ISTORICUL FACULTĂȚII DE ECONOMIE ŞI DREPT

Învăţământul superior economic, juridic şi administrativ s-a impus ca efect al cererii de specialişti în domeniile menţionate, în arealul local şi regional. În anul 1993, s-a constituit, în cadrul Universităţii noastre (în prezent Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureş), prima specializare economică de licenţă: Managementul firmei . În anul 1995, a fost înfiinţată specializarea Administraţie publică, iar în anul 2000, specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune. Evoluţia pozitivă a acestor specializări, consolidarea colectivului de cadre didactice a făcut posibil ca, începând cu anul universitar 2002 – 2003, cele trei specializări să fie reunite în cea de-a treia componentă a Universităţii cu învăţământ de lungă durată, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative . În anul 2003, a fost autorizată specializarea Drept, iar din anul 2004 s-au autorizat specializărileEconomia comerţului, turismului şi serviciilor şi Finanţe şi bănci. Ca urmare a introducerii specializărilor de natură juridică, începând cu anul universitar 2005-2006, s-a schimbat şi denumirea facultăţii, aceasta devenind Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative. Din anul 2016, a fost înfiinţat şi primul program de licenţă în limba engleză: Commerce, Tourism and Services Economy.

Având în vedere eforturile de internaţionalizare, de încercare permanentă de adaptare la tendinţele europene, începând cu anul universitar 2018-2019, facultatea are o nouă denumire, aceea de Facultatea de Economie şi Drept cu echivalentul în limba engleză: Faculty of Economics and Law. Bucurându-se de binemeritatul renume câştigat de facultatea noastră în spaţiul academic mureşean, Facultatea de Economie şi Drept îşi redescoperă misiunea şi valorile în cadrul Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureş, privind cu optimism continuitatea învăţământului universitar economic şi juridic.

În prezent, toate specializările Facultăţii de Economie şi Drept sunt acreditate sau autorizate, confirmând astfel calificativul de „încredere ridicată”, dobândit de Universitatea Petru Maior din Tîrgu Mureş în urma evaluărilor externe ARACIS, anterioare anului 2018.

Învăţământul de licenţă este organizat şi la formacu frecvenţă redusă, Facultatea de Economie şi Drept asigurând, prin intermediul Centrului I.F.R., pregătirea studenţilor la specializările Management, Contabilitate şi informatică de gestiune şi Drept.

În cadrul Facultăţii de Economie şi Drept sunt acreditate următoarele programe destudii masterale:Managementul afacerilor (2 ani),Managementul resurselor umane (2 ani), Contabilitate şi audit (2 ani), Masterat profesional european în administraţia publică (2 ani), Gestiune financiar bancară (2 ani), Instituţii judiciare şi profesii liberale (1 an), Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi alte servicii (2 ani). Ca răspuns la schimbările de pe piaţa muncii, în anul 2017, a fost acreditat un nou program: Masteratul de Achiziţii Publice cu durata de 1 an. Un număr de aproximativ 300 de masteranzi studiază în prezent la programele masterale ale Facultăţii.

Cei peste 1000 de studenţi care se află în proces de instruire şi pregătire profesională, la toate formele de învăţământ, generează, pentru corpul profesoral şi administrativ al facultăţii noastre, responsabilităţi deosebite pe care şi le asumă cu maximă seriozitate din perspectiva calităţii procesului educaţional. În vederea înfăptuirii menirii sale, facultatea noastră se sprijină pe efortul şi aportul celor peste 60 de cadre didactice titulare şi asociate, cu experienţă didactică şi ştiinţifică remarcabile şi pe contribuţia cadrelor tinere, dornice de afirmare, cele care reprezintă viitorul acestei facultăţi.

Un rol semnificativ îl au colaboratorii, specialişti din cadrul instituţiilor şi companiilor mureşene, dar şi din ţară – Cluj Napoca, Bucureşti – care, prin aportul lor la actul didactic, asigură o îmbinare armonioasă între învăţământ şi practică.

Cele două departamente pe care se sprijină facultatea noastră: Departamentul ED1 - Științe Economice, Departamentul ED2 - Drept şi Administraţie Publică constituie, în esenţă, nuclee de cercetare, de afirmare şi de consolidare a specializărilor de licenţă şi de master pe care le gestionează. Contribuţia colectivelor din departamente - de profesori, conferenţiari, lectori, asistenţi, cercetători - se reflectă în calitatea actului educațional, în cărţi tipărite, cursuri şi materiale didactice elaborate, participarea la sesiuni ştiinţifice, la conferinţe ştiinţifice, publicarea de studii şi articole în reviste, cercetare aplicativă, organizarea de conferinţe naţionale şi internaţionale, simpozioane, work-shopuri, etc. Această contribuţie evoluează pozitiv, înscriindu-se pe traiectoria dezvoltării Facultăţii şi Universităţii.

Efortul de pregătire, de cercetare, de desfăşurare a unui proces didactic de calitate - depus de către corpul profesoral al Facultăţii de Economie şi Drept - urmăreşte o bună formare profesională a studenţilor şi masteranzilor noştri. În sprijinul acestei afirmaţii, stau statisticile care demonstrează un grad ridicat de inserţie profesională a absolvenţilor facultăţii noastre pe piaţa muncii locală, naţională şi europeană. Un grad ridicat de interes este îndreptat către accesul în profesiile liberale din domeniile: juridic (avocaţi, notari publici, magistraţi), economic (experţi contabili, auditori financiari, consultanţi fiscali, evaluatori, practicieni în insolvenţă) şi de afaceri (întreprinzători, manageri de societăţi, consultanţi în afaceri, etc.).

Oferta noastră de formare profesională este susţinută corespunzător prin cursuri, seminarii şi lucrări practice corelate cu cerinţele şi exigenţele dinamice ale economiei şi ale societăţii bazate pe cunoaştere. Studenţii şi corpul profesoral au la dispoziţie o bibliotecă bine structurată, cu un fond de carte semnificativ şi adecvat, cursuri universitare, culegeri de probleme şi reviste.

În cadrul Facultăţii de Economie şi Drept, studenţii şi organizaţiile studenţeşti sunt antrenate în activităţi de cercetare, social-culturale şi sportive, precum şi în procesul de conducere universitară. Aceste activităţi sunt stimulate prin implicarea asociaţiilor studenţeşti precum: Liga Studenţilor, Asociaţia AIESEC sau ELSA, dar şi a următoarelor cercuri de cercetare ştiinţifică: Cercul de drept administrativ "Tudor Drăganu", Cercul "Jus Iuventutis", Cercul studenţesc de drept privat, Cercul de drept penal "Bona Fides", Cercul de Turism, Cercul de Economie, Cercul de Contabilitate și Cercul de Finanţe.

Participarea la programele europene de cooperare inter-universitară, în primul rând la programul de mobilităţi ERASMUS+, permite unui mare număr de studenţi ai Facultăţii să beneficieze de burse de studii sau de internship în străinătate, cu durata de o lună, două luni, un semestru sau un an. Studenţii participanţi la mobilităţile de studii din cadrul programului ERASMUS+ beneficiază de recunoaşterea activităţii academice pentru perioada petrecută la universităţile partenere prin sistemul european de credite transferabile - ECTS. Cadrele didactice şi personalul administrativ participă, de asemenea, la programul de mobilităţi. Iată doar câteva dintre aceste universităţi partenere: FHS Kufstein Tirol University, Austria; Haute Ecole Charlemagne, Belgia; Universite de Strasbourg, Franţa; Universite Montesqieu-Bordeaux IV, Franţa; Universite de Versailles Saint Quentin, Franţa; Universite Catholoque de Lille, Franţa; Jade Univerity Wilhelmshaven, Germania; Wismar University of Technology, Germania; University of Athens, Grecia; Universita del Salento, Lecce, Italia; Universita "Carlo Cattaneo", Milano, Italia; Universita Lum Jean Monnet, Bari, Italia; Sor - Trondelag University College, Norvegia; Warsaw Management Academy, Polonia; Technical University of Kosice, Slovacia; Universidad de Castilla - La Mancha, Spania; Pamukkale University, Turcia; Batman University, Turcia; Firat University, Turcia; Corvinus University, Budapesta, Ungaria; University of Miskolc, Ungaria; University of Debrecen, Ungaria; Pazmany Peter Katolikus University, Ungaria.

Facultatea noastră încurajează mobilităţile internaţionale atât pentru studenţi, personalul didactic, cât şi pentru personalul administrativ. Experienţele dobândite au efecte benefice, determinând dezvoltarea personală, profesională, schimbul intercultural, dezvoltarea de relaţii internaţionale, contribuind la creşterea prestigiului Facultăţii de Economie şi Drept cu fiecare nouă generaţie de boboci şi de absolvenţi!