Educație fizică și și consiliere sportivă

Educație fizică și și consiliere sportivă

PREZENTARE GENERALĂ A PROGRAMULUI DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI CONSILIERE SPORTIVĂ

Începând cu anul universitar 2017-2018, UMF Tîrgu Mureș își dezvoltă oferta educațională cu încă un program de studii masterale - Educație fizică și consiliere sportivă - care continuă și aprofundează programul de studii de licenţă de trei ani - Educație fizică și sportivă - noul program fiind acreditat ARACIS. Acest demers vine să răspundă nevoilor unui număr considerabil de absolvenți ai programului de studii de licență de trei ani, care doresc continuarea studiilor masterale în domeniu, pentru a ocupa posturi didactice din învățământul liceal sau superior, ca profesori titulari.

Programul de studii va asigura aprofundarea și pregătirea a două profesii, ambele prevăzute în Codul Ocupațiilor din România, respectiv, profesor de educație fizică și sport, pentru învățământ liceal și postliceal și, cu titlu de premieră națională, ocupația de consilier sportiv, în diverse instituții de profil. Durata studiilor va fi de doi ani, cursuri de zi, în format modular, structurată în patru semestre, utilizându-se sistemul creditelor transferabile ECTS. Absolvenții programului dobândesc titlul de master, ca profesor de educație fizică și sport, respectiv, cel de consilier sportiv, acumulând un număr total de 300 de credite ECTS, astfel: 180 credite, în urma absolvirii ciclului de studii de licență, plus 120 de credite, în urma absolvirii ciclului de studii universitare de masterat.

OCUPAȚIA DE PROFESOR DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Programul de studiu are ca scop formarea de profesori de educație fizică și sport, cu înaltă calificare pentru nivele de învățământ liceal și postliceal, respectiv, universitar şi de cercetare (cu doctorat), în domeniul Științei sportului și educației fizice, disciplinele care vor fi studiate fiind compatibile cu cele la nivel european, programul dobândind și o dimensiune internațională, alături de alte specializări ale universităţii, deja aflate la acest nivel calitativ și de recunoaștere academică cu brand internațional   al UMF Tîrgu Mureș.

Absolvenții cu această ocupație îşi vor putea desfăşura activitatea în diverse unități de învățământ, de la nivel gimnazial până la nivel de învățământ superior: școli gimnaziale, colegii naționale, colegii tehnologice, licee teoretice, licee tehnologice, licee vocaționale (sportiv, pedagogic, de artă, militar și de culte), școli postliceale, instituții de învățământ superior. Planul de învăţământ oferă flexibilitatea şi deschiderea necesare, pentru ca absolvenţii să poată intra direct pe piaţa muncii sau să îşi continue studiile doctorale în domeniul Științei sportului și educației fizice sau în alte domenii adiacente, putând să devină, numai cu această condiție, cadre didactice universitare.

OCUPAȚIA DE CONSILIER SPORTIV

Cei care doresc să devină consilier sportiv, ocupație care figurează - și ea - în Codul Ocupațiilor din România, pe baza competențelor profesionale, a cunoștiințelor de specialitate și a abilitatilor specifice, vor putea ocupa posturi în diverse instituții de profil: cluburi și asociații sportive, direcții județene de tineret și sport, federații sportive, instituții administrative, fundații, asociații, care au ca domeniu activitatea sportivă etc. Aceștia vor putea acorda asistență unor persoane sau grupuri implicate în activitatea sportivă, în vederea soluționarii unor probleme specifice. Consilierea sportivă vizează o activitate de consultanță și suport, prevenire și intervenție, remediere și optimizare a activității sportive instuționalizate, dar și a sportivilor sau antrenorilor, de către o persoană cu expertiză de specialitate, respectiv, consilierul sportiv. Implementarea și dezvoltarea procesului de consiliere sportivă se încadreaza în tendințele actuale, specifice contextului european, de extindere a unor noi ocupații, impuse de evoluția socio-economică și culturală din spațiul comunitar. 

ADMITEREA

Selecţia candidaţilor se va face pe baza Metodologiei Admiterii 2017, elaborată de Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş, în care se prevede că pot candida, în ciclul universitar de masterat, absolvenţii programelor de studii Educație fizică și sportivă și Sport și performanță motrică (domeniul Educație fizică și sport), dar şi absolvenţi ai altor facultăţi, nivel licență, cu preocupări demonstrate - prin documente - în domeniul masteratului. La admitere, se va lua în considerare dosarul de absolvent (CV, media anilor de studii de licenţă, media examenului de licență etc.) şi nota obținută la un interviu de evaluare. Candidaţii vor prezenta o adeverinţă medicală de sănătate, conform cerinţelor legale.

Educație fizică și și consiliere sportivă

PREZENTARE GENERALĂ A PROGRAMULUI DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI CONSILIERE SPORTIVĂ

 

Începând cu anul universitar 2017-2018, UMF Tîrgu Mureș își dezvoltă oferta educațională cu încă un program de studii masterale - Educație fizică și consiliere sportivă - care continuă și aprofundează programul de studii de licenţă de trei ani - Educație fizică și sportivă - noul program fiind acreditat ARACIS. Acest demers vine să răspundă nevoilor unui număr considerabil de absolvenți ai programului de studii de licență de trei ani, care doresc continuarea studiilor masterale în domeniu, pentru a ocupa posturi didactice din învățământul liceal sau superior, ca profesori titulari.

Programul de studii va asigura aprofundarea și pregătirea a două profesii, ambele prevăzute în Codul Ocupațiilor din România, respectiv, profesor de educație fizică și sport, pentru învățământ liceal și postliceal și, cu titlu de premieră națională, ocupația de consilier sportiv, în diverse instituții de profil. Durata studiilor va fi de doi ani, cursuri de zi, în format modular, structurată în patru semestre, utilizându-se sistemul creditelor transferabile ECTS. Absolvenții programului dobândesc titlul de master, ca profesor de educație fizică și sport, respectiv, cel de consilier sportiv, acumulând un număr total de 300 de credite ECTS, astfel: 180 credite, în urma absolvirii ciclului de studii de licență, plus 120 de credite, în urma absolvirii ciclului de studii universitare de masterat.

OCUPAȚIA DE PROFESOR DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Programul de studiu are ca scop formarea de profesori de educație fizică și sport, cu înaltă calificare pentru nivele de învățământ liceal și postliceal, respectiv, universitar şi de cercetare (cu doctorat), în domeniul Științei sportului și educației fizice, disciplinele care vor fi studiate fiind compatibile cu cele la nivel european, programul dobândind și o dimensiune internațională, alături de alte specializări ale universităţii, deja aflate la acest nivel calitativ și de recunoaștere academică cu brand internațional   al UMF Tîrgu Mureș.

Absolvenții cu această ocupație îşi vor putea desfăşura activitatea în diverse unități de învățământ, de la nivel gimnazial până la nivel de învățământ superior: școli gimnaziale, colegii naționale, colegii tehnologice, licee teoretice, licee tehnologice, licee vocaționale (sportiv, pedagogic, de artă, militar și de culte), școli postliceale, instituții de învățământ superior. Planul de învăţământ oferă flexibilitatea şi deschiderea necesare, pentru ca absolvenţii să poată intra direct pe piaţa muncii sau să îşi continue studiile doctorale în domeniul Științei sportului și educației fizice sau în alte domenii adiacente, putând să devină, numai cu această condiție, cadre didactice universitare.

OCUPAȚIA DE CONSILIER SPORTIV

Cei care doresc să devină consilier sportiv, ocupație care figurează - și ea - în Codul Ocupațiilor din România, pe baza competențelor profesionale, a cunoștiințelor de specialitate și a abilitatilor specifice, vor putea ocupa posturi în diverse instituții de profil: cluburi și asociații sportive, direcții județene de tineret și sport, federații sportive, instituții administrative, fundații, asociații, care au ca domeniu activitatea sportivă etc. Aceștia vor putea acorda asistență unor persoane sau grupuri implicate în activitatea sportivă, în vederea soluționarii unor probleme specifice. Consilierea sportivă vizează o activitate de consultanță și suport, prevenire și intervenție, remediere și optimizare a activității sportive instuționalizate, dar și a sportivilor sau antrenorilor, de către o persoană cu expertiză de specialitate, respectiv, consilierul sportiv. Implementarea și dezvoltarea procesului de consiliere sportivă se încadreaza în tendințele actuale, specifice contextului european, de extindere a unor noi ocupații, impuse de evoluția socio-economică și culturală din spațiul comunitar. 

ADMITEREA

Selecţia candidaţilor se va face pe baza Metodologiei Admiterii 2017, elaborată de Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş, în care se prevede că pot candida, în ciclul universitar de masterat, absolvenţii programelor de studii Educație fizică și sportivă și Sport și performanță motrică (domeniul Educație fizică și sport), dar şi absolvenţi ai altor facultăţi, nivel licență, cu preocupări demonstrate - prin documente - în domeniul masteratului. La admitere, se va lua în considerare dosarul de absolvent (CV, media anilor de studii de licenţă, media examenului de licență etc.) şi nota obținută la un interviu de evaluare. Candidaţii vor prezenta o adeverinţă medicală de sănătate, conform cerinţelor legale.

DIPLOMA DE ABSOLVIRE

La finalizarea studiilor programului de masterat, studenţii primesc diploma de master şi suplimentul la diplomă, care respectă întocmai cerinţele legale în vigoare.

Informații suplimentare: /masterat/medicina/educatie-fizica-si-consiliere-sportiva.html