Misiune

Misiunea programului de studii universitare de masterat :
•    pregătirea specialiștilor filologi pentru domenii profesionale vizând spațiul cultural anglo-american  în raport cu cerințele actuale de competitivitate şi competență;
•    promovarea unei oferte educaționale în sistemul de formare continuă pentru resursele umane, regionale şi naționale;
•    dezvoltarea unor serii de competenţe de documentare, analiza și sinteza, redactare, editare, recenzare, traducere, predare etc., ce vizează o mai bună cunoaștere a culturii anglo-americane şi universale, capacitatea de comunicare interpersonală şi publică de nivel superior, exprimare eficientă şi corectă, capacitatea de corelare a problemelor similare din diferite culturi, abilitatea de rezolvare a unor probleme care implică aspecte sociale, culturale şi interumane.

 

Obiective

Obiectivele programului de studiu:

Obiective generale:
•    utilizarea adecvată a conceptelor în studiul lingvisticii generale, al teoriei literaturii şi al literaturii universale şi comparate;
•    comunicarea eficientă, scrisă şi orală, în limba engleză;
•    descrierea sintetică şi analitică, estetică şi culturală a fenomenelor literare și lingvistice din perspectiva comparatistă şi multidisciplinară ;
•    analiza şi receptarea integrată a literaturii anglo-americane;
•    utilizarea sistemului fonetic, gramatical, semantic, stilistic şi lexical al limbii moderne în producerea şi traducerea de texte şi în interacțiunea verbală;
•    analiza textelor literare în limba engleză, în contextul tradițiilor literare din cultura de referință;
•    cunoașterea principalelor curente şi orientări în critica literară modernă;
•    capacitatea de a analiza pertinent, din punct de vedere critic, texte literare şi de specialitate;
•    capacitatea de a corela cunoștințe similare dobândite pe parcursul traseului de studii;
•    capacitatea de a aplica creativ cunoștințele şi conceptele dobândite în cursul studiilor de masterat, în situații profesionale diverse;
•    capacitatea de a evalua obiectiv şi constructiv stări problematice şi de a le rezolva creativ;
•    capacitatea de a utiliza moduri şi stiluri de comunicare variate, adecvate situațiilor specifice;
•    capacitatea de a-şi organiza eficient activitatea profesională.

Obiective specifice:
•    utilizarea aparatului conceptual şi metodologic de bază al unei științe umaniste şi a mecanismelor de integrare a contribuțiilor diverselor discipline umaniste într-o abordare interdisciplinară, riguroasă logic şi conceptual;
•    analiza din perspective multiple (retorică, de conținut, contextuală etc.) a faptelor culturale de diverse niveluri şi proveniențe (creații artistice, discursuri publice, cultură de masă, culturi şi sub-culturi comunitare);
•    comunicarea orală, scrisă şi cu suport electronic, în limba programului de studii a cunoștințelor de specialitate;
•    analiza raporturilor multi-interculturale şi medierea comunicării interculturale;
•    analiza discursurilor publice (politice, sociale, profesionale, mediatice) şi a formelor de comunicare a acestora în societatea contemporană;
•    integrarea profesională în instituțiile socio-culturale;
•    descrierea sistemului fonetic, gramatical, semantic, stilistic şi lexical al limbii engleze şi utilizarea acestuia în producerea şi traducerea de texte şi în interacțiunea verbală;
•    analiza textelor literare în limba engleză, în contextul tradițiilor literare din cultura de referință.