ANUNȚ ÎNSCRIERI- SERIA a VI-a (mai - iulie 2022) LA PROGRAMUL POSTUNIVERSITAR Noi tehnici de predare și evaluare în disciplinele medico-farmaceutice

Informații generale

Programul postuniversitar, de medical teaching academic, cu denumirea Noi tehnici de predare și evaluare în disciplinele medico-farmaceutice , se organizează în conformitate cu Art. 173 din Legea Educaţiei Naționale Nr. 1/2011, aprobat și avizat de MEN, prin adresa nr. 31593 din 7 iunie 2018, începând cu anul universitar 2018/2019.

Programul vizează dezvoltarea, actualizarea, aprofundarea și perfecţionarea unor competenţe și unități de competență ale cadrelor didactice universitare din instituții de învățământ superior medico-farmaceutic, dar se adresează și altor persoane interesate de ocuparea unor posturi didactice în învățământul superior medico-farmaceutic, în conformitate cu precizările din Standardele specifice ARACIS, Comisia de specialitate Nr. 12, Științe medicale, ediția 2016.

Programul se adresează:

•  persoanelor interesate de a ocupa un post didactic în UMFST „GEORGE EMIL PALADE” din Târgu Mureș, ca și condiție de înscriere la concurs, conform Metodologiei de ocupare a posturilor didactice din UMFST ;

•  cadrelor didactice interesate de a promova pe un post didactic superior, în UMFST „GEORGE EMIL PALADE” din Târgu Mureș;

•  doctoranzilor din UMFST „GEORGE EMIL PALADE” din Târgu Mureș;

•  cadrelor didactice din alte instituții de învățământ superior , care au programe de studii în domeniul Sănătate, putându-se constitui într-o formă atestată și avizată de Ministerul Educației, de conferire a unor competențe didactice de predare în învățământul superior medico-farmaceutic.

Durata unei serii de formare este de cca. trei luni , structurată în șase module.

Prima întâlnire: 7 mai 2022, sala C47. Forma de învățământ, avizată de MEN, este cea de cursuri cu frecvență, limba română.

Activitățile didactice se vor desfășura în format hibrid – on site și online - (în funcție de situația epidemiologică).

Cursanților, care promovează toate cele șase module, li se eliberează un certificat de atestare a competenţelor profesionale, specifice profesiei de cadru didactic universitar din domeniul SĂNĂTATE. Programul conferă absolvenților programului, 30 de credite ECTS.

 

Informații despre înscrierea la program

Înscrierea la acest program se face pe baza unui dosar personal, care se va depune la sediul Centrului de Pregătire Psihopedagogică Medico-Farmaceutică (CPPMF), camera 37, parter, clădirea principală a UMFST „George Emil Palade”, care va conține:

•  cererea de înscriere, completată pe un formular tipizat, la adresa web: https://www.umfst.ro/universitate/centrul-de-pregatire-psihopedagogica-medico-farmaceutica/documente-formulare-tipizate.html ;

•  prezenta cerere de înscriere, completată;

•  original și copie a diplomei de licenţă, obţinută în România;

•  după caz, atestatul emis de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, de recunoaştere a diplomei de acces, în România, la studii postuniversitare, obţinută în străinătate/scrisoarea de acceptare la studii;

•  original și copie după cartea de identitate;

•  original și copie după certificatul de naștere;

•  original și copie după certificatul de căsătorie (în caz de schimbare a numelui);

•  dovada plății taxei de înscriere (100 RON);

•  dovada plății taxei de școlarizare de 1500 RON pentru persoanele care nu sunt angajați cu contract sau doctoranzi ai UMFST;

•  declaraţia de consimţământ, privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (completată pe un formular-tip, primit la înscriere);

•  un dosar plic.

Perioada de înscriere: 7 – 29 aprilie 2022, la sediul CPPMF, camera 37, parter, clădirea principală a UMFST „George Emil Palade”, între orele 10,00 -14,00.

Taxa de înscriere: 100 lei, pentru toți solicitanții.

Taxa de participare la program: numai pentru persoanele care nu sunt cadre didactice titulare sau doctoranzi ai UMFST , este de 1500 lei.

Note:

- cadrele didactice titulare și doctoranzii UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureș sunt scutiți de taxa de școlarizare , pentru că programul se constituie într-o modalitate de formare profesională postuniversitară periodică, asigurată de universitatea noastră.

- numărul maxim de locuri este de 40 cursanți !!!

Informații suplimentare:

Centrul de Pregătire Psihopedagogică Medico-Farmaceutică la adresa web:

https://www.umfst.ro/universitate/centrul-de-pregatire-psihopedagogica-medico-farmaceutica.html

Tel: 0265.215551, interioare 157 (secretariat) sau 232 (director).