplică cetățenilor români, cetățenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană și cetățenilor din state terțe, care dețin funcții didactice din învățământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ superior acreditate din străinătate.

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mures recunoaşte automat funcțiile didactice solicitanților care au obținut aceste funcții:

a. în instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare –dezvoltare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană;

b. în instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare –dezvoltare incluse în Lista universităţilor de prestigiu din alte state ( https://cnred.edu.ro/ro/universitati-de-top ), aprobată prin Ordin al ministrului educaţiei naţionale, actualizată periodic;

c. în instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare –dezvoltare care fac obiectul unor convenţii internaţionale de recunoaştere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar.

Ocuparea unui post didactic în sistemul românesc de învățământ superior se realizează conform normelor legale în vigoare. Recunoaşterea funcţiei didactice conform prezentei proceduri nu este echivalentă cu ocuparea unui post didactic și de cercetare în cadrul universității, pentru acest scop fiind valabile prevederile Metodologiei pentru ocuparea posturilor didactice și de cer <s> e </s> cetare. <s> </s>

UMFST G.E. Palade Tg. Mureş consultă, dacă este cazul, Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) și Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNADTCU).

Recunoașterea funcției didactice obținută în străinătate, în conformitate cu prezenta procedura este valabilă și produce efecte juridice la nivelul UMFST G.E. Palade Tg. Mureş.

Recunoaşterea funcţiei didactice de către CNRED este valabilă şi produce efecte juridice pe întreg teritoriul României.

 

Acte necesare

Actele necesare pentru recunoaşterea funcției didactice obţinute în străinătate <s> </s> sunt:

1. Cerere a de recunoaştere

2. Actul de identitate copie şi dovada schimbării numelui (dacă este cazul) - copie şi, traducere legalizată - în cazul în care este într-o altă limbă, decât cele de circulație internațională (engleză, franceză, germană);

3. Diploma de doctor , dacă actul de studii este obţinut în România sau la una din instituţiile acreditate de învăţământ universitar din state membre UE, al Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu din alte state prevăzute în Lista universităţilor de prestigiu din alte state ( https://cnred.edu.ro/ro/universitati-de-top ), şi o copie simplă şi traducere legalizată în cazul în care este într-o altă limbă, decât cele de circulație internațională (engleză, franceză, germană),;

4. Atestatul de recunoaştere a diplomei de doctor emis de CNRED - dacă actul de studii este obţinut la instituţii acreditate de învăţământ universitar din străinătate, altele decât cele menţionate la pct.3 și o copie simplă

5. CV-ul și lista cu lucrări științifice;

6. Dovada funcției didactice, eliberată de instituțiile menționate mai sus, (la lit.a,.b,.c), o copie conformă cu originalul și traducerea autorizată și legalizată, în cazul în care este într-o altă limbă, decât cele de circulație internațională (engleză, franceză, germană);

7. Copie după dovada achitării taxei.

Dovada funcției didactice supusă recunoaşterii va fi autentificată cu apostila de la Haga, pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind apostila de la Haga, iar pentru celelalte state dovada funcției didactice va fi supralegalizată sau însoţite de adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă.

Scutirea de apostilare sau supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internaţional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

Solicitanţii depun dosarele în format fizic, personal sau prin reprezentanţi, cu împuternicire legală, în cazul solicitării recunoașterii în format letric.

Totodată recunoașterile se pot solicita și elibera și în formă online prin platforma Punctul de Contact Unic electronic (PCUe). În cazul solicitării online actele necesare se transmit prin platforma PCUe.

 

Evaluarea și soluționarea dosarului

Prorectoratul Didactic solicită Facultăţii căreia îi aparține domeniul pentru care se solicită recunoașterea funcției didactice, desemnarea unei comisii de evaluare a dosarului de recunoaștere a funcției didactice, respectiv o comisie de soluționare a contestațiilor. Comisia va fi formată din 3 membri specialişti, având funcţia didactică cel puţin egală cu cea a solicitantului. Membrii comisiei de evaluare a dosarului de recunoaștere nu pot fi membri ai comisiei de soluționare a constestațiilor și trebuie să nu fi avut relații de colaborare cu solicitanții.

Comisia de evaluare a dosarului de recunoaștere verifică dosarul candidatului şi, în cazul în care sunt neclarităţi, solicită şi alte documente, persoanei în cauză, prin corespondenţă electronică/prin poştă/prin Punctul de Contact Unic electronic (PCUe). Solicitantul va fi obligat ca în termen de maxim 5 zile lucrătoare, să depună/transmită documentele solicitate. În caz contrar, comisia va respinge cererea de recunoaştere.

În cazul în care comisia de evaluare constată existenţa unor suspiciuni privind autenticitatea actelor de studii, aceasta sesizează organele compentente.

În situaţia în care se constată îndeplinirea condiţiilor, comisia de evaluare elaborează un Raport de analiză cu propunerea de recunoaștere a funcției didactice şi îl înaintează conducerii UMFST G.E. Palade Tg. Mureş în vederea emiterii Deciziei de recunoaştere.

În baza Deciziei Rectorului de recunoaştere a funcției didactice, Prorectoratul Didactic elibereazăAtestatul de recunoaştere a funcției didactice în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea deciziei.

 

Eliberarea atestatului de recunoaștere

Atestatul de recunoaștere se poate elibera în format letric sau în format electronic cu semnătură digitală, în cazul în care este solicitat prin platforma PCUe.

Atestatul de recunoaştere sau de nerecunoaștere a funcției didactice în format letric semnat <s> </s> olograf se eliberează titularului / unei persoane împuternicite de către acesta.

La cererea scrisă a solicitantului Atestatul de recunoaştere se poate transmite și prin servicii poştale, sau online prin platforma PCUe, în format electronic, cu semnătură electronică în funcție de modul în care a fost făcută solicitarea.

Atestatul de recunoaştere completat în format letric şi neridicat se păstreză în arhiva UMFST G.E. Palade Tg. Mureş cu termen permanent.

În cazul pierderii, distrugerii complete sau deteriorării parţiale a atestatului de recunoaştere se poate elibera un duplicat al acestuia, dacă în arhiva UMFST G.E. Palade Tg. Mureş se găsesc documentele care au stat la baza eliberării atestatului respectiv.

Durata de soluționare și taxa de procesare

Durata de soluţionare a recunoaşterii funcției didactice este de maxim 30 zile lucrătoare de la data depunerii actelor şi înregistrarea cererii .

Pentru analiza dosarelor, se va percepe o taxă de procesare stabilită anual de către Senatul universitar, care va include şi taxele poştale pentru corespondenţa cu solicitanţii. Taxa de procesare este de 100 lei.

Detalii de plată:

Pentru încasarea în LEI:

Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie “George Emil Palade” Tg.Mures

(U.M.F.S.T. “George Emil Palade”) Tg.Mures Str.Gh.Marinescu Nr.38 Judetul Mures

Cod Fiscal: 4322742

Banca: TREZORERIA Tg. Mures

Cont IBAN lei : RO32TREZ47620F330500XXXX

 

Pentru încasarea în EURO:

Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie “George Emil Palade” Tg.Mures

(U.M.F.S.T. “George Emil Palade”) Tg.Mures Str.Gh.Marinescu Nr.38 Judetul Mures

Cod Fiscal: 4322742

Banca: Banca Comercială Română Tg. Mureș

Cont IBAN (EURO): RO92 RNCB 0193 0159 6780 0002

COD SWIFT: RNCBROBU

Atacarea deciziei de recunoaștere

În cazul în care comisia nu recunoaşte funcția didactică, candidatului i se aduce la cunoştinţă, prin orice mijloace, acesta având la dispoziţie 48 de ore de la comunicare, pentru a depune contestaţie.

Comisia de soluționare a constestațiilor este propusă de Facultatea căreia îi aparține domeniul pentru care se solicită recunoașterea funcției didactice și trebuie să nu fi avut relații de colaborare cu solicitanții. Nu pot avea calitatea de membri ai comisiei de soluționare a contestațiilor persoanele care au evaluat inițial dosarul.

Contestaţia va fi rezolvată de comisie în termen de 3 zile lucrătoare, rezultatul va fi comunicat prin afişare pe site –ul oficial al universității, / prin poşta electronică / sau prin platforma PCUe.

Decizia comisiei poate fi contestată o singură dată.

Ulterior decizia definitivă a Universității poate fi atacată la instanțele de judecată.

Date de contact:

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș

Adresa: Gh. Marinescu, 38, Târgu Mureș, Mureș, 540139, Romania
Telefon: +40-265-21 55 51; fax:+40-265-21 04 07 Adresa de mail: rectorat@umfst.ro

 

Persoana de contact: Prorector didactic – adresa de email : prorectorat.didactic@umfst.ro Tel. 0265 215551 / int. 239

Procedura operațională în detaliu poate fi consultată aici

Acces PCUe

Procedura poate fi accesată pe platforma PCUe