Programul de studiu Pedagogia învățământului primar și preșcolar

Prezentare generală

Domeniu fundamental: Științe administrative, ale educației și psihologie

Domeniu de licenţă: Științe ale Educației

Program de studiu de licenţă: Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar

Baza legală a programului: Decizia Consiliului ARACIS din 16-17 noiembrie 2017

Forma de învăţământ: Învăţământ cu Frecvenţă (IF)

Durata studiilor: 6 semestre

 

Misiunea programului de studiu de licenţă:

Misiunea programului constă în profesionalizarea şi dezvoltarea carierei didactice a viitorilor absolvenţi, precum şi instrumentarea acestora sub raport pedagogic, psihologic şi psiho-social, formarea competenţelor de proiectare pedagogică, metodologice, evaluative, de comunicare, de identificare şi rezolvare a conflictelor interumane/ situaţiilor-problemă apărute în procesul didactic.

Obiectivele programului de studiu:

Obiective generale: Formarea iniţială şi dezvoltarea carierei specialiştilor în educaţia copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară mică, într-un demers coerent, reflectat de curriculum-ul universitar, în conformitate cu prevederile Cadrului naţional al calificărilor din învăţământul superior.

Obiective specifice: Dezvoltarea competenţelor profesionale specifice Pedagogiei învăţământului Primar şi Preşcolar, dar şi a celor transversale, în concordanţă cu Sistemul operaţional al calificărilor din învăţământul superior din România.

Competenţe dezvoltate:

  1. Competențe profesionale:

CP1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale adaptate pentru diverse niveluri de vârsta/pregătire și diverse grupuri țintă.

CP2. Realizarea activităților specifice procesului instructiv-educativ din învățământul general obligatoriu.

CP3. Evaluarea proceselor de învățare, a rezultatelor și a progresului înregistrat de elevi.

CP4. Abordarea managerială a grupului de elevi, a procesului de învățământ și a activităților de învățare/integrare socială specifice vârstei grupului țintă.

CP5. Consilierea, orientarea și asistarea psiho-pedagogică a diverselor categorii de persoane / grupuri educaționale (elevi, familii, profesori, angajați etc.)

CP6. Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în cariera profesională.

  1. Competenţe transversale

CT1. Aplicarea principiilor și a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opțiuni valorice explicite, specifice specialistului în științele educației.

CT2. Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfășurării proiectelor și programelor din domeniul științelor educației.

CT3. Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții, în vederea formării și dezvoltării profesionale continue.

Discipline:

Anul I

Fundamentele psihologiei

Psihologia dezvoltării

Educație fizică

Practică pedagogică – învățământ primar și preșcolar

Fundamentele pedagogiei

Psihologia educației

Teoria și metodologia instruirii

Didactica domeniului limbă și comunicare

Literatura română

Educație fizică

Didactica limbii și literaturii române în învățământul primar

Matematică- învățământul primar și preșcolar

Didactica educației fizice și psihomotorii (învățământul preșcolar și primar)

Opțional 1 Limba engleză/ Limba germană

Opțional 2 Sociologia educației / Pedagogie socială

Opțional 3 Psihologia personalității/ Psihologia comunicării

Anul II

Tehnologii de informare și comunicare

Literatură pentru copii

Pedagogia învățământului primar și preșcolar

Practica pedagogică – învățământ preșcolar

Didactica matematicii în învățământul primar

Educație plastică și muzicală și didactica acestora

Teoria și metodologia evaluării

Teoria și metodologia curriculumului

Didactica domeniului om și societate (învățământ preșcolar și primar)

Geografie, Științe și didactica acestora (învățământ primar și preșcolar). Didactica domeniului Științe (învățământ preșcolar)

Limba română

Opțional 1 Educație interculturală/ Echitate și egalitate de șanse în educație

Opțional 2 Educație nonformală și dezvoltare comunitară/Alternative educaționale

Opțional 3 Educarea inteligențelor multiple/Consiliere, autocunoaștere și dezvoltare personală

Anul III

Metodologia cercetării în științele educației

Managementul clasei de elevi

Istoria ideilor/paradigmelor educaționale

Fundamentele psihopedagogiei speciale

Istoria și didactica predării istoriei

Didactica educaţiei tehnologice

Educație timpurie

Politici educationale și sociale

Practica pedagogică – învățământ preșcolar

Integrare și incluziune

Psihopedagogia jocului

Opțional 1 Managementul programelor și proiectelor educaționale/Design instrucțional extracurricular

Opțional 2 Limbă engleză 2/Limbă germană 2

Pachet 3. Limbă engleză 3/Limbă germană 3

 

Perspective ale absolvenților (Ocupaţii posibile conform COR):

Profesor în învăţământul primar Cod COR 234101

Profesor în învățământul preșcolar Cod COR 234201