Informatii - Admitere la studii universitare de doctorat - sesiunea Septembrie 2017

 

27.09.2017

După finallizarea procesului de admitere la studii universitare de doctorat, sesiunea Septembrie 2017, şi după după soluționarea contestațiilor și nu în ultimul rând aprobarea listelor finale de către Comisia unică de admitere, candidații care sunt propuși pentru înmatriculare se regăsesc pe listele de mai jos, separate pe domenii. Toti candidaţii declaraţi admişi (buget sau taxă) care îşi confirmă locurile, au obligaţia de a depune actele de studii anterioare în formatul original, la secretariatul Școlii Doctorale în 28-29 septembrie 2017 între orele 9.00 - 14.00. Confirmarea locurilor de către candidații admiși la forma de învățământ cu Taxă se face prin achitarea primei rate din taxa de școlarizare (2000 RON).

Rezultate Finale - Admitere Doctorat 2017 Medicină

Rezultate Finale - Admitere Doctorat 2017 Medicină Dentară

Rezultate Finale - Admitere Doctorat 2017 Farmacie

 

27.09.2017

Pentru Admiterea la Studii Universitare de Doctorat în sesiunea Septembrie 2017 a fost depusă o contestație:

1. Rusu Simina Elena - contestație respinsă ca nefondată

 

25.09.2017

Rezultate - Admitere Doctorat 2017 Medicină

Rezultate - Admitere Doctorat 2017 Medicină Dentară

Rezultate - Admitere Doctorat 2017 Farmacie

Contestațiile se depun la Registratura UMF Tirgu Mures până la data de 26.09.2017, ora 15,00.

Rezultatele eventualelor contestații vor fi soluționate și comunicate până la data de 28.09.2017, ora 15,00.

Candidații admiși sunt rugați să confirme locul ocupat în perioada 28-29 septembrie 2017, la Sediul Școlii Doctorale, prin depunerea actelor necesare înmatriculării (în original) și achitarea primei rate din taxa de școlarizare la Casieria Universității.

Candidații admiși fără loc care și-au exprimat opțiunea de ocupare a unui loc de student-doctorand doar la Buget (în fișa de înscriere), pot depune o solicitare scrisă pentru ocuparea unui loc cu taxă, la sediul Școlii Doctorale, până la data de 29.09.2017, orele 12.00.

 

19.09.2017

Admiterea la studii universitare de doctorat in sesiunea septembrie 2016 se va desfasura dupa urmatoarea programare : Programare candidati 2017

 

14.09.2017

Prin Hotărârea C.A. nr. 29 din 4 sept. 2017 s-a decis ca din locurile cu taxă pentru studii doctorale, contravaloarea a 4 (patru) locuri de 8000 lei/an să fie acoperită din veniturile proprii ale universităţii pentru doctoranzii care sunt admişi la doctorat in co-tutela, începând cu anul I, an universitar 2017/2018. Repartizarea celor 4 locuri pentru domeniile Școlii Doctorale a IOSUD din UMF Tîrgu Mureș se va face astfel: 2 locuri - domeniul Medicină; 1 loc - domeniul Medicină Dentară; 1 loc - domeniul Farmacie, iar în cazul neocupării vreunuia dintre locuri, acesta se repartizează către unul dintre celelalte domenii în funcție de media finală cea mai mare de la admitere, a candidaților acelor domenii.

Co-tutela trebuie realizată cu un conducător de doctorat de la o universitate din străinătate, iar dosarul de admitere să conțină o scrisoare oficială în Limba Engleză (antet universitate și semnătură) a conducătorului pentru acceptul participării la doctoratul în co-tutelă al candidatului la admiterea la doctorat, iar proiectul de cercetare propus să includă mentiuni explicite ale obiectivelor de realizat la universitatea conducătorului in co-tutelă. Candidatii la admiterea la doctorat din sesiunea septembrie 2017 care au mai fost inscrisi la doctorat (fie la buget fie la taxa) si nu au finalizat doctoratul (au fost exmatriculati ori s-au retras de la studiile universitare de doctorat) nu sunt considerati eligibili pentru a obtine unul dintre locurile finantate de UMF Tirgu Mures pentru programele in co-tutela incepand cu anul universitar 2017-2018. 

Clasificarea candidatilor pentru aceste locuri, se va face in funcţie de punctajul de la admiterea din sesiunea sept 2017, plus ultimul indice al universităţii de care aparţine conducătorul de doctorat cotutelar, din clasificarea universitatilor Shanghai (Academic Ranking of World Universities 2017 http://www.shanghairanking.com/ARWU2017.html)

Studenţii - doctoranzi care vor obţine aceste locuri, vor încheia un contract de co-tutelă in care vor fi stipulate criteriile de îndeplinit si evaluările anuale la care vor fi supuși pe parcursul studiilor doctorale in co-tutelă.

 

12.06.2017

Lista locurilor solicitate de catre conducătorii de doctorat, in limita locurilor disponibile ale fiecăruia dintre ei, pentru admiterea din sesiunea Septembrie 2017 - lista PDF

MODUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE LA DOCTORAT (UMFTGM-PO-SDR-01 Ed03)

Prin aplicarea reglementărilor Legii 1/2011 și a HG 681/2011, începând cu anul universitar 2011-2012, doctoratul în sistemul de invățământ superior din România se desfășoară la forma cu frecvență atât pe locurile bugetate cât și pe cele cu taxă, sau pe locuri cu taxă și frecvență redusă.
Au dreptul să participe la concursul de admitere la doctorat absolvenții ciclului universitar de licență în domenii reglementate sectorial, cu minimum 300 de credite, cu diploma de licență, precum și posesorii diplomei de master sau echivalentă acesteia, din țară și din străinătate, conform art. 153, alin. 2 din Legea nr. 1/2011, pentru celelalte domenii. Absolvenții învățămâtului universitar de lungă durată cu diplome eliberate până în anul absolvirii primei promoții de licență organizată în conformitate cu prevederile legii nr. 288/2004 pot participa numai cu diploma de licență. Conform reglementărilor privitoare la ECTS creditele transferabile, cele 300 de credite se formează la absolvenții de studii universitare de licență de scurtă durată din 180 credite ECTS (3 ani) si un master de cel putin 2 ani cu 120 ECTS asociate (ex. două mastere a 1 an = 60 ECTS creditele neputând fi însumate).
Procesul de admitere la studii universitare de doctorat va avea următoarele etape:
●    înscriere pentru un loc intr-un domeniu și la un conducător de doctorat dorit de candidat;
●    testul de limbă străină de circulație internațională;
●    interviu cu candidatul pentru ocuparea unui loc de student-doctorand;
●    evaluarea și clasificarea candidaților admiși, în vederea alocării locurilor bugetate la doctorat cu frecvență, oferite de la Ministerul Educației Naționale.

Admiterea la doctorat va fi precedată de un test privind cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională, propusă de candidat. Testul de limbă este eliminatoriu și se va desfășura în data de 19 septembrie 2017 de la orele 17. Testul de limbă se susține la Catedra de limbi moderne a Universității de Medicină și Farmacie Târgu Mureș. Dacă un candidat deține un certificat valid de competență lingvistică cu recunoaștere internațională (Cambridge, TOEFL, Dalf, Goethe, PROFEX, TESPIS etc.), testul de limbă nu mai este necesar. Testul va consta dintr-o probă scrisă (înțelegerea unui text înregistrat pe casetă, rezumatul unui articol medical, exerciții lexicale medicale) și se va finaliza cu un calificativ de tip admis/respins.

 

Înscrierile se vor face in 18-19 septembrie 2017 între  orele 8:00 - 13:00 la sediul Școlii Doctorale, clădirea principală a UMF Tg-Mureș, etajul II, camera 236.

Testul de limbă străină se desfășoară în 19 septembrie 2017 - ora 17:00 - Sala Festivă (sursa bibliografica Pop Anisoara, Naznean Adrian, Dredetianu Mirela, Pascan Aurora, Bucur Stanca Ioana, Tegla Emanuela - Exercitii de Limba Engleza si Franceza pentru examenul de Licenta si Admitere la studii Doctorale - 2017 - cota biblioteca UMF Tirgu Mures C1151 / III 8350).

Concursul de admitere la doctorat se va desfășura între 20-22 septembrie 2017.

Afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor în 25-26 septembrie 2017.

Contestațiile se vor putea depune până în 26 septembrie 2017 orele 12:00.

Confirmarea ocuparii locurilor atat pentru candidatii admisi pe locuri bugetate (prin granturi de studii cu bursa sau fara bursa) respectiv pe locuri cu taxa se va face in perioada 27-30 septembrie 2017.
Înmatricularea studenților doctoranzi: 1 octombrie 2017Taxa de înscriere și taxa pentru testul de limbă se vor plăti la caseria universității.

Acte necesare pentru înscriere:
1. Fișa de înscriere tip și fișa de date, se completează olograf. (Anexa03-F01 și Anexa04-F02)
2. Copia xerox a actului de identitate însoțită de original pentru certificarea conformității;
3. Copii xerox însoțite de original pentru certificarea conformității, după:

● certificat de naștere;
● certificat de căsătorie (daca este cazul, pentru doamne) sau de schimbare a
numelui;
● diploma de bacalaureat sau echivalentă acesteia;
● diploma de învățământ superior (licență sau echivalentă) și foaia matricolă;
● diploma de masterat (dacă este cazul);
4. Curriculum vitae:
● date personale biografice;
● activitatea profesională;
● activitatea științifică cu precizarea domeniilor de interes.
5. Adeverință de angajat al UMF Tg-Mures
6. Fișa justificativă de evaluare a activității științifice a candidatului (Anexa08-F04) însoțită de acte doveditoare:
a. lucrări publicate, distinct:
i. In extenso (reviste științifice, proceedings cotate ISI);
ii. In extenso (reviste științifice, proceedings necotate);
iii. In rezumat (congrese, conferințe, simpozioane)
b. monografii (cursuri și caiete de lucrări practice):
i. autor unic (editură, cu ISBN);
ii. coautor (editură, cu ISBN);
c. proiecte de cercetare ca participant, sau burse de cercetare/plasament.
7. Certificat de competență lingvistică (obținut la Catedra de limbi moderne a
UMF Tg-Mures) sau certificat valid de competență lingvistică cu
recunoaștere internațională cum ar fi: Cambridge, TOEFL, Dalf, Goethe,
PROFEX, TESPIS etc.
8. Model de proiect în tematica propusă (Anexa07-F03) - supus evaluării in vederea
clasificării candidaților pentru un loc de doctorat cu frecvență la buget sau cu taxă.
9. Chitanța pentru taxa de înscriere.
10. Dosar cu șină.

Documente de completat de catre candidatii pentru un loc de student doctorand (Anexe de completat Anexa 03-F01 , Anexa04-F02 , Anexa07-F03 , Anexa08-F04 ) 

Având in vedere prevederile OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi a prevederilor OMENCS nr. 4664/2016 privind aplicarea unor acte normative, facem precizarea că în toate metodologiile, regulamentele precum şi alte acte cu caracter normativ, emise de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, aflate în vigoare, se elimină cerinţa de depunere a actelor legalizate după documente, înlocuindu-le cu cetificarea conformităţii cu originalul de către secretariatul Şcolii Doctorale (înştiinţare conform adresei MENCS nr. 10283/10.08.2016)

Dosarele cu actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere la doctorat
se vor depune la sediul Școlii Doctorale, str. Gh.Marinescu nr. 38, Clădirea
principală a UMF Tg-Mures, etaj II, camera 236, în perioada menționată 18-19 septembrie 2017, între
orele 8:00 – 13:00 .

După depunerea dosarului de înscriere NU SE MAI POT ADUCE COMPLETĂRI SAU MODIFICĂRI LA DOSAR.

Numarul locurilor pentru doctoranzi, cu frecventa, prin granturi de studii(cu frecvență, cu frecvență redusă): 24 (adresa MEN nr. 123GP/07.04.2017)

Numarul locurilor pentru doctoranzi, cu frecventa, cu taxa: 30 (Hotararea Senat nr. 1 din PV4303 din 09.05.2017) conform cu cifrele de școlarizare aprobate.

Prin hotărârea Senatului UMF Tîrgu Mureș Nr. 5 din 8.04.2016 s-a aprobat alocarea câte unui loc separat pe domenii, la studii universitare de doctorat (3 locuri), la buget cu frecvență (fără bursă), fără examen de admitere, șefilor de promoție ai UMF Tîrgu Mureș de la programele de studiu Medicină, Medicină Dentară și Farmacie din anul respectiv.

Pentru candidații admiși pe locurile cu taxă, dacă aceștia prezintă la înscriere dovada asumării unei cotutele cu un conducător de doctorat dintr-o altă țara și își asumă minim o mobilitate în cursul doctoratului, taxa de școlarizare anuală va putea fi acoperită din fonduri proprii ale universității (hotărârea nr. 9 a Consiliului de Administrație din 29.05.2017).