SUSȚINEREA TEZELOR DE DOCTORAT SAU DE ABILITARE ÎN SISTEM ONLINE

 În baza Ordinului MEC nr. 4020/2020 privind derogarea de la prevederile legale în domeniul învățământului superior, pe durata stării de urgență pe teritoriul României, pe perioada stării de urgență, cu asumarea răspunderii publice, în cadrul UMFST „G.E. Palade„ Tg. Mureș, desfășurarea concursurilor pentru ocuparea de posturi didactice, de cercetare sau administrative, de susținere a tezelor de doctorat sau de abilitare se poate face în sistem online, conform instrucțiunilor tehnice trimise de universitate, utilizând platforma de comunicare online oficială, utilizată de universitate. 
Comisiile de concurs/de specialitate vor elabora rapoartele de evaluare online, care vor cuprinde propuneri de clasificare, de acceptare/neacceptare a tezelor evaluate, cu motivația deciziilor. Acestea vor fi semnate electronic de către membrii comisiei, dacă nu pot fi semnate fizic. 
Data și ora desfășurării acestor activități vor fi postate pe site-ul universității în termenul legal existent, precizându-se în anunț că persoanele care doresc să participe la etapa publică a activității, o pot face online, adresând o solicitare prin e-mail către rectoratul universității cel mai târziu cu 24 ore înainte de ora programată a activității respective. Universitatea va trimite prin email datele de logare specifice pe adresa de la care s-a solicitat logarea și va permite accesul online al persoanei interesate pentru întreaga perioadă a etapei publice a activității. 
În procesul verbal al activității vor fi precizate în mod explicit măsurile luate pentru asigurarea caracterului public al activității și detaliile privind participarea unor persoane interesate (exprimare de opinii, întrebări, etc). 
Activitățile desfășurate în cadrul comisiilor reunite on line vor fi înregistrate integral și vor fi arhivate conform normelor existente pentru documentele de concurs. 
Prevederile de mai sus sunt valabile pentru perioada stării de urgență în care nu se pot desfășura întâlnirile directe. 

Acte necesare pentru susţinerea tezei de doctorat

Documente pentru sustinere teze de doctorat cf. OMENCS 3482/24.03.2016 Anexa I Cap. III art.9

1) copie scanată a actului de identitate al studentului-doctorand;

2) copie scanată a certificatului de naştere al studentului-doctorand;

3) copie scanată a certificatului de căsătorie, dacă este cazul;

4) CV-ul studentului-doctorand;

5) cerere semnată de studentul-doctorand, înregistrată la Şcoala doctorală, privind demararea procedurilor de evaluare a tezei de către comisia de îndrumare, avizată de conducătorul de doctorat, în vederea presusţinerii (se completează la Secretariatul Şcolii Doctorale); 

6) declaraţie semnată de studentul-doctorand şi de conducătorul de doctorat privind asumarea răspunderii cu privire la asigurarea originalităţii conţinutului tezei de doctorat, precum şi a respectării standardelor de calitate şi de etică profesională, conform art. 143 alin. (4) şi art. 170 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 65 alin. (5) - (7) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011.

7) propunerea componentei comisiei de susţinere publică, formulată de conducătorul de doctorat şi aprobată de CSUD.

8) CV-urile membrilor comisiei de susţinere publică (format PDF);

9) cererea pentru fixarea datei de susţinere publică a tezei de doctorat, avizată de conducătorul de doctorat şi de preşedintele comisiei de susţinere, depusă la secretariatul şcolii doctorale cu minimum 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susţinere;

10) Adeverinţa privind depunerea unui exemplar tipărit al tezei de doctorat la bibliotecă;

11) rapoartele referenţilor oficiali, membri ai comisiei de doctorat, semnate de aceştia, sub forma unor copii scanate sau documente semnate electronic;

12) Referatul de acceptare din partea îndrumătorului de doctorat după susţinerea în faţa Comisiei de Îndrumare;

13) Avizul comisiei de îndrumare în vederea depunerii tezei de doctorat la secretariatul Şcolii doctorale;

14) rezumatul tezei de doctorat în Limba Engleză - maxim 2 pagini (format PDF);

15) teza de doctorat şi anexele sale, în format electronic PDF - 4 exemplare tipărite şi legate în format B5 PDF;

16) două rezumate în Limba Română de 20-25 pagini;

17) lista publicaţiilor rezultate în urma cercetării ştiinţifice din programul de studii doctorale, publicate sau acceptate spre publicare cu DOI (Digital Object Identifier) alocat, dacă este cazul, şi copii scanate ale respectivelor publicaţii;

18) declaraţia studentului-doctorand privind opţiunile acestuia referitor la publicarea tezei de doctorat;

 

Copiile documentelor semnate electronic în format PDF, cu valoare legală, din dosarul de doctorat se încarcă pe platforma electronică naţională