Descrierea calificării

Elemente de identificare a calificării:

Nivelul de studii: Studii universitare de masterat (nivelul 7 EQF/CEC și CNC)

Domeniul fundamental: Științe biologice și biomedicale

Domeniul de studii: Farmacie

Programul de studii: Biotehnologie medicală

Numărul total de credite: 60

Titlul și denumirea calificării

Titlul obținut: Specialist în biotehnologie medicală

Denumirea calificării: Specialist în biotehnologie medicală/ Masterat

Ocupații posibile pentru deținătorul diplomei

Farmacist rezident - cod COR: 226202

Rezumatul referențialului calificării:

Competențele relevante obținute

Competenţe profesionale:

· Proiectarea, formularea, realizarea și condiţionarea, într-o aplicație practică, a unui produs obținut prin biotehnologie;

· Depozitarea, conservarea, distribuţia produselor obţinute prin biotehnologie;

· Analiza și controlul produselor obţinute prin biotehnologie;

· Identificarea nevoilor de tratament cu medicamente biotehnologice și utilizarea de tehnici și proceduri în terapii moleculare;

· Organizarea, managementul și marketingul unităților producătoare de produse obţinute prin biotehnologie;

· Consultanță și expertiză în domeniul produselor obţinute prin biotehnologie;

Competenţe transversale:

· Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condițiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente și riscurilor aferente;

· Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă pluridisciplinară și aplicarea de tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei;

· Utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicații software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba maghiară cât și într-o limbă de circulație internațională.