Informații admitere 2021

MODUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE LA DOCTORAT (UMFST-PO-SDR-01)

Studiile universitare de doctorat se organizează numai la forma cu frecvență, cu finanțare de la bugetul de stat (subvenționate prin granturi de studii) sau în regim cu taxă. Potrivit legii, o persoană poate beneficia de finanțare de la buget pentru un singur program de doctorat.

Au dreptul să participe la concursul de admitere la doctorat absolvenții ciclului universitar de licență în domenii reglementate sectorial, cu minimum 300 de credite, cu diploma de licență, precum și posesorii diplomei de master sau echivalentă acesteia, din țară și din străinătate, conform art. 153, alin. 2 din Legea nr. 1/2011, pentru celelalte domenii. Absolvenții învățămâtului universitar de lungă durată cu diplome eliberate până în anul absolvirii primei promoții de licență organizată în conformitate cu prevederile legii nr. 288/2004 pot participa numai cu diploma de licență. Conform reglementărilor privitoare la ECTS creditele transferabile, cele 300 de credite se formează la absolvenții de studii universitare de licență de scurtă durată din 180 credite ECTS (3 ani) si un master de cel putin 2 ani cu 120 ECTS asociate (ex. două mastere a 1 an = 60 ECTS creditele neputând fi însumate).

Procesul de admitere la studii universitare de doctorat va avea următoarele etape:
● înscriere pentru un loc intr-un domeniu și la un conducător de doctorat dorit de candidat;
●testul de limbă străină de circulație internațională;
●proba practică scrisă,
● interviu cu candidatul pentru ocuparea unui loc de student-doctorand;
● evaluarea și clasificarea candidaților admiși, în vederea alocării locurilor bugetate la doctorat cu frecvență, oferite de la Ministerul Educației

Admiterea la doctorat va fi precedată de:

- proba practică scrisă, ce va consta din citirea critică a unui articol medical publicat (în limba engleză) într-o revistă ISI (fără titlu și rezumat) și apoi conceperea și formularea unui Titlu și a unui Abstract structurat ce nu va depăși 250 de cuvinte

- un test privind cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională , propusă de candidat care se susține la Catedra de limbi moderne a UMFST G.E. Palade Tg. Mureș. Dacă un candidat deține un certificat valid de competență lingvistică, nivel minim B2, cu recunoaștere internațională (Cambridge, TOEFL, Dalf, Goethe, PROFEX, TESPIS etc.), examenul de competenţă lingvistică nu mai este necesar. Testul va consta dintr-o probă scrisă (înțelegerea unui text înregistrat, rezumatul unui articol medical, exerciții lexicale medicale) și se va finaliza cu un calificativ de tip admis/respins.

Pentru constituirea dosarului de concurs aferent anului universitar 2021/2022, înscrierea se va realiza on-line prin încărcarea documentelor de către candidați, exclusiv prin intermediul platformei de înscriere on-line, https://admitere.umfst.ro/. , cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale, în perioada 15-17 septembrie 2021.

Acte necesare pentru înscriere:
1. Fișa de înscriere tip (se generează din platforma de înscriere).
2. Declarație pe proprie răspundere privind întocmirea dosarului de înscriere la admitere la studii universitare de doctorat, completată și semnată, descărcată din platforma de înscriere
3. Documente specifice, în format pdf sau jpeg,
- act de identitate;
- certificat de naștere;
- certificat de căsătorie (de schimbare a numelui, dacă este cazul);
- diploma de bacalaureat sau echivalentă acesteia;
- diploma de învățământ superior (licență sau echivalentă) și foaia matricolă/suplimentul la diplomă;
- diploma de masterat (dacă este cazul), adeverință/diplomă master CSAMF și supliment diplomă;
4. Curriculum vitae:
- date personale biografice;
- activitatea profesională;
- activitatea științifică cu precizarea domeniilor de interes.
5. Adeverință de angajat al UMFST G.E. Palade Tg-Mureș (dacă este cazul);
6. Fișa justificativă de evaluare a activității științifice a candidatului (F04);
a. lucrări publicate, distinct:
i. In extenso (reviste cotate ISI cu sau fără factor de impact, reviste indexate BDI/B+ CNCSIS, în bazele de date: Medline/MD Consult, PubMed, Index Copernicus, Web of Science Clarivate Analytics, EBSCO, EMBASE, ScienceDirect (Scopus), ProQuest, SpringerLink, ERIH, CEEOL, DOAJ, Biosis, International Pharmaceutical Abstracts);
ii. In extenso (reviste științifice B);
iii. În rezumat (congrese, conferințe, simpozioane publicate în suplimentele unor reviste cu ISSN sau în volume de rezumate cu ISBN);
7. Certificat valid de competență lingvistică cu recunoaștere internațională cum ar fi: Cambridge, TOEFL, Dalf, Goethe, PROFEX, TESPIS etc./ dovada achitării taxei de susținere a examenului de limbă străină
8. Model de proiect în tematica propusă (F03) semnat de candidat și conducătorul/ii de doctorat - supus evaluării în vederea clasificării candidaților pentru obținerea unui loc de doctorat cu frecvență sau frecvenţă redusă la buget, cu frecvență cu taxă;
9. Adeverință pentru activități de intern cf. UMFST-REG-19 art.12 (acolo unde este cazul);
10. Acceptul de coordonare al tezei de doctorat în cotutelă, semnat de către conducătorul de doctorat cotutelar (dacă este cazul);
11. Indicele Hirsch al conducătorului de doctorat
12. Dovada achitării taxelor
- Taxa de înscriere la doctorat este:
- pentru candidaţii, angajați UMFST G.E.Palade Tg Mureș, fără examen de limbă străină - 200 lei
- pentru candidaţii, angajați UMFST G.E.Palade Tg Mureș, cu examen de limbă străină - 300 lei
- pentru candidaţii din afara UMFST G.E.Palade Tg Mureș, fără examen de limbă străină - 300 lei
- pentru candidaţii din afara UMFST G.E.Palade Tg Mureș, cu examen de limbă străină - 500 lei
- Taxa de înscriere se poate plăti la casieria UMFST G.E.Palade Tg. Mureş, prin virament bancar/mandat poștal, în contul RO32TREZ47620F330500XXXX deschis la Trezoreria Tg.Mureș. sau online prin intermediul portalului de înscriere
- Taxa pentru testul de limbă (200 lei) se poate achita la casieria UMFST G.E.Palade Tg. Mureş, prin virament bancar/mandat poștal, în contul RO32TREZ47620F330500XXXX deschis la Trezoreria Tg.Mureș
- Pe chitanță se va preciza numele candidatului, precum și mențiunea “Taxă înscriere concurs doctorat".
13. Declarația de consimțământ, completată și semnată, descărcată din platforma de înscriere
14. Fotografie (.jpeg)

Recomandăm candidaților ca înainte de a începe procedura de înscriere online, să aibă la dispoziție documentele sus amintite în format *.pdf sau *.jpeg, mărimea maximă 3 MB, pentru a putea fi încărcate pe portal în momentul înscrierii .

Concursul de admitere va cuprinde:

Proba practică scrisă : 20 septembrie 2021- ora 13:00

Testul de limbă străină : 20 septembrie 2021- ora 15:00 (sursa bibliografică Pop Anişoara, Naznean Adrian, Dredeţianu Mirela, Paşcan Aurora, Bucur Stanca Ioana, Tegla Emanuela - Exerciţii de Limba Engleza şi Franceza pentru examenul de Licenţă şi Admitere la studii Doctorale - 2017 - cota bibliotecă UMF Tirgu Mureş C1151 / III 8350).

Proba interviului/ prezentarea proiectului de cercetare: 21-24 septembrie 2021.

Afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor 24-27 septembrie 2021.

Pentru notarea la proba interviului nu se admit contestaţii.

Afișarea rezultatelor finale: 27.09.2021.

Înmatricularea studenților doctoranzi: 1 octombrie 2021

Confirmarea locurilor candidaților admiși se va face on-line prin intermediul platformei de înscriere.

Candidații declarați admiși, care au confirmat locurile on-line, depun Dosarul fizic , la sediul Școlii Doctorale de Medicină și Farmacie în intervalul 28 septembrie – 30 septembrie 2021, conform unei programări prealabile, afișate pe site-ul Școlii Doctorale.

Actele, care trebuie să fie identice cu cele încărcate pe portal în momentul înscrierii, se depun într-un dosar de carton cu șină, obligatoriu în următoarea ordine:

1. Fișa de înscriere generată la finalul înscrierii online

2. Declarație pe proprie răspundere privind întocmirea dosarului de înscriere la admitere la studii universitare de doctorat

3. Declarația de consimțământ

4. Dovada achitării taxelor de înscriere

5. Dovada achitării taxei de înmatriculare (150 lei)

6. Dovada achitării primei rate din taxa de școlarizare, pentru doctoranzii admiși pe locuri cu taxă (2 000 lei)

7. Acceptul de coordonare al tezei de doctorat în cotutelă, semnat de către conducătorul de doctorat cotutelar (dacă este cazul);

8. Indicele Hirsch al conducătorului de doctorat

9. Adeverință pentru activități de intern cf. UMFST-REG-19 art.12 (acolo unde este cazul);

10. Adeverință/diplomă master CSAMF și supliment diplomă (dacă este cazul);

11. Adeverință de angajat al UMFST G.E. Palade Tg-Mureș (dacă este cazul)

12. Certificat valid de competență lingvistică cu recunoaștere internațională cum ar fi: Cambridge, TOEFL, Dalf, Goethe, PROFEX, TESPIS etc./ dovada achitării taxei de suținere a examenului de limbă străină

13. Model de proiect în tematica propusă (F03) semnat de candidat și conducătorul/ii de doctorat - supus evaluării în vederea clasificării candidaților pentru obținerea unui loc de doctorat cu frecvență sau frecvenţă redusă la buget, cu frecvență cu taxă;

14. Fișa justificativă de evaluare a activității științifice a candidatului (F04):

a. lucrări publicate, distinct:

i. In extenso (reviste cotate ISI cu sau fără factor de impact, reviste indexate BDI/B+ CNCSIS, în bazele de date: Medline/MD Consult, PubMed, Index Copernicus, Web of Science Clarivate Analytics, EBSCO, EMBASE, ScienceDirect (Scopus), ProQuest, SpringerLink, ERIH, CEEOL, DOAJ, Biosis, International Pharmaceutical Abstracts);

ii. In extenso (reviste științifice B);

iii. În rezumat (congrese, conferințe, simpozioane publicate în suplimentele unor reviste cu ISSN sau în volume de rezumate cu ISBN);

15. Curriculum vitae

16. Copii după documentele specifice, însoțite de documentele în original pentru conformitate/ copii legalizate

- act de identitate;

- certificat de naștere;

- certificat de căsătorie (de schimbare a numelui, dacă este cazul);

- diploma de bacalaureat sau echivalentă acesteia;

- diploma de învățământ superior (licență sau echivalentă) și foaia matricolă/suplimentul la diplomă;

- diploma de masterat (dacă este cazul), adeverință/diplomă master CSAMF și supliment diplomă;


Lista locurilor solicitate de către conducătorii de doctorat, în limita locurilor disponibile ale fiecăruia dintre ei, pentru admiterea din sesiunea Septembrie 2021

Cifra de școlarizare aprobată de Ministerul Educației pentru anul universitar 2021/2022.

Repartizarea cifrei de scolarizare pentru anul universitar 2021/2022.

În baza Hotărârii nr.20 a Consiliului de Adminstraţie din data de 22.07.2019 s-a aprobat alocarea a câte unui loc separat pe domenii, la studii universitare de doctorat (4 locuri), la buget cu frecvență (fără bursă), pe baza dosarului de inscriere, fără examen de admitere, șefilor de promoție ai U.M.F.S.T. G.E. Palade Tg. Mureș de la programele de studiu Medicină-limba română, Medicină –limba maghiară, Medicină Dentară și Farmacie, din anul respectiv. Candidaţii care nu deţin un certificat valid de competență lingvistică cu recunoaștere internațională, susţin testul de limbă străină din data de 21 septembrie 2021.

De asemenea, pentru candidații admiși pe locurile cu taxă (maxim 4, conf. Hotărârii C.A. nr. 29/04.09.2017), dacă aceștia prezintă la înscriere dovada asumării unei cotutele cu un conducător de doctorat dintr-o altă țară și își asumă minim o mobilitate în cursul doctoratului, taxa de școlarizare anuală va putea fi acoperită din fondurile proprii ale universității.