ISTORICUL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE ȘI LITERE

Tradiția învăţământului academic umanist din Târgu Mureş începe în anul 1960, prin înfiinţarea Institutului Pedagogic de 3 ani. Acesta a funcţionat inițial cu două secţii, pe parcursul anilor fiind pregătite cadre didactice în următoarele specializări: română-istorie, română-maghiară, istorie-geografie, matematică-fizică, chimie, fizică, muzică, matematică, educaţie fizică, institutori. În anii următori, chiar dacă profilul umanist s-a transformat într-un profil tehnic, colectivul de cadre didactice de la profilul umanist şi-a continuat activitatea în domeniul educaţional şi ştiinţific. În linia acestei tradiții, Facultatea de Ştiinţe şi Litere îşi începe activitatea în anul 1993, ca o componentă a Universităţii "Petru Maior" din Târgu Mureş, alături de Facultatea de Inginerie şi de Colegiul Universitar. În momentul de faţă, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe şi Litere, parte componentă a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie, există o ofertă diversificată de programe de studii, incluzând specializări precum: Informatică, Limba și Literatura română-Limba și Literatura Engleză, Limbi Moderne Aplicate, Comunicare și Relații Publice, Istorie, Științe Politice, Studii de Securitate. Programele de masterat organizate de departamentele Facultății de Științe și Litere includ Tehnologia Informației, Istoria Literaturii și Sistemul Criticii Literare, Studii Anglo-Americane, Istorie Mondială, Sisteme și Relații Internaționale, Elite, Cultura și Construcția Europeană.

Facultatea de Ştiinţe şi Litere oferă cursuri atent racordate la contextul şi cerinţele economice ale lumii contemporane. Prin existenţa Centrului de comunicaţii RoEduNet (Romanian Educational Network), toate laboratoarele Facultăţii de Ştiinţe şi Litere sunt conectate la Internet, principalul flux informaţional al lumii moderne. Pregătirea studenţilor vizează în principal stimularea creativităţii acestora în gândire şi acţiune, dezvoltarea capacităţii de a inova, de a inventa şi de a-şi folosi pe deplin resursele intelectuale. Întreaga activitate didactică este coordonată de departamentele de specialitate existente în cadrul Facultăţii de Ştiinţe şi Litere: Departamentul de Informatică, Departamentul de Filologie şi Departamentul de Istorie şi Științe Politice. Sistemul de Credite Transferabile asigură studenților libertatea de a participa la cursuri şi în alte centre universitare din ţară sau străinătate. Pentru fiecare program de studii se asigură şi posibilitatea de a frecventa cursurile Departamentului de Pregătire Pedagogică, oferindu-li-se un plus de oportunităţi absolvenţilor. Un număr însemnat de lucrări cu caracter didactic se găsesc în biblioteca Facultății: cursuri, culegeri de probleme şi îndrumătoare de lucrări sau proiecte, site-uri educaţionale, CD-uri educaţionale. În cadrul facultăţii noastre funcţionează șapte programe de studii la nivel de licenţă şi cinci programe de studii la nivel de masterat. Un element extrem de important este acela că Facultatea de Ştiinţe şi Litere este una dintre facultățile UMFST care oferă domenii de studiu ce pot fi continuate la nivel masteral și doctoral, funcționând, în cadrul IOSUD UMFST, între altele, 3 domenii de doctorat relevante: Filologie,Istorie și Informatică.

Extrem de importantă, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe şi Litere, este activitatea de cercetare științifică. Activitatea cadrelor didactice şi a studenţilor are în vedere următoarele elemente: realizarea unor lucrări de cercetare pe grupuri organizate în centre de cercetare ştiinţifică; realizarea unor lucrări de cercetare în colective mixte cu Institutul de cercetări socio-umane al Academiei Române din Târgu Mureş sau cu revista ”Vatra”, în domeniul istoriei, filologiei, sociologiei şi pedagogiei, precum şi în alte domenii; contracte de cercetare angajate de colective de cadre didactice cu Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS) - prin granturi anuale propuse competiţiei naţionale sau cu agenţii economici interesaţi. Planurile operaţionale ale Facultăţii de Ştiinţe şi Litere sunt fundamentate pe concepţia potrivit căreia cercetarea ştiinţifică reprezintă o componentă fundamentală a activităţii academice. Trebuie subliniat faptul că, începând cu anul 2005, Facultatea de Ştiinţe şi Litere organizează conferinţa internaţională ”Integrarea europeană între tradiţie şi modernitate”, ajunsă la a opta ediție, precum şi alte conferinţe şi simpozioane internaţionale şi naţionale în domeniul informaticii, istoriei şi filologiei. Din anul 2005, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe şi Litere există două centre de cercetare acreditate de CNCS: Modernitate şi postmodernitate în literatura română a secolului XX, în domeniul filologiei şi Centrul de cercetare ştiinţifică a elitelor româneşti, în domeniul istoriei. O dovadă a dinamicii activităţii ştiinţifice din facultatea noastră o reprezintă şi cele două publicaţii ştiinţifice, Studia Universitatis ”Petru Maior”. Philologia (indexată EBSCO, CEEOL, DOAJ, Index Copernicus, Scipio) şi Studia Universitatis ”Petru Maior”. Historia (indexată ERIH-PLUS, EBSCO, CEEOL, CLIO ONLINE, DOAJ, SCIPIO). Trebuie menţionat, de asemenea, că numeroase cadre didactice din colectivul facultăţii au calitatea de experţi evaluatori ARACIS şi de evaluatori CNCS. În acelaşi timp, în cadrul Facultății de Ştiinţe şi Litere funcționează un Centru de perfecţionare a profesorilor din învăţământul preuniversitar (definitivat şi grade didactice), pentru domeniile filologie, matematică, informatică şi istorie.

Facultatea de Ştiinţe şi Litere este implicată într-un număr însemnat de proiecte de colaborare internaţională cu numeroase universităţi de prestigiu din străinătate. Aceste relaţii se materializează prin cooperări ştiinţifice, didactice, administrative la nivelul cadrelor didactice universitare, precum şi la nivelul studenţilor. Proiectele de cooperare internaţională iniţiate, Tempus, Phare, Erasmus, Socrates, Leonardo etc., au asigurat posibilitatea de a colabora cu unele universităţi de prestigiu, precum: National University of Ireland, Galway Irlanda, IUFM Versailles, Haute Ecole Charlemagne, Letterkenny Institute of Technology, Universitatea Corvinus, Universita degli Studi di Lecce, National Technical University of Athens, IUT Angers, Katholieke Universiteit Leuven, Free University of Amsterdam, University of Plymouth, University of Valencia etc. Printre proiectele de colaborare internaţională ale Facultăţii de Ştiinţe şi Litere putem aminti: Distributed Data Processing of Education and Retraining in Data Transmision and Distributed Processing Networks; Romanian College in Computer Sciences and Engineering; Advanced Educational Technologies. Un număr însemnat de studenţi ai Facultăţii de Ştiinţe şi Litere au beneficiat de stagii de pregătire în cadrul universităţilor partenere din Europa. Aceasta a permis realizarea unor materiale ştiinţifice şi didactice care au fost valorificate în procesul educaţional universitar.