Programul de studiu Comunicare şi relaţii publice

Prezentare generală

Programul de studii de licenţă Comunicare şi relaţii publice (CRP), învățământ cu frecvență (IF), program încadrat în domeniul fundamental: Științe sociale, ramura de știință și domeniul de licență: Comunicare şi relaţii publice, are ca misiune formarea specialiștilor în cercetare, sectoare social-economice şi culturale vizând elaborarea de strategii pentru afirmarea culturii organizaţionale, a imaginii şi a identităţii instituţionale.

Dintre obiectivele programului de studii CRP, reținem: a) capacitatea de a empatiza cu mediul social prin elaborarea şi gestionarea de campanii de relaţii publice de strategii publicitare; b) abilitatea de a percepe corect şi de a exploata eficient tendinţele sociale, politice şi economice de imagine şi conţinut prin aplicarea metodelor şi tehnicilor de cercetare sociologică; c) stăpânirea resurselor limbajului verbal, paraverbal şi nonverbal în comunicare prin cultivarea abilităților de mediator pentru managementul crizelor/conflictelor și formarea capacităţilor de comunicare interpersonală, interculturală, internaţională.

Admiterea se organizează în conformitate cu metodologia în vigoare, criteriile de admitere având în vedere oportunităţi de învăţare pentru absolvenții cu diplomă de bacalaureat. Admiterea se face în limita capacității de școlarizare aprobate de ARACIS  (75 de locuri).

Programul de studii de licenţă CRP asigură pregătirea studenţilor timp de trei ani (6 semestre), utilizându-se sistemul creditelor transferabile (180 ECTS). În componenta didactică se află discipline fundamentale, de specialitate şi complementare specifice domeniului Comunicare și relații publice. Pentru creşterea eficienţei procesului didactic, stimularea cercetării ştiinţifice a studenţilor, dar şi pentru adaptarea ofertei educaţionale la dinamica economică şi a pieţei socio-culturale şi a muncii au fost încheiate parteneriate pentru desfășurarea stagiului de practică/ internship  în instituții de cercetare şi documentare, în redacții de reviste literare şi edituri, firme din mediul economic mureșean (ex. edituri, firme, studiourile teritoriale de radio şi televiziune).

După promovarea examenului de licență în Științele comunicării, există variate posibilităţi de inserţie profesională: profesor în  învățământul gimnazial (opțiune condiționată de promovarea modulului psihopedagogic I), profesionist în domeniul relațiilor publice (PR, mediator cultural, specialiist în asistență managerială etc.)

Studenţii pot beneficia de mobilităţi de studiu şi stagii de practică în cadrul programului Erasmus+ în ţări europene, cu care UMFST are acorduri de parteneriat.

Aprofundarea şi diversificarea competenţelor cognitive şi aptitudinale se continuă prin studii masterale, opțional urmate de studii doctorale din cadrul UMFST sau la alte instituții universitare din țară și străinătate.