SCOPUL, MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE Centrului de Pregătire Psihopedagogică Medico-Farmaceutică din Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș

 

Cadrul legislativ și normativ de organizare și funcționare

 

Centrul de Pregătire Psihopedagogică Medico-Farmaceutică din Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș este organizat în baza:

1. Legii Educației Naționale Nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, care prevede la Capitolul V - Învăţământul superior medical, Secţiunea 1- Organizarea şi funcţionarea învăţământului superior medical. Învăţământul superior din domeniile sănătate şi medicină veterinară, Art. 171 că „Instituţiile de învăţământ superior din domeniile sănătate şi medicină veterinară acreditate, pe baza criteriilor de calitate, pot organiza, pe lângă formele de învăţământ prevăzute la alin. (1), şi programe postdoctorale şi de formare şi dezvoltare profesională: de rezidenţiat, de perfecţionare, de specializare, de studii complementare în vederea obţinerii de atestate şi de educaţie medicală şi farmaceutică continuă”

2. Ordinului nr. 4750/2019 din 12/08/2019, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 689 din 21/08/2019 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi înregistrare a programelor postuniversitare de către instituţiile de învăţământ superior.

3. Cartei Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, Cod regulament: UMFST-REG-01, Ediția 04/23 octombrie 2018 și avizată de Ministerul Educației Naționale, intrată în vigoare la data de 01 noiembrie 2018, care prevede la:

a. Art. 12 – Autonomia universitară, alin (2), „ Autonomia universitară în domeniul didactic şi ştiinţific se manifestă prin: dreptul de a organiza activităţi de formare continuă şi de perfecţionare (rezidenţiat, studii complementare, cursuri şi stagii de specializare şi perfecţionare continuă);

b. Art. 51. Atribuţiile Senatului universitar sunt, alin. (19), că Senatul UMFST „hotărăşte, pe baza propunerilor Consiliilor Facultăţilor sau ale Rectorului, în funcţie de subordonare, înfiinţarea sau desfiinţarea unor Departamente ale Universităţii sau ale Facultăţilor”.

4. Hotărârea Senatului UMFST „George Emil Palade”, Nr. 7, din 9 septembrie 2019, de înființare și includere în Organigrama universității a Centrului de Pregătire Psihopedagogică Medico-Farmaceutică (CPPMF).

 

Scop și misiune

Centrul de Pregătire Psihopedagogică Medico-Farmaceutică (CPPMF) îşi asumă formarea și perfecționarea continuă a cadrelor didactice ale UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureș, dar și ale unor beneficiari externi (cadre didactice interesate) și prin diverse alte programe postuniversitare pentru absolvenți cu diplomă de licență, destinate dobândirii și atestării de noi competenţe profesionale, specifice cadrelor didactice din domeniului Sănătate, programe care se vor supune, spre aprobare și funcționare, cadrului normativ de reglementare prin metodologii specifice, elaborate de Ministerul Educației și Cercetării, privind formarea și dezvoltarea profesională continuă și educația permanentă a adulților, precum şi certificarea și atestarea unor noi competenţe profesionale.

Misiunea Centrului de Pregătire Psihopedagogică Medico-Farmaceutică (CPPMF) din UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureș este aceea de a asigura extinderea, actualizarea și aprofundarea cunoștințelor, abilităților și competențelor profesionale de natură științifică, didactică, metodică și de cercetare, ale specialiştilor educaționali din domeniul Sănătate, la standarde și exigențe europene, precum şi asistenţă ştiințifico-metodologică, pe linia formării şi dezvoltării continue, profesional-academice.

 

Obiective

Principalele obiective ale Centrului de Pregătire Psihopedagogică Medico-Farmaceutică (CPPMF) din UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureș, sunt:

-optimizarea profesionalizării carierelor ocupaţionale, la nivel academic, ale cadrelor didactice din învățământul medico-farmaceutic, în mod special cele titulare în UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureș;

-identificarea oportunităților de formare în direcții inovative educaționale din domeniul Sănătate şi organizarea de programe de formare de tip postuniversitar, de stagii de formare și dezvoltare profesională pentru cadre didactice, în sensul asigurării de educație continuă și permanentă a adulților;

-identificarea şi furnizarea unor programe de perfecţionare pentru cadrele didactice din UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureș și beneficiari externi, în vederea formării și valorificării de noi competenţe ale acestora, în contextul unor exigențe ancorate în comunitatea europeană și internațională;

-crearea de relaţii inter-instituţionale naționale și internaționale, în vederea includerii în oferta educaţională a UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureș a cât mai multor programe postuniversitare, menite să pregătească specialişti cu înaltă expertiză profesională din învățământul superior medico-farmaceutic;

-stimularea cercetării și inovației de predare-învățare-evaluare, specifice învățământul superior medico-farmaceutic, aflat în perioada post-modernă a abordărilor didactice academice;

-susţinerea promovării UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureș, ca importantă instituţie de formare și perfecționare academică a specialiștilor din domeniu Sănătate, la nivel naţional şi creşterea vizibilităţii acesteia la nivel internaţional;

-încheierea de parteneriate cu entități / instituţii și organizaţii cu preocupări similare.

DIRECTOR CPPMF ,

Prof. dr. Nicolae Neagu