Iratkozás

IRATKOZÁSI TÁJÉKOZTATÓ MINDEN JELENTKEZŐ SZÁMÁRA

A felvételi vizsgára való beiratkozás minden szak esetében 2019. július 15., 8.00 óra - 2019. július 19. 12.00 óra között zajlik, az egyetem honlapjának főoldaláról (www.umfst.ro) napi 24 órában elérhető online regisztrációs portálon keresztül.

Azon jelentkezők, akik nehézségekbe ütköznek az online portál használatakor, 2019. július 15-18 között, naponta 9.00 - 14.00 óra között, valamint 2019. július 19-én 9.00 - 12.00 óra között igénybe vehetik a telefonos ügyfélszolgálati irodát, hívószáma 0265 208948.

Azon nem román állampolgárságú jelentkezők, akik az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség országainak vagy Svájc állampolgárai az online jelentkezés mellett kötelező módon le kell adják az egyetemre az itt elérhető útbaigazítás szerint összeállított dossziét is.

A felvételi vizsgára való beiratkozáshoz a jelentkezők kitöltik az online adatlapot a kért adatokkal, valamint kötelező módon csatolják a következő szkennelt iratokat:

érettségi vagy azzal egyenértékű oklevél. A 2019-ben végzett jelentkezők az érettségi oklevél helyett csatolhatnak egy, az oktatási intézmény által kiállított igazolást, melyben szerepel az érettségi vizsga átlaga, a középiskolai jegyek átlaga, az érvényességi idő, valamint az hogy még nem állítottak ki oklevelet. A Tanfelügyelőség pecsétje kötelezően az igazoláson kell legyen!;

születési anyakönyvi kivonat;

személyi igazolvány;

- a lakhely szerint illetékes családorvos által kiállított szabványszerű orvosi igazolás;

- pszichiáter szakorvos által kiadott igazolás, melyből kitűnik az, hogy a jelentkező alkalmas a választott szakra;

személyi igazolvány típusú fénykép;

a felvételi díj befizetését igazoló bizonylat, amennyiben a befizetés nem online történt;

a felvételi díj befizetése alól való mentességet igazoló iratok (csak ha szükséges):

   • szülők halotti bizonyítványának hiteles másolata, igazolások/iratok amelyek bizonyítják azt, hogy jelentkező állami gondozott vagy nevelőotthonban nevelkedett;

   • tanszemélyzeti vagy kisegítő-tanszemélyzeti munkaviszonyra vagy nyugalmazott státuszra vonatkozó igazolás (nem egyetemi oktatók esetében a Tanfelügyelőség pecsétjével ellátva)

   • munkaviszony igazolása a MOGYE nem-oktató személyzete számára;

- adatkezelési beleegyezési nyilatkozat (az online regisztrációs portálról lehet letölteni).

Javasoljuk a felvételire jelentkezők számára, hogy az online beiratkozás elkezdése előtt készítsék elő a fent említett iratok maximum 2 MB méretű, *.pdf vagy *.jpg formátumú állományait, hogy azok a beiratozás pillanatában feltölthetők legyenek.

A felvételi iratkozási díj 200 lej.

Az iratkozási díjat a következő módokon lehet kifizetni:

1. online, az iratkozási portálon keresztül

2. helyben, az egyetem pénztáránál 2019. július 15 - 18. időszakban naponta 8.00 - 14.00 óra között

3. bankátutalással a következő számlára (postai utalvány nem elfogadott):

   Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureş (UMFST)
   Str.Gh.Marinescu Nr.38,
   Judeţul Mureş, Cod poştal 540139
   CF 4322742
   CONT IBAN : RO32TREZ47620F330500XXXX
   TREZORERIA TG. MURES

Mentesülnek a felvételi díj befizetése alól a mindkét szülői ágon árva, az állami gondozásban vagy nevelőcsaládban élő jelentkezők. Hasonlóképpen mentességet élveznek a tanügyben dolgozó vagy innen nyugdíjba vonult szülők gyermekei, továbbá azon árva gyermekek akiknek egyik vagy mindkét szülője a tanügyben dolgozott, valamint a MOGYE alkalmazottainak gyermekei.

Az online beiratkozás befejeztekor a jelentkezők ellenőrzés céljából kinyomtatják a jelentkezési lapjukat, valamint kinyomtatják a felvételi igazolványt is. A jelentkezők által kinyomtatott felvételi igazolvány és a személyi igazolvány felmutatása kötelező a felvételi terembe való belépéskor.

Az írásbeli vizsgák minden egészségügyi szak esetében 2019. július 24-én lesznek.

Minden felvételiző, beleértve a férjezetteket is, a születési igazolványban feltüntetett névvel iratkozik be a vizsgára. A félreértések elkerülése végett, amikor a személyi igazolvány alapján történő igazoltatás zajlik, szükséges, hogy a születési anyakönyvi kivonatban feltüntetett név mellett szerepeljen (zárójelben) a házasságkötéskor, örökbefogadáskor szerzett illetve névváltoztatást engedélyező bírósági végzésben szereplő név. A kezdőbetű az apa vagy eset szerint az anya keresztnevének első betűje.

A felvételizők tájékoztatása céljából a helyek száma karonként és szakonként ki lesz függesztve, továbbá napi felbontásban meg fog jelenni a beiratkozottak száma.

A beiratkozás lezárultakor az egyetem összeállítja a felvételizők ABC-sorrendbe szedett névsorát, mely tartalmazza a kart, a szakot, a felvételi tantárgyát, a felvételi nyelvét és a vizsgaterem számát.

A lista legkevesebb 24 órával a felvételi időpontja előtt megtekinthető lesz az egyetem honlapján, és ki lesz függesztve az egyetem hirdetőtáblájára. A táblázatokban feltüntetett adatokra vonatkozó hibajelzéseket az egyetem azonnal leellenőrzi, és a Rektor által jóváhagyott esetleges javításokat egyenesen a táblázatba vezeti be legkésőbb 3 órával a felvételi vizsga megkezdése előtt.

FONTOS TUDNIVALÓK A FELVÉTELT NYERT JELENTKEZŐK SZÁMÁRA:

Az I. évre való beiratkozáshoz, a helyek elfogadásának visszaigazolásához az online iratkozás végén kinyomtatott jelentkezési lap mellett kötelezően csatolni kell az alábbi, az online beiratkozáskor feltöltöttekkel azonos okiratokat:

érettségi vagy azzal egyenértékű oklevél eredeti példánya, vagy hiteles másolata azok esetében, akik más egyetem hallgatói; továbbá az oklevél egyszerű másolata egy példányban. A 2019-ben végzett jelentkezők az érettségi oklevél helyett csatolhatnak egy, az oktatási intézmény által kiállított igazolást, melyben szerepel az érettségi vizsga átlaga, a középiskolai jegyek átlaga, az érvényességi idő, valamint azt hogy még nem állítottak ki oklevelet;

- középiskolai jegyek törzskönyvi kivonata (foaie matricolă) illetve azzal egyenértékű iskolai igazolás (a középiskolai jegyek átlagával), vagy hiteles másolata; továbbá egy egyszerű másolat

születési anyakönyvi kivonat eredetiben és egy egyszerű másolat;

személyi igazolvány eredetiben és egy egyszerű másolat;

-a lakóhely szerint illetékes családorvos által kiállított szabványszerű orvosi igazolás

- pszichiáter szakorvos által kiadott igazolás, melyből kitűnik, hogy a jelentkező alkalmas a választott szakra;

Azok a jelentkezők, akik valamilyen krónikus betegségekben szenvednek, a marosvásárhelyi egyetemi központ (és nem a lakóhely szerint illetékes) orvosi szakbizottság által jóváhagyott orvosi igazolást mutatnak be. Az említett igazolás egyértelműen fel kell tüntesse a betegség fokát és az érintett területet, az oktatási és pályaválasztási tanácsadás érvényben lévő orvosi kritériumainak megfelelően. Az ilyen betegségek bejelentésének elmulasztása intézményi intézkedéseket von maga után.

2 db. személyi igazolvány típusú fénykép;

az iratkozási díj befizetését igazoló bizonylat;

a felvételi díj befizetése alól való mentességet igazoló iratok (csak ha szükséges):

   • szülők halotti bizonyítványának hiteles másolata, igazolások/iratok amelyek bizonyítják azt, hogy jelentkező állami gondozott vagy nevelőotthonban nevelkedett;

   • tanszemélyzeti vagy kisegítő-tanszemélyzeti munkaviszonyra vagy nyugalmazott státuszra vonatkozó igazolás (nem egyetemi oktatók esetében a Tanfelügyelőség pecsétjével ellátva)

   • munkaviszony igazolása a MOGYE nem-oktató személyzete számára.

- kitöltött és aláírt adatkezelési beleegyezési nyilatkozat

2 db irattartó dosszié.

a regisztrációs díj (taxă de înmatriculare, 100 RON) befizetését igazoló bizonylat;

- azok esetében akik korábbi években végezték az iskolát, saját felelősségre kiadott közjegyzői nyilatkozat, hogy eddig nem jártak egyetemre, vagy akik már jártak egyetemre vagy végeztek valamilyen szakot, a látogatott egyetem által kiadott igazolás arról, hogy hány évet tanultak államilag támogatott és hányat tandíjköteles helyen, illetve részesültek-e ösztöndíjban, ha igen, milyen típusban.

a tandíjköteles helyekre bejutott hallgatók esetében a tandíj első részletének kifizetését igazoló bizonylat;

Minden, az eredeti és a szkennelt iratok közötti eltérés csalásnak minősül, és a felvételi során elnyert hely elvesztését vonja maga után!

Sikeres felvételit kívánunk minden jelentkezőnek!