Programul de studiu Limbi moderne aplicate

Prezentare generală

   
Programul de studii de licenţă Limbi moderne aplicate (engleză-franceză) (LMA), învățământ cu frecvență (IF), program încadrat în domeniul fundamental:Științe umaniste și arte, ramura de știință: Filologie, domeniul de licență: Limbi moderne aplicate, are ca misiune pregătirea specialiștilor în comunicare profesională plurilingvă, în special în engleză, franceză și italiană (limba D).

Misiunea programului de studii de licenţă Limbi moderne aplicate (engleză-franceză) este didactică şi ştiinţifică de formare a tinerilor specialişti pentru încadrare pe piaţa muncii: în învăţământ, în cercetarea ştiinţifică, precum şi în servicii de consultanţă şi expertiză. Programul de studii urmărește pregătirea de specialişti pentru învăţământ şi cercetare în raport cu cerinţele actuale de competitivitate şi competenţă, promovarea unei oferte educaţionale în sistemul de formare continuă pentru resursele umane, regionale şi naţionale, în conformitate cu standardele specifice domeniului.

Dintre obiectivele spcifice programului de studii de licență LMA(EN-FR), reținem: a) cunoaşterea principalelor concepte şi teorii lingvistice referitoare la sistemul fonetic, lexical şi sintactic; b) cunoaşterea frazeologiei specifice limbilor engleză, franceză, română și italiană; c) însuşirea frazeologiei şi terminologiei specifice contextelor profesionale; d) pregătirea pentru meseriile specifice programului de studiu; e) elaborarea de texte specifice domeniilor de activitate prin mijloace moderne de procesare şi prezentare, asigurând formarea de cunoștințe și competențe specifice și abilități, care vor servi, atât în formarea profesională, cât și în experiența de colaborare cu specialiști din domeniul lingvistic.

Admiterea se organizează în conformitate cu metodologia în vigoare, criteriile de admitere având în vedere oportunităţi de învăţare pentru absolvenții cu diplomă de bacalaureat. Admiterea se face în limita capacității de școlarizare aprobate de ARACIS  (60 de locuri)

Programul de studii de licenţă LMA(EN-FR) asigură pregătirea studenţilor timp de trei ani (şase semestre), utilizându-se sistemul creditelor transferabile (180 ECTS). În componenta didactică se află discipline fundamentale, de specialitate şi complementare specifice domeniului Limbi moderne aplicate. Pentru creşterea eficienţei procesului didactic, stimularea cercetării ştiinţifice a studenţilor, dar şi pentru adaptarea ofertei educaţionale la dinamica economică şi a pieţei socio-culturale şi a muncii au fost încheiate parteneriate pentru desfășurarea stagiului de practică/ internship  în instituții de cercetare şi documentare, în redacții de reviste literare şi edituri, birouri de traduceri, firme din mediul economic mureșean (bibliotecă, edituri și redacția unor reviste de cultură, firme de traduceri şi interpretariat, studiourile teritoriale de radio şi televiziune).

După promovarea examenului de licență în Limbi moderne aplicate, există variate posibilităţi de inserţie profesională, fie ca profesor în învățământul gimnazial (opțiune condiționată de promovarea modului psihopedagogic I), fie aplicând în domeniul traductologiei - traducător, mediator cultural, corector; specialiist în asistență managerială și secretariat de nivel înalt (asistent-manager, lucrător în companii mari și mici, referent relații externe,  asistent de cercetare în lingvistică.

Studenţii acestui program de studii pot beneficia de mobilităţi de studiu şi stagii de practică în cadrul programului Erasmus+ în ţări europene, cu care UMFST are acorduri de parteneriat.

Aprofundarea şi diversificarea competenţelor cognitive şi aptitudinale se continuă prin studii masterale, opțional urmate de studii doctorale din cadrul UMFST sau la alte instituții universitare din țară și străinătate.