Programul de studiu Limbi moderne aplicate

Prezentare generală

Descrierea programului de studii de licenţă

Domeniu fundamental: Ştiinţe umaniste și arte

Ramura de știință: Filologie

Domeniu de licenţă: Limbi moderne aplicate

Program de studiu de licenţă: Limbi moderne aplicate (engleză, franceză, germană, italiană)

Baza legală a programului: H.G. 158/2018 cu modificările și completările ulterioare

Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă

Durata studiilor: 6 semestre

Misiune:

Misiunea programului de studii este didactică şi ştiinţifică de formare a tinerilor specialişti pentru încadrare pe piaţa muncii în: servicii de traducere, pentru a asigura o comunicare profesională plurilingvă, în servicii de consultanţă şi expertiză lingvistică și culturală, precum și în învăţământ. Misiunea principală a programului de studii este de a pregăti specialişti pentru susținerea serviciilor de expertiză lingvistică și culturală, cercetare şi învăţământ în raport cu cerinţele actuale de competitivitate şi competenţă, promovarea unei oferte educaţionale în sistemul de formare continuă pentru resursele umane, regionale şi naţionale. Misiunea programului este în conformitate cu standardele specifice domeniului.

Obiective:

Programul de studii urmăreşte pregătirea studenţilor pentru a deveni: traducători, având ca limbi de lucru limba română și limbile moderne studiate, corectori specializați, revizori lingviști, specialiști în asistență managerială și secretariat de nivel înalt (asistent manager), profesori în învățământul gimnazial, asistenți de cercetare în lingvistică, specialiști în comunicare profesională plurilingvă, specialiști în domeniul limbilor străine studiate.

Obiectivele şi profilul de competenţe dezvoltat în concordanţă cu nevoile identificate pe piaţa muncii şi cu cadrul naţional al calificărilor sunt prezentate sintetic mai jos şi detaliat în fişele disciplinelor din planul de învăţământ.

Obiective generale:

- cunoaşterea principalelor concepte şi teorii lingvistice referitoare la sistemul fonetic, lexical şi sintactic, cunoaşterea frazeologiei specifice limbilor A, B şi C;

- consolidarea și aprofundarea cunoştinţelor de limbă dobândite.

Obiective specifice:

- însuşirea frazeologiei şi terminologiei specifice contextelor profesionale;

- pregătirea pentru profesiile specifice programului de studiu;

- elaborarea de texte specifice domeniilor de activitate prin mijloace moderne de procesare şi prezentare;

- cultivarea respectului pentru opinii si experienţe diferite.

Competențe dezvoltate

Competenţe profesionale :

CP. 1. Comunicarea efectivă în cel puţin două limbi moderne de circulaţie (limba B şi limba C), într-un cadru generos de contexte profesionale şi culturale, prin utilizarea registrelor şi variantelor lingvistice specifice în vorbire şi scriere (Nivel de competenţă B2/C1 în ambele limbi - vezi Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi);

CP. 2. Aplicarea adecvată a tehnicilor de traducere/ retroversiune şi mediere scrisă şi orală din limbile B sau C în limba A în domenii de interes larg şi semispecializate;

CP. 3. Aplicarea adecvată a tehnicilor generale de documentare, căutare, clasificare şi stocare a informaţiei, folosirea programelor informatice (dicţionare electronice, baze de date etc.), stăpânirea bazelor tehnoredactării şi corecturii de texte, folosirea programelor de tehnoredactare a documentelor pe calculator şi a tehnicilor de arhivare a documentelor;

CP. 4. Relaţionarea în contexte instituţionale diverse (instituţie, întreprindere economică, ONG) şi utilizarea unor cunoştinţe generale şi semispecializate în domeniile profesionale de aplicaţie ale specializării;

CP. 5. Comunicare în situaţii profesionale multilingve de integrare, negociere şi mediere lingvistică şi culturală.

Competenţe transversale :

CT. 1. Gestionarea optimă a sarcinilor profesionale şi deprinderea executării lor la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil; respectarea normelor de etică specifice domeniului (ex: confidenţialitate);

CT.2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în echipă; dezvoltarea capacităţilor empatice de comunicare interpersonală şi de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă având drept scop eficientizarea activităţii grupului şi economisirea resurselor;

CT. 3. Identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare; conştientizarea motivaţiilor extrinseci şi intrinseci ale învăţării continue.

 

Discipline

Limba contemporană (Fonetică și Lexicologie) B

Limba contemporană (Fonetică și Lexicologie) C

Teoria și practica limbii B

Teoria și practica limbii C

Limba română aplicată

Civilizație B

Civilizație C

Limbă și comunicare A

Educație fizică I

Tehnici de comunicare orală și scrisă B

Tehnici de comunicare orală și scrisă C

Cultură și literatură B

Cultură și literatură C

Teoria și practica traducerii B

Teoria și practica traducerii C

Tehnoredactare și operare pe calculator A

Educaţie fizică II

Limba contemporană (Morfologie) B

Limba contemporană (Morfologie) C

Disciplină opțională 1**

Inițiere în traducere asistată de calculator (CAT Tools + Cloud) A (seminar în B, C)

Traduceri limbaj specializat (1) B

Traduceri limbaj specializat (1) C

Disciplină opțională 2**

Educație fizică III

Disciplină opțională 3**

Disciplină opțională 4**

Introducere în terminologie specifică B

Introducere în terminologie specifică C

Limba contemporană (Sintaxă) B

Limba contemporană (Sintaxă) C

Disciplină opțională 5**

Practica de specialitate

Tipologia și analiza discursului B

Tipologia și analiza discursului C

Corpus în lingvistică aplicată. Teorie și aplicații. A (seminar în B, C)

Inițiere în traducere audio-vizuală A (seminar în B, C)

Traduceri limbaj specializat (2) B

Traduceri limbaj specializat (2) C

Disciplină opțională 1**

Disciplină opțională 2**

Inițiere în interpretare consecutivă B

Inițiere în interpretare consecutivă C

Disciplină opțională 3**

Disciplină opțională 4**

Inițiere în interpretare simultană B

Inițiere în interpretare simultană C

Disciplină opțională 5**

Practica elaborării lucrării de licență

Perspective ale absolvenților

Programul de studii urmăreşte pregătirea studenţilor pentru a deveni: traducători, având ca limbi de lucru limba română și limbile moderne studiate, corectori specializați, revizori lingviști, specialiști în asistență managerială și secretariat de nivel înalt (asistent manager), profesori în învățământul gimnazial, asistenți de cercetare în lingvistică, specialiști în comunicare profesională plurilingvă, specialiști în domeniul limbilor străine studiate.

· traducător (studii superioare);

  • corector (studii superioare);

· revizor lingvist; specialist în asistență managerială și secretariat de nivel înalt (asistent manager);

· profesor în învăţământul gimnazial;

· asistent de cercetare în lingvistică

NOTĂ.

Pachetul limbilor moderne B și C propuse ca obiect de studiu la acest program sunt: limba engleză, limba franceză, limba germană și limba italiană.

La admitere, candidatul va opta pentru două dintre aceste limbi moderne, opțiune păstrată pe parcursul anilor de studii de licență .