Misiune

Misiunea programului de studii universitare de masterat :
Misiunea principală a specializării se integrează misiunii universității stipulată în Carta Universitară fiind de a pregăti specialiști pentru cercetare de înaltă performanță în raport cu cerințele actuale de competitivitate și competență și sistemul de formare continuă pentru resursele umane, regionale și naționale. Totodată, se are în vedere depășirea unei specializări înguste, reductive, limitate la datele cognitive specifice unei discipline stricte și lărgirea orizontului de cunoaștere (teoretică și aplicativă) înspre domenii conexe ale programului de studiu, cum ar fi teoria textului, imagologia, filosofia culturii, studiul axiologic al modernității și postmodernității, teoria și practica lecturii, comunicarea mass-media etc., în vederea unui fertil dialog interdisciplinar și trans disciplinar.

Obiective

Obiectivele programului de studiu:

Obiective generale:
•    crearea unui cadru de învățământ de pregătire de masterat în domeniul filologiei ce se adresează absolvenților de învățământ superior de profil, care doresc să se inițieze în cele mai noi metode și tehnici de cercetare a textului literar;
•    corelarea misiunii și obiectivelor specifice disciplinelor din planul de învățământ al masterului de cercetare cu misiunea și obiectivele Centrului de Critică și Istorie literară: Modernitate și postmodernitate în literatura română a secolului XX (MPLR);
•    specializarea într-un domeniu de cercetare specific, care să ofere studenților masteranzi oportunități de continuare a studiilor în ciclul de studii doctorale din cadrul Școlii Doctorale de Litere, Științe umaniste și aplicate, domeniul Filologie;
•    prezentarea unor metode de ultimă oră în ceea ce privește cercetarea literaturii din mai multe perspective   critice: estetică, sociologică, tematistă, hermeneutică, fenomenologică etc.
•    crearea unui sistem de învățământ și perfecționare pentru cadrele didactice care doresc nu doar să-şi îmbogăţească orizontul cultural, ci şi să dobândească deprinderi şi competenţe practice, unelte indispensabile ale cercetării aplicate domeniului literar;
•    înțelegerea, studierea aprofundată şi integrarea valorilor literaturii române în cultura europeană.

Obiective specifice:
•   aprofundarea şi însușirea practicilor de aplicare pe text a diverselor metodologii critice;
•    capacitatea de a distinge specificitatea tendințelor în poezia română contemporană;
•    desprinderea contemporaneității operei eminesciene, în contextul cercetărilor eminescologice, în special, şi al nivelului actual al cercetării în domeniu, în general;
•    însușirea conceptelor fundamentale ale curentelor estetice şi a metodelor critice contemporane;
•    discernerea între caracterul diacronic şi cel sincronic al fenomenului literar, conștientizarea raportului între istoria literară (cu accent pe concepte precum istoricitate, actualitate, sincronism, tradiție etc.) şi aportul criticii literare (metodologia specifică, autonomia şi /sau dependența ei de alte discipline);
•    deschiderea discursului critic înspre domenii mai largi ale cunoașterii în domeniu: studiile culturale, hermeneutica literară, critica fenomenologică, poetica imaginii, filosofia culturii şi teoria valorilor, semiotica discursului literar, antropologia lingvistică, sociologia literaturii etc.