Planificarea examenelor

Structura activitati DPPD Modul IV-2021-2022 - Nivelul I anul I si II - Nivelul II anul I

Structura_activitati_DPPD-Modul IV si Finalizare studii-2021-2022 - Nivelul I anul III - PUPED Nivelul II - Nivelul II anul II

 

Planificarea colocviilor si examenelor - Modul IV- sem II - Nivelul I licenta - Nivelul II de aprofundare Anul I si Anul II - PUPED Nivelul II de aprofundare

Planificarea colocviilor si examenelor - Modul III- sem II - Nivelul I licenta - Nivelul II de aprofundare Anul I si Anul II - PUPED Nivelul II de aprofundare

Planificarea examenelor Modul I 08.11.2021-21.11. 2021

 

Planificarea colocviilor si examenelor - reexaminare - Nivelul I (inițial)

Planificarea colocviilor si examenelor - restante - Nivelul I (inițial) - Anul I

Planificarea colocviilor si examenelor - restante - Nivelul I (inițial) - Anul II

Planificarea colocviilor si examenelor - restante - Nivelul I (inițial) - Anul III

Planificarea colocviilor si examenelor restante - MODUL IV - Nivelul II (de aprofundare) - Anul I

Planificarea colocviilor si examenelor restante - MODUL IV - Nivelul II (de aprofundare) - Anul II

Planificarea colocviilor si examenelor restante - MODUL IV - Nivelul II (de aprofundare) - in regim postuniversitar

 

Planificarea colocviilor si examenelor Modul III- sem II - Nivelul I initial

Planificarea colocviilor si examenelor - Modul III- sem II - Nivelul II de aprofundare Anul I si Anul II - PUPED Nivelul II de aprofundare

Planificarea examenelor - MODUL IV - Nivelul I (inițial) - Anul I

Planificarea examenelor - MODUL IV - Nivelul I (inițial) - Anul II