Információk külföldi állampolgárok számára

FONTOS: a személyes adatok kezelésére és az ilyen adatok szabad áramlására vonatkozó, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete értelmében minden jelentkező a személyes dossziéjával egyszerre el kell küldje az itt letölthető beleegyező nyilatkozatot.

 

A 2019 júliusi felvételi vizsgára való feliratkozással és részvételi feltételekkel kapcsolatos kiegészítő információk az Európai Unió, Európai Gazdasági Térség és a Svájci Konföderáció állampolgárai számára

A jelentkezők kötelesek az iratkozáshoz szükséges iratcsomót a megjelölt dokumentumokkal személyesen is leadni az Egyetemen, ugyanakkor az online felületen is be kell iratkozniuk!

Az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Konföderáció állampolgárai ugyanolyan feltételek szerint jelentkezhetnek a képzés bármelyik ciklusára (beleértve a beiskolázási díjakat is), mint a román állampolgárok. A Románián kívül végzett tanulmányok elismerését a Román Tanügyminisztérium illetékes osztálya (Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, CNRED) végzi a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem közvetítésével, a felvételi vizsgát megelőzően. Minden jelentkezőnek kötelessége bemutatni az iratkozásnál az erre vonatkozó elismervényt.

A román nyelvű szakokra való felvételi esetén a külföldi állampolgárok kötelesek bemutatni valamely, a Román Tanügyminisztérium által akkreditált intézetben szerzett, a román nyelvtudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványt.

Az iratcsomókat személyesen, vagy postai úton kell eljuttatni 2019. június 3. és július 5. között az alábbi címre:

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș
Str. Gheorghe Marinescu Nr.38,
540139, Tîrgu Mureș
Tel: +40 265-215551 int. 173
Fax: +40 265-21 04 07
E-mail: rectorat@umfst.ro

Az iratcsomónak tartalmaznia kell:

a) tanulmányi okmányok (érettségi oklevél vagy vagy azzal egyenértékű irat, 2 példányban közjegyző által hitelesített másolat és 2 példányban hitelesített román nyelvű fordítás). A bemutatott líceumi oklevélnek a felsőoktatáshoz való hozzáférést biztosítania kell a származó országban.

b) Középiskolai bizonyítvány/törzskönyvi kivonat (2 példányban közjegyző által hitelesített másolat eredeti nyelven és 2 példányban hitelesített román nyelvű fordítása).

c) Születési bizonyítvány (közjegyző által hitelesített másolat eredeti nyelven és a hitelesített román nyelvű fordítás).

d) Orvosi vizsgálatok: HIV és VDRL-tesztek

e) Orvosi iratok – oltási igazolás, egy családorvosi igazolás a származási országból, mely alátámasztja, hogy nem szenved olyan krónikus, neuropszichiátriai, fertőző vagy más jellegű betegségben melyek nem összeférhetőek a szakmával, pszichiáter szakorvos igazolása, hogy alkalmas a kiviálasztott szak illetve oktatási program végzésére.

f) egészségügyi biztosítás másolata (European Health Insurance Card)

g) útlevél (1,2,3,4 oldalak) vagy a személyi igazolvány (ha ez nem tartalmazza a lakcímet, akkor lakcímkártya is) hitelesített másolata 2 példányban

h) 4 fénykép (2,5 cm/3,5 cm)

i) Curriculum Vitae (CV), (az elérhetőségi adatokat is tartalmazza)

j) az kezelési díj kifizetését igazoló nyugta – 250 lej (mely tartalmazza az iratcsomó feldolgozási díját és a C.N.R.E.D. által kiállított elismervény díját, az egyetem pénztáránál fizetendő)

k) aláírt kérvény a tanulmányi oklevelek elismerésére (2 példányban) - nyomtatvány

l) adatvédelmi beleegyező nyilatkozatot.

Amennyiben az eredeti dokumentum nem angol nyelvű, hitelesített román nyelvű fordítás is szükséges. Az Olaszországban, Görögországban, Spanyolországban, Portugáliában vagy Cipruson kiállított oklevél csak Hágai Pecséttel (Apostille) ellátva fogadható el. Az olyan országokban kiállított oklevelek, amelyek nem írták alá a hágai egyezményt, pót-hitelesítésre szorulnak. A felülhitelesítést a kiállító ország külügyminisztériuma és az adott országban lévő román nagykövetség/konzuli hivatal végzi, vagy a kiállító ország külügyminisztériuma, annak romániai nagykövetsége és a Román Külügyminisztérium. Azon országok esetében, ahol nincs román diplomáciai szolgálat vagy nincs Romániában diplomáciai szolgálatuk, az okleveleknek tartalmazniuk kell a kiállító ország tanügyminisztériuma és külügyminisztériuma által történt hitelesítést .

Az Olaszországban kiállított sikeres érettségi vizsga bizonylata; a spanyolországi Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto; a görögországi Panellinies Exetaseis igazolás; a Svédországban a Verket för högskoleservice által kiállított egyetemi oktatásra feljogosító igazolás; valamint a Scholastic Aptitude Test (SAT) vagy az American College Testing (ACT) az A.E.Á-ban – hitelesített másolat és fordítás román nyelvre.

Az esetleges változások miatt javasolt az egyetem weboldalának alkalmankénti ellenőrzése!

Az iratkozással kapcsolatos további technikai tanácsadást a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség (MMDSZ) nyújt (honlap: www.mmdsz.ro, e-mail: mmdsz.mmdsz@gmail.com).