Programul de studiu Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză

Prezentare generală

Programul de studii de licenţă Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză (RE), învățământ cu frecvență (IF), program încadrat în domeniul fundamental: Științe umaniste și arte, ramura de știință: Filologie, domeniu de licență: Limbă și literatură, are ca misiune formarea de specialişti cu competenţe generale şi profesionale în domeniul filologiei.

Obiectivele programului răspund politicilor de integrare în sistemul educaţional al UE şi orientărilor actuale ale învăţământului universitar, vizând ca priorități: a) utilizarea adecvată a conceptelor în studiul lingvisticii generale, al teoriei literaturii și al literaturii universale și comparate; b) comunicarea eficientă, scrisă şi orală, în limba română şi în limba engleză; c) descrierea sincronică şi diacronică a fenomenului lingvistic românesc; d) descrierea nivelurilor fonetic, lexical, gramatical, sintactic și stilistic ale limbii engleze; e) producerea şi traducerea de texte în limbile română și engleză; f) folosirea corectă a limbilor de referință în interacţiunea verbală; g) analiza textelor literare în limbile română și engleză, în contextul tradiţiilor literare din cultura de referinţă.

Admiterea se organizează în conformitate cu metodologia în vigoare, criteriile de admitere având în vedere oportunităţi de învăţare pentru absolvenții cu diplomă de bacalaureat. Admiterea se face în limita capacității de școlarizare aprobate de ARACIS  (100 de locuri).

Programul de studii de licenţă RE asigură pregătirea studenţilor timp de trei ani (şase semestre), utilizându-se sistemul creditelor transferabile (180 ECTS). În componenta didactică se află discipline fundamentale, de specialitate şi complementare specifice domeniului Limbă și Literatură. Pentru creşterea eficienţei procesului didactic, stimularea cercetării ştiinţifice a studenţilor, dar şi pentru adaptarea ofertei educaţionale la dinamica economică şi a pieţei socio-culturale şi a muncii au fost încheiate parteneriate pentru desfășurarea stagiului de practică/ internship  în instituții de cercetare şi documentare, în redacții de reviste literare şi edituri, birouri de traduceri, firme din mediul economic mureșean, în medii profesionale diverse (bibliotecă, edituri și redacția unor reviste de cultură, firme de traduceri şi interpretariat, studiourile teritoriale de radio şi televiziune).

După promovarea examenului de licență în Filologie – Limbă și literatură, există variate posibilităţi de inserţie profesională. Datorită conţinuturilor proiectate prin programele analitice ale disciplinelor din planurile de învăţământ, absolvenţii se pot orienta atât spre domeniul didactic (profesor în învățământul gimnazial, opțiune condiționată de promovarea modulului psihopedagogic I), al traductologiei, cât şi în domeniile culturii: presa scrisă, radio, televiziune, management cultural.  

Studenţii acestui program de studii pot beneficia de mobilităţi de studiu şi stagii de practică în cadrul programului Erasmus+ în ţări europene, cu care UMFST are acorduri de parteneriat.

Aprofundarea şi diversificarea competenţelor cognitive şi aptitudinale se continuă prin studii masterale, opțional urmate de studii doctorale din cadrul UMFST sau la alte instituții universitare din țară și străinătate.