Istoria literaturii şi sistemul criticii literare

Prezentare generală

La UMFST, în domeniul fundamental: Științe umaniste, ramura de știință și domeniul de master: Filologie, este acreditat programul de studii universitare de masterat Istoria literaturii şi sistemul criticii literare (ILSCL)– masterat de cercetare. învăţământ cu frecvenţă (IF), desfășurat pe durata a 4 semestre.

Reflectând cerințele mediului socio-economic și cultural ale angajatorilor și ale celorlalți actori de pe piața muncii, având elemente comune care justifică încadrarea în același domeniu, misiunea și obiectivele masteratului ILSCL constă în: a)  pregătirea cercetătorilor de înaltă performanţă în raport cu cerinţele actuale de competitivitate şi competenţă și cu pregătirea specialiștilor pentru sistemul de formare continuă pentru resursele umane, regionale şi naţionale; b) studierea aprofundată şi integrarea valorilor literaturii române în cultura europeană, prin depăşirea unei specializări reductive, limitate la datele cognitive specifice unei discipline stricte şi lărgirea orizontului de cunoaştere (teoretică şi aplicativă) înspre domenii conexe, cum ar fi teoria textului, imagologia, filosofia culturii, studiul axiologic al modernităţii şi postmodernităţii, teoria şi practica lecturii, semiotica discursului literar, comunicarea mass-media etc., în vederea unui autentic dialog interdisciplinar şi transdisciplinar; c) formarea abilităţilor de cercetare în domeniul criticii literare.

Admiterea se organizează în conformitate cu metodologia în vigoare, criteriile de admitere având în vedere oportunităţi de învăţare pentru studenţi cu studii de licenţă diferite. Procedura de admitere constă în într-o probă scrisă  – pondere 60%  din media finală și media examenului de diplomă/ licență – pondere 40% din media finală. Admiterea/ transferul se face în limita capacității de școlarizare aprobate de ARACIS  (50 de locuri).

Prin structură şi conţinut, curriculumul asigură studenţilor un parcurs adecvat care conduce la dobândirea de competenţe ce corespund rezultatelor aşteptate ale învăţării. Planurile de învăţământ cuprind discipline fundamentale și opţionale, care favorizează o abordare interdisciplinară. Fişele disciplinelor sunt proiectate astfel încât să asigure studenţilor abilităţi de cercetare în vederea elaborării unor proiecte ştiinţifice, incluzând în mod explicit metode şi criterii de evaluare a competenţelor dobândite şi oferind resurse de învăţare, servicii de suport specifice (bibliografie). Rezultatele învăţării sunt materializate în teza de disertaţie, la finalizarea studiilor, și/ sau valorificate prin publicare în volume, Proceedings şi în reviste relevante domeniului (ex./plan local: revistele de cultură Vatra și Târnava). Stagiul de practică/ internship se desfășoară în instituții de cercetare şi documentare, în redacții de reviste literare şi edituri, birouri de traduceri etc. conform tipului de masterat (cercetare/ profesional), instituții cu care UMFST are parteneriate/ convenții de practică.

În urma promovării masteratului ILSCL, prin obținerea diplomei de masterat în Filologie (Limbă și Literatură), absolvenții au variate oportunități pe piața muncii, dintre care reținem: a) continuarea, în ciclul al treilea – studii doctorale; b) ocuparea prin concurs a posturilor vacante de profesor (limba și literatura română, limba și literatura engleză) din învățământul preuniversitar (gimnazial și liceal), opțiune condiționată de promovarea modulului psihopedagogic II; c) încadrarea în muncă în mediile culturale, socio-economice și mass-media în conformitate cu CNC 7: biblioteci, arhive, muzee, redacţii ale unor publicaţii/ reviste de cultură, institute de cercetare (critic literar, scriitor, referent literar, redactor etc.)

În vederea extinderii domeniului de cunoaștere potrivit disciplinelor de învățământ cuprinse în programele de studii de masterat și a evidențierii competențelor profesionale şi de cercetare ştiinţifică,  masteranzii sunt cooptați în programe de schimburi interuniversitare de tip ERASMUS+, SOCRATES etc.

Menționăm că programul de studii Istoria literaturii şi sistemul criticii literare (ILSCL) - masterat de cercetare  este bine definit, impunând un profil clar conturat, pledând pentru perspectiva ca ofertă educațională, având un rol imperativ în pregătirea și formarea continuă a absolvenților ca viitori specialiști în domeniul FILOLOGIE.

.