ISTORIC, PREZENT, PERSPECTIVE

Începând cu anul universitar 2019-2020, Facultatea de Științe și Litere poartă numele lui Petru Maior, istoric, filolog, scriitor și protopop greco-catolic ardelean a cărui acțiune culturală și politică, desfășurată în cadrul Școlii ardelene, a avut un impact hotărâtor asupra evoluției societății și identității românești în modernitate. Facultatea păstrează, astfel, patronajul acestui cărturar umanist, al cărui nume a aparținut, pentru mai bine de un sfert de secol, mai vechii Universități ”Petru Maior” din Târgu Mureș, cea care, prin unificarea cu Universitatea de Medicină și Farmacie, a devenit parte a noii Universități de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade”, unul dintre cele mai ample proiecte instituționale din zona academică dezvoltate în România ultimilor trei decenii.

Dar istoricul Facultății de Științe și Litere ”Petru Maior” începe în anul 1960, prin înfiinţarea, la Târgu Mureș, a Institutului Pedagogic de 3 ani. Acesta a funcţionat inițial cu două secţii, pe parcursul anilor fiind pregătite cadre didactice în următoarele specializări: română-istorie, română-maghiară, istorie-geografie, matematică-fizică, chimie, fizică, muzică, matematică, educaţie fizică, institutori. În anii următori, chiar dacă profilul umanist s-a transformat într-un profil tehnic, colectivul de cadre didactice de la profilul umanist şi-a continuat activitatea în domeniul educaţional şi ştiinţific. În linia acestei tradiții, îşi începe activitatea, în anul 1993, Facultatea de Ştiinţe şi Litere, ca o componentă a Universităţii "Petru Maior" din Târgu Mureş, alături de Facultatea de Inginerie şi de Colegiul Universitar.

Actualmente, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe şi Litere ”Petru Maior”, parte componentă a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade”, există o ofertă diversificată de programe de studii, incluzând specializări precum: Limba și Literatura română-Limba și Literatura Engleză, Limbi Moderne Aplicate, Comunicare și Relații Publice, Istorie, Științe Politice, Studii de Securitate, Educație fizică și sportivă sau Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar. Programele de masterat organizate de departamentele Facultății de Științe și Litere includ Istoria Literaturii și Sistemul Criticii Literare, Studii Anglo-Americane, Istorie Mondială, Sisteme și Relații Internaționale, Elite, Cultura și Construcția Europeană sau Educație fizică și consiliere sportivă.

Cursurile, seminariile, cursurile și lucrările practice oferite de Facultatea de Ştiinţe şi Litere ”Petru Maior” oferă perspective de cercetare racordate la contextul şi cerinţele economice ale lumii contemporane. Facultatea beneficiază de dotări de dotări tehnice de top, toate laboratoarele fiind conectate la Internet, existând internet wireless în toate clădirile, o sală destinată traducerilor consecutive-simultane cu aparatură de ultimă generație (greu de concurat de facultățile similare din țară și chiar străinătate), precum și o Bibliotecă a Facultății cu bogate colecții de volume și publicații seriale și acces la baze de date internaționale prestigioase. Pregătirea studenţilor vizează în principal stimularea creativităţii acestora în gândire şi acţiune, dezvoltarea capacităţii de a inova, de a inventa şi de a-şi folosi pe deplin resursele intelectuale.

Activitatea didactică este coordonată de departamentele de specialitate existente în cadrul Facultăţii de Ştiinţe şi Litere ”Petru Maior”: Departamentul de Științe și Litere 1, Departamentul de Științe și Litere 2 şi Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic. Sistemul de Credite Transferabile asigură studenților libertatea de a participa la cursuri şi în alte centre universitare din ţară sau străinătate. Pentru fiecare program de studii se asigură şi posibilitatea de a frecventa cursurile Departamentului de Pregătire Pedagogică, oferindu-li-se un plus de oportunităţi absolvenţilor. Un element extrem de important este acela că Facultatea de Ştiinţe şi Litere ”Petru Maior” este una dintre facultățile UMFST ”George E. Palade” care oferă domenii de studiu ce pot fi continuate la nivel masteral și doctoral, funcționând, în cadrul IOSUD UMFST, între altele, 2 domenii de doctorat relevante: Filologie și Istorie

Extrem de importantă, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe şi Litere, este activitatea de cercetare științifică. Activitatea cadrelor didactice şi a studenţilor are în vedere editarea unor lucrări de cercetare pe grupuri organizate în centre de cercetare ştiinţifică; realizarea unor lucrări de cercetare în colective mixte cu Institutul de cercetări socio-umane al Academiei Române din Târgu Mureş sau cu revista ”Vatra”, în domeniul istoriei, filologiei, sociologiei şi pedagogiei, precum şi în alte domenii; contracte de cercetare angajate de colective de cadre didactice cu Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS) - prin granturi anuale propuse competiţiei naţionale sau cu agenţii economici interesaţi.

Planurile operaţionale ale Facultăţii de Ştiinţe şi Litere sunt fundamentate pe concepţia potrivit căreia cercetarea ştiinţifică reprezintă o componentă fundamentală a activităţii academice. Trebuie subliniat faptul că, începând cu anul 2005, Facultatea de Ştiinţe şi Litere organizează conferinţa internaţională ”Integrarea europeană între tradiţie şi modernitate”, ajunsă la a opta ediție, precum şi alte conferinţe şi simpozioane internaţionale şi naţionale în domeniul informaticii, istoriei şi filologiei. Din anul 2005, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe şi Litere există două centre de cercetare acreditate de CNCS: Modernitate şi postmodernitate în literatura română a secolului XX , în domeniul filologiei şi Centrul de cercetare ştiinţifică a elitelor româneşti, în domeniul istoriei. O dovadă a dinamicii activităţii ştiinţifice din facultatea noastră o reprezintă şi cele două publicaţii ştiinţifice, Acta Studia Marisiensis. Philologia (indexată EBSCO, CEEOL, DOAJ, Index Copernicus, Scipio) şi Acta Studia Marisiensis. Historia (indexată ERIH-PLUS, EBSCO, CEEOL, CLIO ONLINE, DOAJ, SCIPIO). Numeroase cadre didactice din colectivul facultăţii au calitatea de experţi evaluatori ARACIS şi de evaluatori CNCS. În acelaşi timp, în cadrul Facultății de Ştiinţe şi Litere ”Petru Maior” funcționează un Centru de perfecţionare a profesorilor din învăţământul preuniversitar (definitivat şi grade didactice), pentru domeniile filologie, matematică, informatică şi istorie.