Programul de studiu Comunicare şi relaţii publice

Prezentare generală

Misiune:

Formarea de specialişti, cercetători și lideri în domeniul comunicării conform standardelor ştiinţifice şi educaţionale, naţionale şi europene, prin:

- elaborarea unei strategii pentru afirmarea culturii organizaţionale, a imaginii şi a identităţii instituţionale.

- misiune conectare a comunitații academice și societăţii locale;

- articularea permanentă la valorile culturale şi ştiinţifice internaţionale;

- stabilirea și menținerea unui climat psihologic de comunicare, înţelegere, acceptare şi cooperare între organizaţie şi publicul său;

- promovarea unei oferte educaţionale în sistemul de formare universitar pentru resursele umane regionale şi naţionale;

- transferul de cunoştinţe către societate şi în slujba societăţii, astfel încât universitatea, prin serviciile şi cercetarea dedicată, să realizeze cu alte organizaţii parteneriate de cooperare în dezvoltarea regională.

Obiective:

Obiective generale:

- capacitatea de analiză şi sinteză;

- capacitatea de a empatiza cu mediul social;

- abilitatea de a percepe corect şi de a exploata eficient tendinţele sociale, politice şi economice de imagine şi conţinut;

- capacitatea de asimilare critică, prelucrare, coroborare şi exploatare a informaţiei teoretice;

- stăpânirea resurselor limbajului verbal, paraverbal şi nonverbal în comunicare.

 

Obiective specifice:

- elaborarea şi gestionarea de campanii de relaţii publice;

- elaborarea şi gestionarea de strategii publicitare;

- aplicarea metodelor şi tehnicilor de cercetare sociologică în domeniul relaţiilor publice şi al publicităţii;

- implementarea şi dezvoltarea sistemelor de comunicare organizaţională în plan intern şi extern;

- dezvoltarea abilităţilor de mediator pentru managementul crizelor şi conflictelor;

- dezvoltarea capacităţilor de comunicare interpersonală, inter-instituţională, interculturală şi internaţională.

Competențe dezvoltate

Competenţe profesionale:

CP1. Identificarea şi utilizarea limbajului, metodologiilor şi cunoştinţelor de specialitate din domeniul ştiinţelor comunicării;

CP 1.1 Definirea principalelor concepte specifice domeniului, utilizarea lor şi a terminologiei de specialitate în situaţii multiple

CP 1.2 Explicarea conceptuală a situaţiilor de comunicare şi a problemelor de specialitate în domeniu.

CP 1.3 Aplicarea principiilor deontologice şi a normelor etice care stau la baza organizării şi funcţionării activităţilor specifice domeniului de specialitate, descrierea modului de organizare a profesiei şi a valorilor acesteia.

CP 1.4 Aplicarea legislaţiei naţionale şi europene privind liberul acces la informaţie, proprietatea intelectuală, drepturile de autor, copyright-ul etc. în procesul comunicării profesionalizate şi în activităţile de informare documentare.

CP 1.5 Elaborarea unor proiecte specifice de investigaţie şi intervenţie în domeniul de specialitate.

 

CP 2. Utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare (NTIC);

CP 2.1 Identificarea şi înţelegerea teoriilor cu privire la gestiunea informaţiilor, comunicarea mediatică, sistemele media, dinamica acestora şi la efectele comunicării mediatice.

CP 2.2 Identificarea particularităţilor utilizării specializate a diverselor tipuri media în comunicare.

CP 2.3 Utilizarea tehnologiilor adecvate în realizarea şi comunicarea profesionalizată a diverselor produse de informare, cu respectarea dreptului publicului de a fi informat corect.

CP 2.4 Utilizarea unor criterii şi metode standard de evaluare a calităţii şi limitelor folosirii diverselor tehnologii în cadrul unor acte concrete de informare şi comunicare..

CP 2.5 Realizarea de portofolii cu privire la dimensiunea mediatică a unui act de informare şi/ sau comunicare profesionalizată.

CP 3. Identificarea şi utilizarea strategiilor, metodelor şi tehnicilor de comunicare în procesul de relaţii publice;

CP 3.1 Definirea conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor utilizate în analiza comunicării.

CP 3.2 Tratarea comunicării şi a publicului/ audienţei din perspectiva unor parametri specifici domeniului.

CP 3.3 Utilizarea unor metode de cercetare pentru definirea problemelor de interes public şi rezolvarea acestora prin modele de planificare specifice.

CP 3.4 Identificarea şi utilizarea unor tehnici şi indicatori relevanţi pentru monitorizarea şi evaluarea proceselor de comunicare.

CP 3.5 Elaborarea unui plan de comunicare eficientă în situaţii definite de comunicare publică.

CP 4. Realizarea şi promovarea unui produs de relaţii publice;

CP 4.1. Identificarea conceptelor şi metodelor adecvate dezvoltării unui produs de RP.

CP 4.2 Explicarea şi interpretarea uni eveniment de RP din perspectiva planificări lui strategice.

CP 4.3 Utilizarea unor cadre metodologice adecvate realizării unui produs de RP.

CP 4.4. Validarea programelor şi produselor de RP prin tehnici de evaluare specifice.

CP 4.5. Elaborarea documentaţiei pentru prezentarea unui produs RP.

CP 5. Asistenţă de specialitate în gestionarea comunicării de criză şi/sau în medierea conflictelor de comunicare.

CP 5.1 Utilizarea corectă a principalelor metode, tehnici, tactici şi strategii de comunicare şi/ sau mediere.

CP 5.2 Utilizarea instrumentarului retoric, argumentativ şi semiotic pentru înlăturarea unor disfuncţionalităţi în comunicare şi/ sau mediere.

CP 5.3 Utilizarea strategiilor şi metodelor de comunicare în gestionarea situaţiilor de criză şi/ sau mediere.

CP 5.4 Evaluarea critică a metodelor şi modelelor folosite în gestionarea comunicărilor de criză şi/ sau de mediere a conflictelor de comunicare.

CP 5.5 Elaborarea unui plan de comunicare de criză şi/ sau de mediere a unui conflict de comunicare.

 

Competenţe transversale:

CT1. Rezolvarea în mod realist, cu argumentare atât teoretică, cât şi practică, a unor situaţii profesionale uzuale, în vederea soluţionării eficiente şi deontologice a acestora;

CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară cu îndeplinirea anumitor sarcini pe paliere ierarhice;

CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii.

 

Discipline

Anul I

Fundamente ale științelor comunicării

Introducere în relații publice

Fundamente ale sistemului mass-media

Introducere în publicitate

Tehnici de comunicare engleză 1

Educație fizică 1

Istoria comunicării

Retorică

Metode de cercetare în științele sociale

Gândire critică

Practica de specialitate 1

Tehnici de comunicare engleză 2

Producție și editare multimedia

Educație fizică

Anul II

Managementul relațiilor publice

Etica

Deontologie

Redactarea materialelor de relații publice

Comunicare internă

Educație fizică

Disciplină opțională 1**

Semiotică

Elaborarea de produse de relații publice

Disciplină opțională 2**

Comunicare pe dispozitivemobile

Comunicare cu presa

Practica de specialitate

Anul III

Tehnici de redactare

Organizare de evenimente

Disciplină opțională 1**

Disciplină opțională 2**

Relații publice politice

Disciplină opțională 3**

Disciplină opțională 4**

Relații publice corporatiste

Disciplină opțională 5**

Disciplină opțională 6**

Comunicare interculturală

Disciplină opțională 7**

Perspective ale absolvenților (nu se aplică la an pregătitor)

Titlul absolventului: Licenţiat în ştiinţe ale comunicării

Ocupaţii posibile conform COR: Specialist în relații publice – 243201; Purtător de cuvânt - 243206; Profesor în învățământul gimnazial - 233002. Specialist în activitatea de lobby – 243220; Brand manager – 243207; Organizator târguri şi expoziţii – 243208; Corespondent radio – 264204; Lector presă / editură – 264209; Redactor – 264211; Reporter – 264212; Jurnalist Tv – 264225; Şef agenţie publicitate – 264217.