Dékáni köszöntő

Tisztelt kollégák, egyetemi hallgatók és tanárok!

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Orvostudományi Kara 70 évvel ezelőtt jött létre, Őfelsége, I. Mihály román király rendelete nyomán, és jelenleg is kimagasló  intézménynek számít az egészségügyi oktatás területén, országos és nemzetközi szinten egyaránt.

Az Orvostudományi Karon 3500 egyetemista tanul, akikhez hozzáadódnak a mesteri és doktori képzésben résztvevő hallgatók. Jelentős a száma a különböző szakterületeken tevékenykedő rezidens orvosoknak is, akiket az Orvostudományi Kar marosvásárhelyi egyetemi klinikákon dolgozó tanárai irányítanak. Az alapképzési (licensz) oktatási programok a következők: orvosi, általános orvosi aszisztensi, balneo-fiziko-kinetoterápia és rehabilitáció, táplálkozástan és dietetika valamint testnevelés és sport. Marosvásárhelyen az oktatás három nyelven zajlik: románul, magyarul és angolul, ami egy modern, multikulturális egyetemet feltételez. Az  Orvostudományi Kar végzősei tanulmányaikat mesteri és doktori képzéseken, illetve szakmai továbbképzési programokon folytathatják. Ez utóbbiak posztgraduális tanfolyamok, szimpóziumok, konferenciák és nyári egyetemek formájában szerveződnek. 

Egyetemünk oktatási és kutatási infrastruktúrája, a szimulációs és gyakorlati készségfejlesztő központtal valamint  a sportlétesítményekkel együtt, további vonzerőt jelent azon diákoknak, akik e nemes hivatásra való felkészülésükhöz a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemet választják. Minden diákunk számíthat a Kar és az Egyetem vezetőségének teljes támogatására a saját - tudományos, kulturális, művészeti és sportot érintő - projektek kivitelezéséhez. Figyelemreméltó az a tény is, hogy Marosvásárhelyen számos diákszervezet működik. Az országos – TRANSMED, és a nemzetközi mobilitási programok – ERASMUS, SCORE-SCOPE, FOGARTY, lehetőséget biztosítanak nemcsak a szakmai tapasztalatcserére, de a gondolatok és értékek kölcsönös megismerésére is. Ezeket a lehetőségeket a vezetőség folyamatosan fejleszti, felkarolja és támogatja.

2016-tól a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen egy átfogó curriculáris reform-projekt van folyamatban, amely mindenekelőtt az egyetemi hallgatókra összpontosít, többek között a diákok és a végzősök gyakorlati és kommunikációs képességeinek minél hatékonyabb fejlesztésével. A curriculáris reform stratégiája három fő irányvonalat követ: a tantervnek a jelenlegi oktatási szabványokhoz való illesztése, az egyetemi hallgatóra fókuszáló oktatási rendszer, és a hallgatók egységes felmérési módja ugyanazon oktatási program keretén belül.

Mi, az Orvostudományi Kar oktatói, feladatunknak tekintjük, hogy már az első éves egyetemi hallgatókat („gólyákat”), a legelső naptól kezdve alakítsuk/formáljuk, amikor még igazi „differenciálatlan, TOTIPOTENS ŐSSEJTEK” akik az egyetem elvégzését követő néhány éven belül „érett, alkalmas, jó felkészültséggel rendelkező sejtekké” válnak.

Kedves barátaim! Szívből kívánom, hogy minél jobban megismerjük egymást és együttműködhessünk ebben a nagyszerű egyetemi környezetben, amelyben – reményeim szerint - át fogjátok érezni azt az örömöt és büszkeséget, hogy a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem hallgatói lehettek.

 

                Nagyrabecsüléssel,

                Prof. dr. Ovidiu S. Cotoi

                Dékán, Általános Orvostudományi Kar