Tehnologia informației

Prezentare generală

Programul de studiu de masterat Tehnologia informației are ca obiective aprofundarea conceptelor și metodelor din domeniul științelor informației și a calculatoarelor, cunoașterea tehnologiilor moderne și a metodelor de proiectare a aplicațiilor largi distribuite.
Admiterea se realizează prin concurs, pe baza unui test scris prin care se evaluează cunoștințele fundamentale ale candidaților în tematica a trei discipline: Programare orientată obiect, Baze de date și Rețele de calculatoare. Clasificarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediei, în care o pondere de 60% are nota obținută la testul scris, iar 40% media de la examenul de licență.

Pentru acest program sunt autorizate 50 de locuri, din care 25 bugetate și 25 cu taxă. Programul de studiu Tehnologia informației este structurat pe 4 semestre, utilizându-se sistemul de credite transferabile (120 ECTS).

Ca obiective specifice, programul de studiu își propune: cunoașterea, proiectarea și utilizarea tehnicilor specifice de programare distribuită, Internet of Things, Web și Cloud Computing; culegerea, analiza și interpretarea de date și de informații în sisteme largi distribuite; utilizarea tehnicilor de inteligență artificială în proiectarea sistemelor complexe; cunoașterea elementelor specifice de securitate a protocoalelor de comunicații; înțelegerea, inovarea și crearea de cunoştințe noi în domeniul de specializare.

În timpul celor doi ani de studii (3 semestre de studiu + 1 semestru alocat elaborării lucrării de disertație) precum și la finalizarea studiilor se vor realiza proiecte care vor demonstra aplicabilitatea cunoștințelor teoretice pentru rezolvarea unor probleme concrete. Se urmărește o colaborare strânsă cu firmele de specialitate pentru identificarea temelor de cercetare pentru finalizarea studiilor.

Programul de studii Tehnologia informației se încheie cu examenul de disertație, prin susținerea lucrării de disertație. Pregătirea poate fi aprofundată în continuare prin programul de studii doctorale în domeniul Informatică.