Prezentare generală

În Târgu-Mureş, învăţământul superior ingineresc are o tradiţie de peste 50 de ani. Membrii corpului profesoral şi ai personalului didactic auxiliar din Facultatea de Inginerie, precum şi baza materială adecvată oferă cunoştinţe de actualitate, teoretice şi practice de specialitate, în nouă programe de studii - 4 la nivel de licență, 4 la nivel de masterat și 1 la nivel de doctorat - de actualitate și atractivitate pentru piața muncii. Specializările inginereşti în care sunt pregătiţi studenţii Facultăţii de Inginerie îşi găsesc corespondent şi compatibilitate cu specializările recunoscute pe plan european.
Corpul profesoral este alcătuit din cadre didactice titulare cu titlul ştiinţific de doctor, care se bucură de un cert prestigiu în comunitatea ştiinţifică naţională şi internaţională. Întregul proces de învăţământ din facultate se desfăşoară după planuri de învăţământ şi după programe analitice actualizate, similare cu cele ale facultăţilor de profil din ţară şi străinătate.
La Facultatea de Inginerie, în anii I şi II, se studiază discipline de pregătire fundamentală, precum şi discipline de pregătire inginerească de profil, iar în anii III şi IV se asigură pregătirea de specialitate. Disciplinele care asigură pregătirea fundamentală inginerească sunt obligatorii, iar pregătirea de specialitate este realizată sub forma unor module de discipline opţionale. Studentul are şi posibilitatea de a studia un număr de discipline facultative, inclusiv modulul psihopedagogic.
Laboratoarele în care se desfăşoară lucrările practice dispun de o dotare performantă, în care sunt valorificate cu succes cunoştinţele teoretice şi practice  ale studenţilor. Pentru susţinerea procesului didactic s-au elaborat şi editat în universitate un număr important de titluri de cursuri, culegeri de probleme şi îndrumătoare de lucrări sau proiect.
Evaluarea pregătirii profesionale a studenţilor se efectuează pe parcursul întregului an universitar, aceasta definitivându-se prin examene orale şi scrise, planificate în sesiunile de la sfârşitul fiecărui semestru.
Studiile universitare inginereşti se finalizează cu examen de diplomă. La toate programele de studii ale Facultăţii de Inginerie, competenţele garantate prin diploma de licenţă sunt pragmatic formulate, astfel că posesorul unei asemenea diplome are clar definite două opţiuni, în conformitate cu spaţiul academic european:
•    o abordare rapidă a carierei profesionale prin angajare, cu orizontul continuării formării profesionale prin cursuri postuniversitare;
•    accesul spre studiile de master - 2 ani, şi apoi spre cele doctorale, cu oportunitatea modificării, ajustării şi rafinării traiectoriei profesionale.
Dintre absolvenţii promoţiilor de până acum ale Facultăţii de Inginerie pot fi reţinute evoluţii şi cariere profesionale extrem de interesante în companii din ţară şi străinătate, care ne validează consistenţa pregătirii de specialitate oferite.