Regulamente-Documente UPM

Regulamente Instituționale

- Carta UPM
- Regulamentul de organizare si functionare
- Regulamentul de ordine interioara
- Regulament de organizare si desfasurare a alegerilor pentru structurile de conducere din UPM
- Metodologie privind alegerea Directorilor de Departamente si a structurilor de conducere la nivelul Departamentelor in cadrul Universitatii "Petru Maior" din Tirgu-Mures, incepind cu anul universitar 2011-2012
- Regulamentul de functionare a Senatului
- Regulamentul Comisiei pentru activitati economico-financiare
- Regulamentul Comisiei pentru cercetare stiintifica
- Regulamentul Comisiei pentru programe de studii
- Regulamentul Comisiei pentru strategii si monitorizare programe management
- Regulamentul Comisiei pentru activitati sociale ale studentilor
- Regulamentul Comisiei pentru asigurarea calitatii
- Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei de Etica Universitara
- Codul de etica si deontologie universitara
- Regulament privitor la initierea, aprobarea, monitorizarea si evaluarea periodica a programelor de studii
- Regulament acte de studii
- Regulament cadru de organizare si functionarea DPPD
- Regulament de organizare si functionare CIFR
- Regulament de organizare si functionare CIP
- Regulament de organizare si functionare a Consiliului Stiintific al Universitatii "Petru Maior"
- Regulament propriu privind securitatea si sanatatea in munca situatii de urgenta
- Regulamentul de organizare si functionare a CCLASC din cadrul UPM aprobat 02.04.
- Regulamentul de organizare si functionare a Compartimentului de audit public intern
- Regulamentul de organizare si functionare a oficiului juridic
- Regulament - recunoastere automata a calitatii de conducator de doctorat
- Regulament - recunoastere diploma de doctor
- Regulament - recunoastere functie didactica
- Regulamentul privind sustinerea abilitarii si cooptare Scoala doctorala - 2017
- Metodologia de acordare a salariilor diferentiate

Regulamente Studenți

- Metodologia privind formarea continua a personalului didactic din invatamantul preuniversitar prin gradele didactice I si II
- Metodologia de organizare si desfasurare a concursurilor de admitere DPPD
- Metodologia privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de Licenta, Master, anul universitar 2018-2019
- Metodologia de organizare si desfasurare a examenelor de licenta, diploma, disertatie in anul univ 2017-2018
- Codul universitar al drepturilor si obligatiilor studentilor
- Raport privind respectarea prevederilor Codului drepturilor si obligatiilor studentilor din UPM 2014-2015
- Raport privind respectarea prevederilor Codului drepturilor studentilor 2013-2014
- Regulamentul privind acordarea burselor si altor forme de sprijin material si social pentru studenti la cursurile cu frecventa
- Regulament privind activitatea profesionala a studentilor masteranzi si sistemul de credite transferabile, program de studii universitare de master
- Procedura de organizare procesului de invatament pe baza sistemului de credite transferabile - licenta
- Regulamentul de organizare si desfasurare a procesului de invatamint la ciclul de studii universitare de masterat
- Regulament privind activitatea profersionala a studentilor si sistemul de credite transferabile, programe de studii universitare de licenta
- Procedura de organizare procesului de invatamant pe baza sistemului de credite transferabile - master
- Regulament privind organizarea si desfasurarea programelor postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua
- Regulament privind procedura de recunoastere a perioadelor de studii sau de plasament efectuate in cadrul mobilitatilor Erasmus
- Regulament de organizare a examenelor de competenta lingvistica in Centrul de Cercetare in Lingvistica Aplicata si Studii Culturale
- Regulament privind fixarea si perceperea taxelor
- Regulament privind organizarea si functionarea caminului studentesc
- Procedura privind desfasurarea examenelor cu studentii si cursantii
- Regulament privind cadrul general de organizare si desfasurare a practicii studentilor
- Regulament privind ocuparea locurilor finantate de la bugetul de stat
- Metodologia pentru stimularea studentilor cu rezultate profesionale exceptionale si de sprijinire a studentilor cu rezultate slabe
- Metodologie privind perfectionarile didactice prin gradele didactice II si I
- Regulamentul privind scolarizarea cetatenilor straini- 2017
- Regulament privind activitatea de voluntariat in cadrul Universitatii "Petru Maior" din Tirgu Mures

Regulamente si Proceduri IFR

- Procedura Evaluarea Performantelor Profesionale IFR
-  Procedura Monitorizarea activ desf seminar, laboratoare, proiecte IFR
- Procedura Monitorizarea Planurilor de invatamant IFR
- Procedura Reactualizare materiale studii IFR
- Regulament privitor la inititierea, aprobarea, monitorizarea si evaluarea periodica a programelor de studii IFR