SCURT ISTORIC, PREZENTARE ȘI PERSPECTIVE

Tradiția învățământului superior tehnic datează la Târgu Mureș din anul 1976, când Institutul de Învățământ Superior s-a profilat pe pregătirea specialiștilor din domeniul tehnic, în trei specializări. Ulterior acesta s-a transformat în Universitatea Tehnică funcționând cu patru secții de ingineri în profil mecanic și electric. Pe această structură, generații de dascăli ai universității noastre, au clădit cu multă dăruire un învățământ superior diversificat instituțional, iar noi cei de astăzi, cadre didactice și studenți ai Facultății de Inginerie și Tehnologia Informației, adăugăm prin muncă și pasiune, noi valențe întregii activități universitare tehnice din spațiul spiritual și material al școlii academice mureșene.

Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației este orientată spre direcții strategice care urmăresc crearea de programe educaționale și de cercetare ce răspund nevoilor critice ale profesiei, precum și nevoilor largi ale societății.

În cadrul facultății se școlarizează în fiecare din cele trei cicluri de studii universitare: licență, masterat și doctorat, iar programele de studii sunt acreditate/autorizate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS).

Programele de studii sunt de o mare diversitate: Automatică și informatică aplicată, Ingineria sistemelor electroenergetice, Inginerie medicală, Informatică, Tehnologia construcțiilor de mașini și Inginerie economică industrială. Specificul multicultural al universității și cerințele pieței au permis școlarizarea și în limba maghiară a programului de studii Informatică, urmând a fi dezvoltate și alte programe în limbi străine.

Absolvenții studiilor de licență au posibilitatea să îşi continue pregătirea profesională prin programele de studii de masterat acreditate ARACIS, în fiecare din domeniile de științe în care sunt organizate programele de licență.

În cadrul Facultății de Inginerie și Tehnologia Informației funcționează școala doctorală în două domenii științifice: Inginerie și Management, respectiv Informatică.

Programelor de studii sunt incluse în „European Engineering Education Database”  și sunt cotate în clasamentul European cu specific ingineresc Engirank. 

Viziunea de dezvoltare a Facultății de Inginerie și Tehnologia Informației este aceea de ocupare în ierarhia facultăților tehnice a unei poziții de vârf la nivel național.

Programele de studii sunt aliniate la nivelul actual al cunoașterii în domeniu, iar performanțele acestora sunt monitorizate periodic cu ajutorul unui sistem de indicatori. În curricule sunt transpuse cerințele de pregătire de specialitate identificate împreună cu partenerii din mediul economic, precum și nivelul actual al cunoașterii științifice din domeniile tehnice.

În procesele educaţionale de instruire, predare, învăţare, tutorat la nivel de licență și masterat sunt integrate resurse digitale de informare, fiind promovat un învățământ interactiv centrat pe student care folosește metodele inovative: Project-Based Learning, Problem-Based-Learning, Blended-Learning, Mobile-Learning.

Pregătirea profesională este abordată orizontal prin diversificarea ofertei de cursuri opționale și facultative, într-un nou cadru organizatoric.

Printr-un proces de „Smart Quality”, cu ajutorul platformei electronice de evaluare, semestrial este colectat feedbackul de la studenți asupra calității serviciilor educaționale în vederea îmbunătățirii continue a proceselor didactice și de cercetare științifică din cadrul facultății și creșterea satisfacției studenților.

Fiecare specializare din cadrul facultății are un e-Portfoliu academic care documentează și face vizibilă învățarea studenților, cu efecte directe asupra creșterii atractivității specializărilor, iar aplicațiile cu caracter practic ingineresc demonstrează atractivitatea profesiei de inginer.

Lucrările de licență și lucrările de disertație de la finalizarea studiilor au la bază cercetări aplicative pe tematici elaborate de mediul economic, în care se desfășoară stagiile de practică și internship ale studenților, sau la care aceștia sunt angajați încă din timpul studenției prin intermediul facultății.

Se asigură instruirea avansată a studenților în metodologia cercetării științifice, organizarea de cercuri științifice studențești, iar valorificarea rezultatelor cercetărilor se face prin publicații în cadrul sesiunii științifice studențești Inov8ing.

Conceptul de interdisciplinaritate în inginerie este promovat în rândul studenților prin competiții în echipe hackathon care soluționează probleme reale din mediul industrial, cu participarea managerilor și specialiștilor companiilor implicate.

Prin „Smart Recruitment” se asigură resursele umane, care vizează atragerea celor mai bune talente: studenți, personal didactic, specialiști din industrie. Măsurile proactive de recrutare a candidaților la admitere se desfășoară în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean prin activități de tipul „Școala altfel”, în care candidații la admitere descoperă atractivitatea profesiei de inginer.

Facultatea are un nivelul crescut de relaționare cu angajatorii din regiune, materializat într-un număr mare de acordurilor încheiate pentru stagiile de practică și internship, îmbunătățirea curriculei, dezvoltarea de laboratoare aplicate cu suportul companiilor: Bosch Rexroth, Azomureș, Hirschmann.

Comunicarea cu companiile se face prin intermediul Platformei u2b.umfst.ro, care constituie cadrul online pentru accesarea în mod centralizat și structurat a informațiilor legate de relațiile universității cu mediul economic.

Sunt organizarea evenimente de tip „Săptămâna angajatorilor în universitate”, și întâlniri săptămânale „Company hours”, în care agenții economici prezintă studenților teme tehnice de actualitate și facilitează integrarea lor directă în industrie.

Centrul de microproducție, dotat cu utilaje industriale și imprimante 3D, pregătește studenții pentru activitatea industrială, prin fabricarea de prototipuri industriale.

Studenții sunt organizați în liga studențească ESTIEM, o organizație independentă în cadrul căreia aceștia se pot reuni prin liberă adeziune. Sunt stimulate activitățile de voluntariat studențesc în cadrul programului Voluntariat în Folosul Universității.

Studenții pot aplica pentru mobilități de studii Erasmus+ de tip outgoing, finanțate de universitate, cu durata de un semestru, în universități partenere din Europa.

Cadrele didactice participă periodic la cursuri de specializare organizate de universități din străinătate pentru a fi la curent cu cele mai noi cunoștințe tehnice. Periodic sunt invitați specialiști recunoscuți din țară și din străinătate pentru predare.

Laboratoarelor didactice și de cercetare sunt dotate cu echipamente didactice și de cercetare digitalizate. Laboratoarele Industria 4.0 și Fabricare inteligentă au menirea să ilustreze conceptele de combinare a sistemelor cyber-fizice, internetul lucrurilor şi internetul sistemelor. Acestea au un rol de avangardă în pregătirea studenților care vor lucra în întreprinderi inovative și care se instruiesc pentru o nouă paradigmă de cooperare între oameni și mașini: Industria 5.0 și tehnologiile exponențiale.

Laboratoarelor și sălile de curs alcătuiesc un „Smart campus” fiind modernizate cu ajutorul elementelor de „clădire verde”. Sunt organizate frecvent evenimente referitoare la protecția mediului și durabilitate în cooperare cu agențiile de profil și agenții economici.

Activitatea de cercetare științifică din cadrul facultății se desfășoară în cadrul a trei centre de cercetare: Centrul de Cercetări avansate în tehnologia informației, Centrul de cercetări Interdisciplinare biomedicale, Centrul de cercetări în ingineria calității și fabricație digitală. Strategia de cercetare și temele de cercetare sunt în acord strategia națională de cercetare, cu prioritățile programului european Orizont 2020.

Revista științifică a facultății „Acta Marisiensis – Seria Technologica” este publicată în editura DeGruyter - Sciendo, fiind indexată în numeroase bazele de date relevante: Ebsco, Index Copernicus, ProQuest Engineering Journals, ProQuest Illustrata: Technology, ProQuest SciTech Journals, ProQuest Technology Journals, DRJI, DOAJ Ulrich’s Periodicals Directory etc.

Cu începere din anul 2003, anual în prima decadă a lunii octombrie se organizează conferința internațională „Interdisciplinaritate în inginerie INTER-ENG”, în parteneriat cu instituții de prestigiu: Academia de Științe Tehnice din România, McMaster University, Zagazig University etc., având un suport constant din partea Consiliului Județean Mureș și al Consiliul Locat Târgu Mureș. Volumele conferinței sunt publicate în edituri de prestigiu internațional: Scopus, Springer, MDPI, fiind indexate în cele mai reprezentative baze de date: Clarivate Analytics și Scopus.

Prin iniţiativele de încurajare a modelelor didactice inovative, atragerea celor mai valoroşi tineri în viaţa academică și stimularea performanţelor în cercetare, Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.