Programul de studiu Comunicare și media emergente

Prezentare generală

Misiune:

Asigurarea specializării într-un domeniu actual, în care converg fenomenul comunicării cu noile tehnologii în plină afirmar, prin:

- formarea de specialişti cu studii superioare pentru comunicarea specifică în societatea digitalizată, pe dispositive mobile și în noile media;

- dezvoltarea abilităților tinerilor de operare în domeniul comunicării bazată pe noile tehnologii, abilități moderne pentru a ține pasul cu o lume profesională din ce în ce mai digitală,

- asigurarea competențelor de a elabora strategii de comunicare, de construire a imaginii organizaționale/personale pe platforme și canale precum FaceBook, LinkedIn, Instagram, Youtube, Twitter.

- promovarea unei oferte educaţionale în sistemul de formare continuă pentru resursele umane regionale şi naţionale;

- elaborarea unei strategii pentru afirmarea culturii organizaţionale, a imaginii şi a identităţii instituţionale în peisajul societății informatizate .

Obiective:

Obiective generale:

- asigurarea de instrumente valabile pentru comunicarea în mediile tehnologice actuale

- capacitatea de interacțiune în mediul digital;

- capacitatea de a continua dezvoltarea profesională și învățarea pe tot parcursul vieții prin adaptabilitatea dobândită la utilizarea mass-media noi și emergente.

- capacitatea de asimilare critică, prelucrare şi exploatare a informaţiei prin joncțiunea dintre comunicare și tehnologie;

- stăpânirea resurselor limbajului verbal, paraverbal şi nonverbal în comunicare.

Obiective specifice:

- asimilarea de cunoştinţe despre noile media, în condiţiile globalizării şi digitalizării şi a sporirii continue a interconectării sociale;

- elaborarea şi gestionarea de campanii de relaţii publice în media clasice şi în media digitale;

- înzestrarea studenților cu instrumentarul adecvat pentru a performa în comunicarea strategică conform celor mai noi tendințe tehnologice care modelează domeniul media,

- aplicarea metodelor şi tehnicilor de cercetare în știițe sociale în domeniul relaţiilor publice şi al publicităţii;

- implementarea şi dezvoltarea sistemelor de comunicare organizaţională în plan intern şi extern;

- dezvoltarea abilităţilor de operare pe platforme digitale în condiţiile accesului nelimitat la informaţii;

- dezvoltarea abilităţilor de mediator pentru managementul crizelor şi conflictelor;

- dezvoltarea capacităţilor de comunicare interpersonală, inter-instituţională, interculturală şi internaţională.

Competențe dezvoltate

Competenţe profesionale:

CP1. Identificarea şi utilizarea limbajului, metodologiilor şi cunoştinţelor de specialitate din domeniul ştiinţelor comunicării;

CP 1.1 Definirea principalelor concepte specifice domeniului, utilizarea lor şi a terminologiei de specialitate în situaţii multiple

CP 1.2 Explicarea conceptuală a situaţiilor de comunicare şi a problemelor de specialitate în domeniu.

CP 1.3 Aplicarea principiilor deontologice şi a normelor etice care stau la baza organizării şi funcţionării activităţilor specifice domeniului de specialitate, descrierea modului de organizare a profesiei şi a valorilor acesteia.

CP 1.4 Aplicarea legislaţiei naţionale şi europene privind liberul acces la informaţie, proprietatea intelectuală, drepturile de autor, copyright-ul etc. în procesul comunicării profesionalizate şi în activităţile de informare documentare.

CP 1.5 Elaborarea unor proiecte specifice de investigaţie şi intervenţie în domeniul de specialitate.

CP 2. Utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare (NTIC);

CP 2.1 Identificarea şi înţelegerea teoriilor cu privire la gestiunea informaţiilor, comunicarea mediatică, sistemele media clasice şi digitale, dinamica acestora şi la efectele comunicării mediatice.

CP 2.2 Identificarea particularităţilor utilizării specializate a diverselor tipuri media în comunicare.

CP 2.3 Utilizarea tehnologiilor adecvate în realizarea şi comunicarea profesionalizată a diverselor produse de informare, cu respectarea dreptului publicului de a fi informat corect.

CP 2.4 Utilizarea unor criterii şi metode standard de evaluare a calităţii şi limitelor folosirii diverselor tehnologii în cadrul unor acte concrete de informare şi comunicare..

CP 2.5 Realizarea de portofolii cu privire la dimensiunea mediatică a unui act de informare şi/ sau comunicare profesionalizată.

CP 3. Identificarea şi utilizarea strategiilor, metodelor şi tehnicilor de comunicare în procesul de relaţii publice;

CP 3.1 Definirea conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor utilizate în analiza comunicării.

CP 3.2 Tratarea comunicării şi a publicului/ audienţei din perspectiva unor parametri specifici domeniului.

CP 3.3 Utilizarea unor metode de cercetare pentru definirea problemelor de interes public şi rezolvarea acestora prin modele de planificare specifice.

CP 3.4 Identificarea şi utilizarea unor tehnici şi indicatori relevanţi pentru monitorizarea şi evaluarea proceselor de comunicare.

CP 3.5 Elaborarea unui plan de comunicare eficientă în situaţii definite de comunicare publică.

CP 4. Realizarea şi promovarea unui produs de relaţii publice;

CP 4.1. Identificarea conceptelor şi metodelor adecvate dezvoltării unui produs de RP.

CP 4.2 Explicarea şi interpretarea uni eveniment de RP din perspectiva planificări lui strategice.

CP 4.3 Utilizarea unor cadre metodologice adecvate realizării unui produs de RP.

CP 4.4. Validarea programelor şi produselor de RP prin tehnici de evaluare specifice.

CP 4.5. Elaborarea documentaţiei pentru prezentarea unui produs RP.

CP 5. Asistenţă de specialitate în gestionarea comunicării de criză şi/ sau în medierea conflictelor de comunicare.

CP 5.1 Utilizarea corectă a principalelor metode, tehnici, tactici şi strategii de comunicare şi/ sau mediere.

CP 5.2 Utilizarea instrumentarului retoric, argumentativ şi semiotic pentru înlăturarea unor disfuncţionalităţi în comunicare şi/ sau mediere.

CP 5.3 Utilizarea strategiilor şi metodelor de comunicare în gestionarea situaţiilor de criză şi/ sau mediere.

CP 5.4 Evaluarea critică a metodelor şi modelelor folosite în gestionarea comunicărilor de criză şi/ sau de mediere a conflictelor de comunicare.

CP 5.5 Elaborarea unui plan de comunicare de criză şi/ sau de mediere a unui conflict de comunicare.

 

Competenţe transversale:

CT1. Rezolvarea în mod realist, cu argumentare atât teoretică, cât şi practică, a unor situaţii profesionale uzuale, în vederea soluţionării eficiente şi deontologice a acestora;

CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară cu îndeplinirea anumitor sarcini pe paliere ierarhice;

CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii în condiţiile evoluţiei fără precedent a noilor media, în era globalizării şi digitalizării.

 

 

Discipline

 

Anul I

Fundamente ale științelor comunicării

Introducere în relații publice

Fundamente ale sistemului mass-media

Introducere în publicitate

Tehnici de comunicare engleză 1

Istoria comunicării

Educație fizică 1

Retorică

Metode de cercetare în științele sociale

Gândire critică

Practica d especialitate 1

Tehnici de comunicare engleză 2

Digital writing

Educație fizică 2

Anul II

Comunicare și industrii creative

Etică

Echipe în media digitale

Publicitate pe platforme digitale

Comunicare strategică

Educație fizică 3

Disciplină opțională 1**

E-business și marketing digital

Storytelling in media digitale

Semiotică

Disciplină opțională 2**

Comunicare pe dispozitive mobile

Practica de specialitate2

Anul III

Tehnici de redactare

Tehnologii pentru media digitale

Disciplină opțională 1**

Disciplină opțională 2**

Relații publice în media digitale

Disciplină opțională 3**

Disciplină opțională 4**

Multimedia

Disciplină opțională 5**

Globalizare ți digitalizare

Disciplină opțională 6**

Disciplină opțională 7**

Perspective ale absolvenților (nu se aplică la an pregătitor)

Titlul absolventului: Licenţiat în ştiinţe ale comunicării

Ocupaţii posibile conform COR: Specialist în relații publice – 243201; Purtător de cuvânt - 243206; Specialist în activitatea de lobby – 243220; Brand manager – 243207; Organizator târguri şi expoziţii – 243208; Corespondent radio – 264204; Lector presă / editură – 264209; Redactor – 264211; Reporter – 264212; Jurnalist Tv – 264225; Şef agenţie publicitate – 264217.