Informatii - Admitere la studii universitare de doctorat - sesiunea Septembrie 2018

28.09.2018

Pentru concursul de admitere la studii universitare de doctorat desfăşurat în sesiunea septembrie 2018 au fost depuse două contestaţii.
În urma analizei contestaţiilor de către Comisia unică de admitere la studii universitare de doctorat au rezultat următoarele:
1.Panaitescu Roxana-Cornelia - contestaţie respinsă ca nefondată;
2.Vîrvoni Camen - contestaţie respinsă ca nefondată.

 

26.09.2018

Rezultate - Admitere Doctorat 2018 Medicină

Rezultate - Admitere Doctorat 2018 Medicină Dentară

Rezultate - Admitere Doctorat 2018 Farmacie

Contestațiile se depun la Registratura UMFST Tîrgu Mures până la data de 27.09.2018, ora 16.00.

Rezultatele eventualelor contestații vor fi soluționate și comunicate până la data de 28.09.2018, ora 15.00.

Candidații admiși sunt rugați să confirme locul ocupat în perioada 1-3 octombrie 2018, la Sediul Școlii Doctorale, prin depunerea actelor necesare înmatriculării (în original) și achitarea primei rate din taxa de școlarizare la Casieria Universității.
 

 

21.09.2018

Admiterea la studii universitare de doctorat in sesiunea septembrie 2018 se va desfasura dupa urmatoarea programare : Programare candidati 2018

Interviurile vor avea loc la sediul Scolii Doctorale, etaj II, Cladirea centrala UMF.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MODUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE LA DOCTORAT (UMFTGM-PO-SDR-01 Ed03) (Versiunea in Engleza Admission procedure to PhD studies)

Studiile universitare de doctorat se organizează numai la forma cu frecvență, cu finanțare de la bugetul de stat (subvenționate prin granturi de studii) sau în regim cu taxă. Potrivit legii, o persoană poate beneficia de finanțare de la buget pentru un singur program de doctorat.

Au dreptul să participe la concursul de admitere la doctorat absolvenții ciclului universitar de licență în domenii reglementate sectorial, cu minimum 300 de credite, cu diploma de licență, precum și posesorii diplomei de master sau echivalentă acesteia, din țară și din străinătate, conform art. 153, alin. 2 din Legea nr. 1/2011, pentru celelalte domenii. Absolvenții învățămâtului universitar de lungă durată cu diplome eliberate până în anul absolvirii primei promoții de licență organizată în conformitate cu prevederile legii nr. 288/2004 pot participa numai cu diploma de licență. Conform reglementărilor privitoare la ECTS creditele transferabile, cele 300 de credite se formează la absolvenții de studii universitare de licență de scurtă durată din 180 credite ECTS (3 ani) si un master de cel putin 2 ani cu 120 ECTS asociate (ex. două mastere a 1 an = 60 ECTS creditele neputând fi însumate).

Procesul de admitere la studii universitare de doctorat va avea următoarele etape:
●    înscriere pentru un loc intr-un domeniu și la un conducător de doctorat dorit de candidat;
●    testul de limbă străină de circulație internațională;
●    interviu cu candidatul pentru ocuparea unui loc de student-doctorand;
●    evaluarea și clasificarea candidaților admiși, în vederea alocării locurilor bugetate la doctorat cu frecvență, oferite de la Ministerul Educației Naționale.

Admiterea la doctorat va fi precedată de un test privind cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională, propusă de candidat care se susține la Catedra de limbi moderne a U.M.F. din Târgu Mureș. Dacă un candidat deține un certificat valid de competență lingvistică cu recunoaștere internațională (Cambridge, TOEFL, Dalf, Goethe, PROFEX, TESPIS etc.), examenul de competenţă lingvistică nu mai este necesar. Testul va consta dintr-o probă scrisă (înțelegerea unui text înregistrat, rezumatul unui articol medical, exerciții lexicale medicale) și se va finaliza cu un calificativ de tip admis/respins.

 

Înscrierile se vor face în perioada 20-21 septembrie 2018, între  orele 9:00 - 13:00, la sediul Școlii Doctorale, clădirea principală a UMF din Tîrgu Mureș, etajul II, camera 236.

Testul de limbă străină se desfășoară în 21 septembrie 2018 - ora 15:00, Sala Festivă (sursa bibliografică Pop Anişoara, Naznean Adrian, Dredeţianu Mirela, Paşcan Aurora, Bucur Stanca Ioana, Tegla Emanuela - Exerciţii de Limba Engleza şi Franceza pentru examenul de Licenţă şi Admitere la studii Doctorale - 2017 - cota bibliotecă UMF Tirgu Mureş C1151 / III 8350).

Concursul de admitere la doctorat se va desfășura între 24-26 septembrie 2018.

Afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor în 27-28 septembrie 2018.

Contestațiile se vor putea depune până în 28 septembrie 2018 orele 12:00. Pentru notarea la proba interviului nu se admit contestaţii.

 
Înmatricularea studenților doctoranzi: 1 octombrie 2018


 

Acte necesare pentru înscriere:
1. Fișa de înscriere tip  (Anexa02-F01 și Anexa03-F02)

2.Copii după documente specific (însoțite de documentele în original pentru conformitate):

- act de identitate;

- certificat de naștere;

- certificat de căsătorie (dacă este cazul) sau de schimbare a numelui; 

- diploma de bacalaureat sau echivalentă acesteia;

- diploma de învățământ superior (licență sau echivalentă) și foaia matricolă/suplimentul la diplomă;

- diploma de masterat (dacă este cazul), adeverință/diplomă master M.S.C.M.F. și supliment diplomă;

3.Curriculum vitae:

- date personale biografice;

- activitatea profesională;

- activitatea științifică cu precizarea domeniilor de interes.

4.Adeverință de angajat al UMF Tg-Mureș (dacă este cazul) 

5.Fișa justificativă de evaluare a activității științifice a candidatului (Anexa 07-F04): 

a.lucrări publicate, distinct:

     i. In extenso (reviste cotate ISI cu sau fără factor de impact, reviste indexate BDI/B+ CNCSIS, în bazele de date: Medline/MD Consult, PubMed, Index Copernicus, Web of Science Clarivate Analytics, EBSCO, EMBASE, ScienceDirect (Scopus), ProQuest, SpringerLink, ERIH, CEEOL, DOAJ, Biosis, International Pharmaceutical Abstracts);

    ii. In extenso (reviste științifice B, proceedings);

    iii. În rezumat (congrese, conferințe, simpozioane publicate în suplimentele unor reviste cu ISSN sau în volume de rezumate cu ISBN);

b.monografii (cursuri și caiete de lucrări practice):

    i. autor unic/principal (editură, cu ISBN, menționat în căsuța CIP); 

    ii. coautor (editură, cu ISBN);

Toate lucrările prezentate vor fi însoţite de dovezi.

6.Certificat de competență lingvistică (obținut la Catedra de limbi moderne a U.M.F. din Tîrgu Mureş) sau certificat valid de competență lingvistică cu recunoaștere internațională cum ar fi: Cambridge, TOEFL, Dalf, Goethe, PROFEX, TESPIS etc.

7.Model de proiect în tematica propusă (Anexa 06-F03) semnat de candidat și conducătorul/ii de doctorat - supus evaluării în vederea clasificării candidaților pentru obținerea unui loc de doctorat cu frecvență la buget sau cu taxă;

8.Adeverință pentru activități de intern cf. UMFTGM-REG-19 art.12 (acolo unde este cazul);

9.Dovada achitării taxei de înscriere. Taxa de înscriere la doctorat este:

- pentru candidaţii, cadre U.M.F. din Tîrgu Mureș, fără examen de limbă străină -  200 lei (RON) 

- pentru candidaţii, cadre U.M.F. din Tîrgu Mureș, cu examen de limbă străină - 300 lei (RON)

- pentru candidaţii din afara U.M.F. din Tîrgu Mureș, fără examen de limbă străină - 300 lei (RON)

- pentru candidaţii din afara U.M.F. din Tîrgu Mureș, cu examen de limbă străină   - 500 lei (RON)   

Taxa de înscriere și taxa pentru testul de limbă se vor plăti la caseria U.M.F. din Tîrgu Mureş, prin virament bancar/mandat poștal, în contul RO32TREZ47620F330500XXXX (CF 4322742, Univesitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş) deschis la Trezoreria Tîrgu Mureş. Pe chitanță se va preciza numele candidatului, precum și mențiunea “Taxă înscriere concurs doctorat, Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș".

10.Dosar cu șină.

 

Dosarul cu actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere la doctorat se depune la sediul Școlii Doctorale, str. Gh.Marinescu nr. 38, Clădirea principală a U.M.F. din Tîrgu Mureş, etaj II, camera 236, în perioada menționată, între orele 9.00 – 13.00.

După depunerea dosarului de înscriere NU SE MAI POT ADUCE COMPLETĂRI SAU MODIFICĂRI LA DOSAR.

 

Lista locurilor solicitate de catre conducătorii de doctorat, in limita locurilor disponibile ale fiecăruia dintre ei, pentru admiterea din sesiunea Septembrie 2018 – vezi Lista

Numărul locurilor pentru doctoranzi, cu frecvenţă:  – vezi Repartizarea cifrelor şi taxelor de şcolarizare şi Finantare de la bugetul de stat 2018-2019

 

În baza hotărârii Senatului UMF Tîrgu Mureș Nr. 5 din 8.04.2016 s-a aprobat alocarea a câte unui loc separat pe domenii, la studii universitare de doctorat (3 locuri), la buget cu frecvență (fără bursă), fără examen de admitere, șefilor de promoție ai U.M.F. din Tîrgu Mureş de la programele de studiu Medicină, Medicină Dentară și Farmacie, din anul respectiv. De asemenea, pentru candidații admiși pe locurile cu taxă (maxim 4, conf. Hotărârii C.A. nr. 29 /04.09.2017), dacă aceștia prezintă la înscriere dovada asumării unei cotutele cu un conducător de doctorat dintr-o altă țara și își asumă minim o mobilitate în cursul doctoratului, taxa de școlarizare anuală va putea fi acoperită din fondurile proprii ale universității.