Programul de studiu Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză

Prezentare generală

Programul de studii de licență Limba și literatura română – limba și literatura engleză are o istorie ce se suprapune peste cea a Institutului Pedagogic de 3 ani (înfiiințat în anii 60 ai secolului trecut și anticipând înființarea, în 1994, a Universității din Târgu Mureș, cu denumirile sale succesive – Universitatea Tehnică/ ”Petru Maior” din Târgu Mureș). Nu doar tradiția de mai bine de o jumătate de secol, ci și prestigiul pe care absolvenții și corpul profesoral i l-au generat în timp sunt atu-urile pe care programul de studii mizează. S-au format aici, mai ales după 1990, sute de profesori, jurnaliști, critici literari, traducători, translatori, cercetător sau chiar diplomați (inclusiv la ONU), beneficiind de un mediu academic antrenant și dinamic, de efectiva eliminare a barierelor dintre maeștri și discipoli. Ca și de efervescența unor reviste literare de primă mână (”Vatra”, ”Studia Universitatis Petru Maior. Philologia”), de conferințe, congrese, seminarii de vastă anvergură ce au pus orașul întreg pe harta intelectuală a umanismului românesc.

 

Misiune:

Misiunea programului de studii de licență Limba și literatura română – Limba și literatura engleză urmărește:

- formarea de specialiști, cu studii superioare, la nivelul actual al dezvoltării ştiinţei şi culturii universale şi naţionale;

- crearea condiţiilor pentru ca absolvenţii programului de studii universitare de licență, în baza noii paradigme a educaţiei, să-şi formeze competenţele şi abilitățile care să le permită să activeze corespunzător şi responsabil în statul de drept, liber şi democrat;

- formarea și dezvoltarea unor abilități-cheie pentru profesia absolventului, atât din categoria soft-skills (creativitate, inteligență emoțională, dar și inteligență socială, gândire critică, învățare activă, comunicare interpersonală, interacţiune, abilități de conducere, cât și din categoria abilităților hard-skills (abilități tehnice și competențe digitale);

- antrenarea studenţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică în vederea formării viitorilor cercetători la nivelul ştiinţei, culturii şi tehnologiei contemporane;

- participarea membrilor comunității academice la realizarea programelor de cercetare științifică, naţionale şi internaţionale, de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare culturală, în plan regional și național.

Obiective:

Obiective generale:

Programul de studii are ca obiective prioritare în activitatea și cercetarea științifică în domeniul științelor umaniste, în special al filologiei. Aceste obiective răspund politicilor de integrare în sistemul educațional al UE și orientărilor actuale ale învățământului universitar

Obiective specifice:

- utilizarea adecvată a conceptelor în studiul lingvisticii generale, al teoriei literaturii și al literaturii universale și comparate;

- comunicarea eficientă, scrisă şi orală, în limba română şi în limba modernă (engleză);

- descrierea sincronică şi diacronică a fenomenului lingvistic românesc;

- prezentarea sintetică şi analitică, estetică şi culturală a fenomenului literar si a culturii populare;

- descrierea nivelurilor fonetic, lexical, gramatical, sintactic și stilistic ale limbii moderne şi utilizarea acestora în producerea şi traducerea de texte şi în interacţiunea verbală;

- analiza textelor literare în limba modernă, în contextul tradițiilor literare din cultura de referinţă;

- formarea și exersarea competențelor digitale în contextul procesului de învățământ digitalizat.

Competențe dezvoltate

Competenţe profesionale:

CP 1. Utilizarea adecvată a conceptelor în studiul lingvisticii generale, al teoriei literaturii şi al literaturii universale şi comparate

CP 1.1 Definirea conceptelor, identificarea şi exemplificarea limbajului specific lingvisticii generale, teoriei literare şi comparatisticii; cunoaşterea unor metode de analiză specifice studiului interdisciplinar al științelor umaniste

CP 1.2 Explicarea şi interpretarea formelor de evoluţie şi a temelor esențiale ale literaturii universale şi comparate, explicarea transformărilor produse în lingvistica generală şi interpretarea conceptelor, perspectivelor şi metodelor

utilizate în teoria literară modernă.

CP 1.3 Aplicarea conceptelor de lingvistică generală, teorie literară şi a metodelor comparatiste în investigarea dinamică şi interrelaționarea fenomenelor literare/ culturale. Relaționarea discursului literar cu discursul cultural, în general, dar şi cu cel ştiinţific.

CP 1.4 Abordarea critică a ideilor şi orientărilor teoretice în studiul lingvisticii, precum şi al literaturii.

CP 1.5 Elaborarea unor proiecte specifice şi interdisciplinare pentru lingvistica generală, teoria literaturii şi literatura universală şi comparată, utilizând metode şi principii moderne.

CP 2. Comunicarea eficientă, scrisă şi orală, în limba română / modernă (engleza)

CP 2.1 Definirea principalelor trăsături ale comunicării orale şi scrise, ale receptării şi producerii de texte (inclusiv a textelor ştiinţifice din domeniul umanist), atât în limba română, cât şi în limba engleză.

CP 2.2 Interpretarea relaţiei dintre mesajul oral sau scris şi contextul său, explicarea tehnicilor argumentative şi de construcţie a mesajului în limba română, cât şi în limba engleză.

CP 2.3 Receptarea critică şi producerea de mesaje orale sau scrise specifice comunicării ştiinţifice la nivel universitar (prezentări de proiecte, referate, recenzii, comunicări, lucrări de licenţă etc.) atât în limba română, cât şi în limba engleză

CP 2.4 Utilizarea cu discernământ şi probitate ştiinţifică a surselor de informare.

CP 2.5 Organizarea unor dezbateri, construirea unui studiu de caz şi argumentarea structurii acestuia.

CP 3. Descrierea sincronică şi diacronică a fenomenului lingvistic românesc al limbii române

CP 3.1 Definirea şi exemplificarea conceptelor, domeniilor şi metodelor lingvistice de bază, a structurii şi funcţionării limbii române în sincronie şi diacronie.

CP 3.2 Explicarea şi interpretarea realităţii lingvistice contemporane. Explicarea principalelor linii de evoluţie a limbii române, a diferenţelor dintre normă şi uz.

CP 3.3 Analiza sub aspect lingvistic a oricărui act de comunicare orală sau scrisă; utilizarea informaţiei teoretice în aplicaţii practice (predarea limbii române, monitorizarea şi optimizarea comunicării verbale etc.)

CP 3.4 Recunoașterea problemelor controversate ale descrierii lingvistice, compararea şi ierarhizarea surselor de informaţie.

CP 3.5 Elaborarea unor proiecte profesionale în domeniul limbii române contemporane, şi, în general, al lingvisticii, pornind de la principiile studiului diacronic şi sincronic al acesteia.

CP 4. Prezentarea sintetică şi analitică, estetică şi culturală a fenomenului literar şi a culturii populare române

CP 4.1. Descrierea şi exemplificarea evoluţiei literaturii române şi a folclorului

CP 4.2. Explicarea formelor de evoluţie a literaturii române (epoci, curente, genuri etc.) şi interpretarea fenomenului literar în context istoric şi cultural. Explicarea unor concepte-cheie în înţelegerea literaturii române, precum şi în interpretarea textului literar folcloric.

CP 4.3 Relaționarea textelor şi contextelor diverse, operarea cu tehnicile de analiză textuală. Abordarea din diverse perspective interpretative a unui text literar, precum şi aplicarea conceptelor şi metodelor etnologiei şi antropologiei culturale în investigarea fenomenelor de cultură populară.

CP 4.4. Interpretarea şi evaluarea critică al fenomenului literar al culturii române şi al culturii populare corespunzătoare, în contexte diferite.

CP 4.5. Formularea, în cadrul unor proiecte profesionale, a unui punct de vedere profesional, asupra fenomenului literar, pornind de la poziţiile exprimate în textele de critică şi istorie literară, precum şi asupra textelor folclorice, pornind de la bibliografia de specialitate.

CP 5. Descrierea sistemului fonetic, gramatical şi lexical al limbii B (engleze) şi utilizarea acestuia în producerea şi traducerea de texte şi în interacţiunea verbală

CP 5.1 Descrierea sistemului fonetic, lexical şi gramatical al limbii B (engleze) în varianta sa standard şi definirea conceptelor lingvistice de bază specifice limbii engleze

CP 5.2 Explicarea clasificărilor morfologice, sintactice, semantice, pragmatice şi analizarea discursurilor orale şi scrise în limba engleză utilizând aparatul conceptual al lingvisticii.

CP 5.3 Receptarea corectă a discursurilor orale şi scrise la nivel C2* (C1); producerea fluentă şi spontană de texte orale şi scrise (inclusiv traduceri) la nivel C1*B2, adaptând vocabularul şi stilul în funcţie de tipul de destinatar, de tipul de text şi de subiectul tratat.

CP 5.4 Evaluarea corectitudinii gramaticale a unui text oral sau scris de dificultate medie, identificarea abaterilor grave de la sistemul de norme gramaticale şi lexicale ale limbii engleze şi corectarea lor, inclusiv prin implicarea de instrumente auxiliare.

CP 5.5 Redactarea de eseuri, texte informative şi apelative pe diferite teme, la nivel minim C1*(B2) şi de traduceri de dificultate redusă, în domeniul științelor umaniste, folosind mijloacele auxiliare specifice.

CP 6. Analiza textelor literare în limba B (engleză), în contextual tradițiilor literare din cultura de referinţă

CP 6.1 Precizarea specificului epocilor şi curentelor literare din spaţiul lingvistic al limbii B (engleze) în varianta sa standard şi definirea conceptelor lingvistice de bază specifice limbii engleze

CP 6.2 Explicarea poziției operelor literare lecturate în sistemul literar al limbii B (engleze) şi raportarea lor la tradițiile literare din limba engleză

CP 6.3 Analiza textelor ficționale în limba engleză, atât în mod spontan şi original, cât şi pe baza selectării şi sintetizării literaturii secundare.

CP 6.4 Evaluarea, compararea şi selectarea literaturii secundare în baza unor criterii valorice explicite.

CP 6.5 Realizarea analizei literare detaliate unui text sau a unui grup de texte din literatura engleză în urma consultării literaturii secundare, folosind adecvat termenii de teorie literară în limba engleză, regulile citirii parafrazei.

Competenţe transversale:

CT1 Utilizarea componentelor domeniului Limbă şi literatură în deplină concordanță cu etica profesională.

CT2 Relaționarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice.

CT3 Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare prin activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de dezvoltare personală şi profesională.

Discipline

Literatura română veche și premodernă

Literatura engleză veche - romantismul

Educație fizică 1

Lexicologia limbii române

Fonetica limbii române

Lexicologia limbii engleze

Fonetica limbii engleze

Lingvistică generală

Limba latină

Educație fizică 2

Epoca ”Junimii” în literatura română

Victorianismul în literatura engleză

Comunicare scrisă în limba engleză

Morfologia limbii române

Morfologia limbii engleze

Lingvistica comparată: limbi romanice

Disciplină opțională 1**

Sintaxa limbii române

Sintaxa limbii engleze

Dialectologie română

Lit. română în prima jumătate a sec. XX

Literatura engleză în secolul XX

Lit. română după 1945

Literatura americană

Limba italiană 1

Limba italiană 2

Practica limbii române

Practica limbii engleze

Traduceri și retroversiuni

Stilistică

Estetică

Sisteme sintactice

Literatură comparată

Teoria literaturii

Modernitate și avangardă

Etnologie și foclor

Comunicare orală în engleză

Biblioteconomie

Teoria și practica presei

 

Perspective ale absolvenților (nu se aplică la an pregătitor)

Standarde ocupaționale: Cod COR 2643. Traducători, interpreți şi alţi lingvişti

Ocupații posibile conform COR: filolog – 264301;

referent literar – 264304;

traducător (studii superioare) – 264306;

Cod COR 2330. Profesor în învăţământul secundar*

Ocupație posibilă conform COR: profesor în învățământul gimnazial – 233002.

*Notă. Ocupație condiționată de promovarea programului de formare psihopedagogică, prin obținerea certificatul de absolvire.