Informatii - Admitere la studii universitare de doctorat - sesiunea Septembrie 2019

08.10.2019

Clasificare finala a candidatilor admisi la studiile universitare de doctorat:

Medicina

Medicina dentara

Farmacie

24.09.2019

Pentru concursul de admitere la studii universitare de doctorat desfăşurat în sesiunea septembrie 2019 au fost depuse două contestaţii.
În urma analizei contestaţiilor de către Comisia unică de admitere la studii universitare de doctorat au rezultat următoarele:
1.Balog Hedi -Katalin - contestaţie admisă;
2.Suciu Nicolae-Emil - contestaţie respinsă ca nefondată.

Rezultate finale după contestaţii:

Rezultate - Admitere Doctorat 2019 Medicină
Rezultate - Admitere Doctorat 2019 Medicină Dentară
Rezultate - Admitere Doctorat 2019 Farmacie

20.09.2019

Rezultate - Admitere Doctorat 2019 Medicină

Rezultate - Admitere Doctorat 2019 Medicină Dentară

Rezultate - Admitere Doctorat 2019 Farmacie

Contestațiile se depun la Registratura UMFST "George Emil Palade" din  Târgu Mures până la data de 23.09.2019, ora 15.00.

Rezultatele eventualelor contestații vor fi soluționate și comunicate până la data de 24.09.2019, ora 15.00.

Candidații admiși sunt rugați să confirme locul ocupat în perioada 25-27 septembrie 2019, la Sediul Școlii Doctorale, prin depunerea actelor necesare înmatriculării (în original-Diploma de licenţă), achitarea taxei de înmatriculare în cuantum de 150 lei şi a primei rate din taxa de școlarizare, 2000 lei,  la Casieria Universității.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.09.2019

Admiterea la studii universitare de doctorat in sesiunea septembrie 2019 se va desfasura dupa urmatoarea programare : Programare candidati 2019

Interviurile vor avea loc la sediul Scolii Doctorale, etaj II, Cladirea centrala UMFST "George Emil Palade" din Târgu Mureş.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MODUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE LA DOCTORAT (UMFTGM-PO-SDR-01)

Studiile universitare de doctorat se organizează numai la forma cu frecvență, cu finanțare de la bugetul de stat (subvenționate prin granturi de studii) sau în regim cu taxă. Potrivit legii, o persoană poate beneficia de finanțare de la buget pentru un singur program de doctorat.

Au dreptul să participe la concursul de admitere la doctorat absolvenții ciclului universitar de licență în domenii reglementate sectorial, cu minimum 300 de credite, cu diploma de licență, precum și posesorii diplomei de master sau echivalentă acesteia, din țară și din străinătate, conform art. 153, alin. 2 din Legea nr. 1/2011, pentru celelalte domenii. Absolvenții învățămâtului universitar de lungă durată cu diplome eliberate până în anul absolvirii primei promoții de licență organizată în conformitate cu prevederile legii nr. 288/2004 pot participa numai cu diploma de licență. Conform reglementărilor privitoare la ECTS creditele transferabile, cele 300 de credite se formează la absolvenții de studii universitare de licență de scurtă durată din 180 credite ECTS (3 ani) si un master de cel putin 2 ani cu 120 ECTS asociate (ex. două mastere a 1 an = 60 ECTS creditele neputând fi însumate).

Procesul de admitere la studii universitare de doctorat va avea următoarele etape:
●    înscriere pentru un loc intr-un domeniu și la un conducător de doctorat dorit de candidat;
●    testul de limbă străină de circulație internațională;
●    interviu cu candidatul pentru ocuparea unui loc de student-doctorand;
●    evaluarea și clasificarea candidaților admiși, în vederea alocării locurilor bugetate la doctorat cu frecvență, oferite de la Ministerul Educației Naționale.

Admiterea la doctorat va fi precedată de un test privind cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională, propusă de candidat care se susține la Catedra de limbi moderne a U.M.F. din Târgu Mureș. Dacă un candidat deține un certificat valid de competență lingvistică cu recunoaștere internațională (Cambridge, TOEFL, Dalf, Goethe, PROFEX, TESPIS etc.), examenul de competenţă lingvistică nu mai este necesar. Testul va consta dintr-o probă scrisă (înțelegerea unui text înregistrat, rezumatul unui articol medical, exerciții lexicale medicale) și se va finaliza cu un calificativ de tip admis/respins.

Înscrierile se vor face în perioada 16-17 septembrie 2019, între  orele 9:00 - 13:00, la sediul Școlii Doctorale de Medicină şi Farmacie, clădirea principală a U.M.F.S.T. din Târgu Mureș, etajul II, camera 236.

Testul de limbă străină se desfășoară în 17 septembrie 2019- ora 15:00, Sala Festivă (sursa bibliografică Pop Anişoara, Naznean Adrian, Dredeţianu Mirela, Paşcan Aurora, Bucur Stanca Ioana, Tegla Emanuela - Exerciţii de Limba Engleza şi Franceza pentru examenul de Licenţă şi Admitere la studii Doctorale - 2017 - cota bibliotecă UMF Tirgu Mureş C1151 / III 8350).

Concursul de admitere la doctorat se va desfășura între 18-20 septembrie 2019.

Afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor în 23-24 septembrie 2019.

Contestațiile se vor putea depune până în 24 septembrie 2019 orele 12:00. Pentru notarea la proba interviului nu se admit contestaţii.

Înmatricularea studenților doctoranzi: 1 octombrie 2019

 Acte necesare pentru înscriere:
1. Fișa de înscriere tip  (Anexa-F01 și Anexa-F02)

2. Copii după documente specific (însoțite de documentele în original pentru conformitate):
- act de identitate;
- certificat de naștere;
- certificat de căsătorie (dacă este cazul) sau de schimbare a numelui;
- diploma de bacalaureat sau echivalentă acesteia;
- diploma de învățământ superior (licență sau echivalentă) și foaia matricolă/suplimentul la diplomă;
- diploma de masterat (dacă este cazul), adeverință/diplomă master M.S.C.M.F. și supliment diplomă;

3.Curriculum vitae- format Europass

4.Adeverință de angajat al U.M.F.S.T. Târgu Mureş (dacă este cazul)

5.Fișa justificativă de evaluare a activității științifice a candidatului (Anexa-F04):
a.lucrări publicate, distinct:
I - lucrări publicate, distinct: - In extenso (reviste cotate ISI cu sau fără factor de impact, proceedings, reviste indexate BDI/B+ CNCSIS, în bazele de date: Medline/MD Consult, PubMed, Index Copernicus, Web of Science Clarivate Analytics, EBSCO, EMBASE, ScienceDirect (Scopus), ProQuest, SpringerLink, ERIH, CEEOL, DOAJ, Biosis, International Pharmaceutical Abstracts);
- In extenso (reviste B, proceedings);
- În rezumat (congrese, conferințe, simpozioane publicate în suplimentele unor reviste cu ISSN sau în volume de rezumate cu ISBN);
II - monografii (cursuri și caiete de lucrări practice):
- autor unic/autor principal (editură, cu ISBN, menționat în căsuța CIP);
- coautor (editură, cu ISBN);

Toate lucrările prezentate vor fi însoţite de dovezi.

6. Certificat de competență lingvistică (obținut la Catedra de limbi moderne a U.M.F.S.T. din Târgu Mureş) sau certificat valid de competență lingvistică cu recunoaștere internațională cum ar fi: Cambridge, TOEFL, Dalf, Goethe, PROFEX, TESPIS etc.

7. Model de proiect în tematica propusă (Anexa-F03) semnat de candidat și conducătorul/ii de doctorat - supus evaluării în vederea clasificării candidaților pentru obținerea unui loc de doctorat cu frecvență la buget sau cu taxă;

8. Adeverință pentru activități de intern cf. UMFST-REG-19 art.12 (acolo unde este cazul);

9. Dovada achitării taxei de înscriere. Taxa de înscriere la doctorat este:
- pentru candidaţii, cadre U.M.F.S.T. din Târgu Mureș, fără examen de limbă străină -  200 lei
- pentru candidaţii, cadre U.M.F.S.T. din Târgu Mureș, cu examen de limbă străină - 300 lei
- pentru candidaţii din afara U.M.F.S.T. din Târgu Mureș, fără examen de limbă străină - 300 lei
- pentru candidaţii din afara U.M.F.S.T. din Târgu Mureș, cu examen de limbă străină   - 500 lei

Taxa de înscriere și taxa pentru testul de limbă se vor plăti la caseria U.M.F.S.T. din Târgu Mureş, prin virament bancar/mandat poștal, în contul RO32TREZ47620F330500XXXX (CF 4322742, Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie din Târgu Mureş) deschis la Trezoreria Târgu Mureş. Pe chitanță se va preciza numele candidatului, precum și mențiunea “Taxă înscriere concurs doctorat”

10. Dosar cu șină.
 
Dosarul cu actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere la doctorat se depune la sediul Școlii Doctorale, str. Gh.Marinescu nr. 38, Clădirea principală a U.M.F.S.T. din Târgu Mureş, etaj II, camera 236, în perioada menționată, între orele 9.00 – 13.00.

După depunerea dosarului de înscriere NU SE MAI POT ADUCE COMPLETĂRI SAU MODIFICĂRI LA DOSAR.
 
Lista locurilor solicitate de catre conducătorii de doctorat, in limita locurilor disponibile ale fiecăruia dintre ei, pentru admiterea din sesiunea Septembrie 2019

Cifra de scolarizare aprobata de MEN pentru anul universitar 2019/2020

Repartizarea cifrei de scolarizare pentru anul universitar 2019/2020

În baza Hotărârii nr.20 a Consiliului de Adminstraţie din data de 22.07.2019  s-a aprobat alocarea a câte unui loc separat pe domenii, la studii universitare de doctorat (4 locuri), la buget cu frecvență (fără bursă), pe baza dosarului de inscriere, fără examen de admitere, șefilor de promoție ai U.M.F.S.T. din Târgu Mureş de la programele de studiu Medicină-limba română, Medicină –limba maghiară, Medicină Dentară și Farmacie, din anul respectiv. Candidaţii care nu deţin un certificat valid de competență lingvistică cu recunoaștere internațională, susţin testul de limbă străină din data de 17 septembrie.

De asemenea, pentru candidații admiși pe locurile cu taxă (maxim 4, conf. Hotărârii C.A. nr. 29 /04.09.2017), dacă aceștia prezintă la înscriere dovada asumării unei cotutele cu un conducător de doctorat dintr-o altă țară și își asumă minim o mobilitate în cursul doctoratului, taxa de școlarizare anuală va putea fi acoperită din fondurile proprii ale universității.