Misiune

Misiunea programului de studii universitare de masterat Biotehnologie medicală se integrează misiunii universității și contribuie la dezvoltarea învățământului și cercetării științifice, la punerea în valoare a potențialului uman din județ, dar și din zonele alăturate acestuia, la atragerea specialiștilor, la constituirea unei comunități academice puternice.

Numai prin formarea specialiștilor și cercetătorilor având competențe profesionale și transversale multiple pot să satisfacă nevoile de competență ale mediului socio-economic, contribuind la progresul științelor fundamentale și aplicative prin cercetarea științifică materializată în lucrări de cercetare.

Într-un asemenea context, prin organizarea procesului de instruire în domeniul masterului de Biotehnologie medicală ne propunem realizarea unei pregătiri eficiente a absolvenților în acest domeniu.

Pentru îndeplinirea acestui scop este necesară familiarizarea studenților cu terminologia, suportul documentar, conceptele, modalitățile tehnice și legislația care reglementează domeniul de biotehnologie medicală.

În perioada anilor de studiu, studenții vor asimila cunoștințele legate de biotehnologia medicală, își vor însuși metode, practici și proceduri de lucru specifice programului de studiu, pe care le vor putea valorifica în activitatea profesională ulterioară la instituțiile medicale, farmaceutice, sau alte entități unde vor activa.

Prin programul universitar de studii de masterat de Biotehnologie medicală se oferă pregătire și instruire în domeniul farmaceutic și medical, misiunea programului universitar de studii de masterat de Biotehnologie medicală, fiind, mail ales didactică, dar și de cercetare creând premisele necesare pentru pregătirea doctorală.

Preluând și adaptând elementele generale ale misiunii universității, programul universitar de studii de masterat de Biotehnologie medicală, vizează o misiune ce cuprinde trei componente:
•    formarea competențelor de bază pentru specialiști în biotehnologie medicală, masteranzi care se pregătesc în vederea dobândirii competențelor de bază și specifice și a atestării oficiale necesare pentru ocuparea posturilor din aceste domenii;
•    formare continuă și perfecționare în carieră, pentru dezvoltarea competențelor și calificărilor pentru domeniile vizate;
•    cercetarea științifică, teoretică și aplicativă, în domeniul biotehnologiei medicale, în concordanță cu necesitățile de perfecționare a procesului de învățământ și cu perspectivele de evoluție a învățământului și a științelor economice pe plan național și european.

Obiective

Obiectivul general al programului de studii de masterat de Biotehnologie medicală este de asigurarea acumulării de cunoștințe suplimentare privind obținerea, fabricarea, respectiv utilizarea în terapia moleculară a medicamentelor biologice.

Obiective specifice:
•    asigurarea unei pregătiri de specialiști în domeniul biotehnologiei medicale în acord cu direcțiile actuale și de perspectivă în domeniul economic, al teoriei și practicii curriculum-ului, al tehnologiei informației și comunicării, al proiectării și evaluării în condiții de calitate și eficientă a procesului de învățământ;
•    realizarea unui învățământ formativ, modern, centrat pe studenți și orientat pragmatic spre nevoile reale ale școlii românești, în contextul unei Uniuni Europene lărgite;
•    conectarea învățământului cu cercetarea științifică, antrenarea studenților în elaborarea de studii pe temele actuale ale domeniilor;