Az Orvostudományi Kar rövid története

Az erdélyi orvosképzés gyökerei az 1581-ben alapított Academia (később Universitas) Claudiopolitanára vezethetők vissza, amely 1775-ben orvostudományi karral egészült ki. Egy évszázaddal később az 1872-ben létesült Ferencz József Tudományegyetem a kor kívánalmainak megfelelő magas szintű orvosképzést biztosított. A 407/1945 sz. királyi törvényrendelettel létrehozott önálló Kolozsvári Magyar Egyetem (később Bolyai Tudományegyetem) orvostudományi kara Marosvásárhelyre költözött. A reformtörvény értelmében 1948-ban a marosvásárhelyi kar önálló magyar tannyelvű Orvostudományi és Gyógyszerészeti Felsőoktatási Intézetté alakult (MOGYI). Kezdetben öt szak működött a marosvásárhelyi orvosegyetemen: általános orvosi, gyermekorvosi, közegészségtani, fogorvosi és gyógyszerészeti. 1962-ben kétnyelvűvé változott a képzés, majd a 800/1965. számú tanügyminisztériumi rendelet doktori képzést tett lehetővé. Az intézetben kibontakozó egyetemi és posztgraduális orvosképzést a szakmai és etikai igényesség, valamint a gyakorlati orientáltság jellemezte, miközben a neves oktatók és a gyógyító végzettek a marosvásárhelyi orvosi iskola hírnevét alapozták meg.
A rendszerváltást követően új lehetőségek és új remények bontakoztak ki. 1991-ben az elnevezés Marosvásárhelyi Orvosi (Orvostudományi) és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) lett. Közben új alapképzések jöttek létre, az újonnan létrehozott szakok zöme (kivétel az általános egészségügyi asszisztensképzés és a bábaképzés, utóbbi  később megszűnt) csak román nyelven zajlik. A 2008/2009-es tanévtől angol nyelvű orvosképzés indult, ami az egyetem többnyelvűségének a kiszélesítését szolgálta. Néhány évvel később biztatónak bizonyult a 2011/1-es számú tanügyi törvény parlamenti elfogadása. A jogszabály a MOGYE-t multikulturális egyetemnek nevezi meg, ami önálló tanulmányi vonal/tagozat létrehozásával jár. Ez azonban nem valósult meg, csupán magyar nyelven zajló elméleti oktatás által biztosított a multikulturalitás. 2018 őszétől megtörtént az egyetemegyesítés, egy évre rá pedig a legújabb elnevezés.
A Marosvásárhelyi “George Emil Palade” Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem (MOGYTTE) Orvostudományi Kara (OK) a következő akkreditált alapképzési lehetőségeket biztosítja:
    Orvosi: 6 év képzés, 360 ECTS kreditérték, románul és magyarul;
    Általános asszisztensi: 4 év képzés, 240 ECTS kreditérték, románul és magyarul;
    Táplálkozástan és dietetika: 3 év képzés, 180 ECTS kreditérték, románul;
    Balneo-fizio-kinetoterápia és rehabilitáció: 3 év képzés, 180 ECTS kreditérték, románul.
Az angol nyelvű orvosképzés az Angol nyelvű Orvostudományi Karon belül történik, továbbá katonaorvosi képzés is biztosított román és angol nyelven.
Az alapképzést követően a végzett az adott képzésnek megfelelő, elismert oklevet kap, amely felhatalmazza a foglalkozások adattárában megadott tevékenységek végzésére. Az orvosdoktori osztatlan képzést szakorvosi képzés követi, mely után lehetőség nyílik a III. ciklusban történő, tudományos doktori képzésre. A többi alapképzés esetén a Doktori Iskolába történő felvételi mesteri képzést követően lehetséges. Az egyetem részt vesz továbbá a rezidensképzésben, valamint szakmai továbbképzőket, tudományos rendezvényeket szervez.
Az Orvostudományi Kar mesteri képzést biztosít az alábbi szakokon, kizárólag román nyelven: Klinikai és közösségi táplálkozástan, Egészségügyi szolgáltatások menedzsmentje, Klinikai Laboratórium, Fizioterápia és funkcionális rehabilitáció, Az emberi szaporodás egészségtana, Orvosi-gyógyszerészeti tudományos kutatás.
Marosvásárhelyen a múlt hagyományai és a jelen kihívásai anyanyelven történő minőségi orvos- és asszisztensképzésre adnak lehetőséget. Korszerű oktatási és fejlett kutatási lehetőségek, képzett oktatói közösség biztosítja a gyakorlati ismeretek elsajátítását, a külföldön is elismert szaktudást, a belső és külső nemzetközi jelleget. Jól felszerelt előadótermek, laboratóriumok, kezelőbázisok, szimulációs központ, könyvtár és egyéb háttérintézmények biztosítják az oktatás színvonalát ahhoz, hogy a Marosvásárhelyen szerzett diplomát az Európai Unió tagállamai elismerjék.  Az egyetem fejlett kutatóközponttal rendelkezik,  felkarolja a diákok tudományos tevékenységét, lehetőséget nyújt külföldi kutatásra és tanulmányutakra, elősegíti a tudományos karriert. A diákcsere- és ösztöndíjprogramok, a hallgatói pályázati lehetőségek, a fokozott mobilitás magyarországi és számos európai egyetemen nyújtanak részképzési, együttműködési lehetőséget. A Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség szervezésében lebonyolított Tudományos Diákköri Konferencia, a hagyományos rendezvények, események a közösségi szellemet erősítik és hasznos időtöltést nyújtanak. Az egyetemet körülvevő egyedi zöld környezet, a vonzó egyetemi campus mellett széleskörű társadalmi és kulturális programok, az egyetemen belüli sportolási és önmegvalósító lehetőségek, a város vonzereje tartalmassá és sokoldalúvá, teljessé teszik a diákéletet.