01.10.2016

După finallizarea procesului de admitere la studii universitare de doctorat, sesiunea Septembrie 2016, precum si după expirarea termenului de confirmare a ocupării locurilor cu frecvență atât la buget cât și cu taxă, totodată după soluționarea contestațiilor și nu în ultimul rând aprobarea listelor finale de către C.S.D., candidații care sunt propuși pentru înmatriculare se regăsesc pe listele separate pe domenii de mai jos.

Admitere Doctorat 2016 - Listă finală candidați admiși - Domeniul Medicină

Admitere Doctorat 2016 - Listă finală candidați admiși - Domeniul Medicină Dentară

Admitere Doctorat 2016 - Listă finală candidați admiși - Domeniul Farmacie

 

27.09.2016

Pentru Admiterea la Studii Universitare de Doctorat în sesiunea Septembrie 2016 au fost depuse 2 contestații:

1. Balan Daniel - contestație respinsa ca nefondată

2. Vlad Ramona Elena - contestație respinsa ca nefondată

 

26.09.2016

Rezultate - Admitere Doctorat 2016 Medicină

Rezultate - Admitere Doctorat 2016 Medicină Dentară

Rezultate - Admitere Doctorat 2016 Farmacie

Contestațiile se depun la Registratura UMF Tirgu Mures până la data de 27.09.2016, ora 12,00.

Rezultatele eventualelor contestații vor fi soluționate și comunicate până la data de 29.09.2016, ora 15,00.

Candidații admiși sunt rugați să confirme locul ocupat în perioada 29-30 septembrie 2016, la Sediul Școlii Doctorale, prin depunerea actelor necesare înmatriculării (în original) și achitarea primei rate din taxa de școlarizare la Casieria Universității.

Candidații admiși fără loc care și-au exprimat opțiunea de ocupare a unui loc de student-doctorand doar la Buget (în fișa de înscriere), pot depune o solicitare scrisă pentru ocuparea unui loc cu taxă, la sediul Școlii Doctorale, până la data de 27.09.2016, orele 12.00.

 

20.09.2016

Admiterea la studii universitare de doctorat in sesiunea septembrie 2016 se va desfasura dupa urmatoarea programare : Programare candidati 2016

 

16.09.2016

Comisia unică pentru admitere la studii universitare de doctorat pentru sesiunea Septembrie 2016, in conformitate cu art. 8.1. alin. 8 din Procedura de admitere la Studii Universitare de Doctorat UMFTGM-PO-SDR-01 precum si a votului electronic C.S.U.D. si C.S.D. de aprobare a acesteia din 13.09.2016, va fi formata astfel:

1. Presedinte Comisie - Prof.dr. Lucian Puscasiu - Director C.S.D.

2. Membru Comisie - Prof.dr. Simona Gurzu

3. Membru Comisie - Prof.dr. Szilagyi Tibor

4. Membru Comisie - Prof.dr. Pavai Zoltan

5. Membru Comisie - Conducătorul de doctorat care a anunțat locuri vacante de studenți-doctoranzi (conform listei aprobate de catre C.S.D. in 21 iulie 2016 - lista pdf).

Membru de rezerva - Prof.dr. Daniela Dobru - Director C.S.U.D.

Secretari Comisie - Drd. Mirabela Morariu, Drd. Rat Nora

 

23.08.2016

Având in vedere prevederile OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi a prevederilor OMENCS nr. 4664/2016 privind aplicarea unor acte normative, facem precizarea că în toate metodologiile, regulamentele precum şi alte acte cu caracter normativ, emise de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, aflate în vigoare, se elimină cerinţa de depunere a actelor legalizate după documente, înlocuindu-le cu cetificarea conformităţii cu originalul de către secretariatul Şcolii Doctorale (înştiinţare conform adresei MENCS nr. 10283/10.08.2016)

 

21.07.2015

Lista locurilor solicitate de catre conducătorii de doctorat, in limita locurilor disponibile ale fiecăruia dintre ei, pentru admiterea din sesiunea Septembrie 2016 - lista PDF.

10.06.2016

MODUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE LA DOCTORAT (UMFTGM-PO-SDR-01 ED02)

Prin aplicarea reglementărilor Legii 1/2011 și a HG 681/2011, începând cu anul universitar 2011-2012, doctoratul în sistemul de invățământ superior din România se desfășoară într-o singură formă, și anume, numai la forma cu frecvență.
Au dreptul să participe la concursul de admitere la doctorat absolvenții ciclului universitar de licență în domenii reglementate sectorial, cu minimum 300 de credite, cu diploma de licență, precum și posesorii diplomei de master sau echivalentă acesteia, din țară și din străinătate, conform art. 153, alin. 2 din Legea nr. 1/2011, pentru celelalte domenii. Absolvenții învățămâtului universitar de lungă durată cu diplome eliberate până în anul absolvirii primei promoții de licență organizată în conformitate cu prevederile legii nr. 288/2004 pot participa numai cu diploma de licență. Conform reglementărilor privitoare la ECTS creditele transferabile, cele 300 de credite se formează la absolvenții de studii universitare de licență de scurtă durată din 180 credite ECTS (3 ani) si un master de cel putin 2 ani cu 120 ECTS asociate (ex. două mastere a 1 an = 60 ECTS creditele neputând fi însumate).
Procesul de admitere la studii universitare de doctorat va avea următoarele etape:
●    înscriere pentru un loc intr-un domeniu și la un conducător de doctorat dorit de candidat;
●    testul de limbă străină de circulație internațională;
●    interviu cu candidatul pentru ocuparea unui loc de student-doctorand;
●    evaluarea și clasificarea candidaților admiși, în vederea alocării locurilor bugetate la doctorat cu frecvență, oferite de la Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

Înscrierile se vor face in 20 septembrie 2016 între  orele 9:00 - 15:00 la sediul Școlii Doctorale, clădirea principală a UMF Tg-Mureș, etajul II, camera 236.

Admiterea la doctorat va fi precedată de un test privind cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională, propusă de candidat. Testul de limbă este eliminatoriu și se va desfășura în data de 20 septembrie 2016 de la orele 16. Examenul de competență lingvistică se susține la Catedra de limbi moderne a Universității de Medicină și Farmacie Târgu Mureș. Dacă un candidat deține un certificat valid de competență lingvistică cu recunoaștere internațională (Cambridge, TOEFL, Dalf, Goethe, PROFEX, TESPIS etc.), examenul de competență lingvistică nu mai este necesar. Testul va consta dintr-o probă scrisă (înțelegerea unui text înregistrat pe casetă, rezumatul unui articol medical, exerciții lexicale medicale) și se va finaliza cu un calificativ de tip admis/respins.

Concursul de admitere la doctorat se va desfășura între 21-23 septembrie 2016.

Afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor în 26 septembrie 2016.

Contestațiile se vor putea depune până în 27 septembrie 2016 orele 12:00.

Confirmarea ocuparii locurilor atat pentru candidatii admisi pe locuri bugetate (prin granturi de studii cu bursa sau fara bursa) respectiv pe locuri cu taxa se va face in perioada 29-30 septembrie 2016.
Înmatricularea studenților doctoranzi: 1 octombrie 2016

Taxa de înscriere și taxa pentru testul de limbă se vor plăti la caseria universității.

Acte necesare pentru înscriere:
1. Fișa de înscriere tip. Se completează la înscriere. (Anexa03-F01 și Anexa04-F02)
2. Copia xerox a actului de identitate;
3. Copii legalizate, după:
● certificat de naștere;
● certificat de căsătorie (daca este cazul, pentru doamne) sau de schimbare a
numelui;
● diploma de bacalaureat sau echivalentă acesteia;
● diploma de învățământ superior (licență sau echivalentă) și foaia matricolă;
● diploma de masterat (dacă este cazul);
4. Curriculum vitae:
● date personale biografice;
● activitatea profesională;
● activitatea științifică cu precizarea domeniilor de interes.
5. Adeverință de medic rezident (acolo unde este cazul)
6. Adeverință de angajat al UMF Tg-Mures
7. Fișa justificativă de evaluare a activității științifice a candidatului (Anexa08-F04) însoțită de acte doveditoare:
a. lucrări publicate, distinct:
i. In extenso (reviste științifice, proceedings cotate ISI);
ii. In extenso (reviste științifice, proceedings necotate);
iii. In rezumat (congrese, conferințe, simpozioane)
b. monografii (cursuri și caiete de lucrări practice):
i. autor unic (editură, cu ISBN);
ii. coautor (editură, cu ISBN);
c. proiecte de cercetare ca participant, sau burse de cercetare/plasament.
8. Certificat de competență lingvistică (obținut la Catedra de limbi moderne a
UMF Tg-Mures) sau certificat valid de competență lingvistică cu
recunoaștere internațională cum ar fi: Cambridge, TOEFL, Dalf, Goethe,
PROFEX, TESPIS etc.
9. Model de proiect în tematica propusă (Anexa07-F03) - supus evaluării in vederea
clasificării candidaților pentru un loc de doctorat cu frecvență la buget sau cu taxă.
10. Chitanța pentru taxa de înscriere.
11. Dosar cu șină (pentru îndosariat în bibliorafturi).

Documente de completat de catre candidatii pentru un loc de student doctorand (Anexe de completat Anexa 03-F01 , Anexa04-F02 , Anexa07-F03 , Anexa08-F04 ) 


Dosarele cu actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere la doctorat
se vor depune la sediul Școlii Doctorale, str. Gh.Marinescu nr. 38, Clădirea
principală a UMF Tg-Mures, etaj II, camera 236, în perioada menționată, între
orele 9:00 – 15:00 .

După depunerea dosarului de înscriere NU SE MAI POT ADUCE COMPLETĂRI SAU MODIFICĂRI LA DOSAR.

Numarul locurilor pentru doctoranzi, cu frecventa, prin granturi de studii(cu frecvență, cu frecvență redusă): 24 (adresa MENCS nr. 36328/09.06.2016)

Numarul locurilor pentru doctoranzi, cu frecventa, cu taxa: 30 (Hotararea Senat nr. 8 din PV10800 din 27.07.2016) conform cu cifrele de școlarizare aprobate.

Testul de limbă străină se desfășoară în 20 septembrie 2016 - ora 16:00 - Sala Festivă

Informații admitere 2013

07 octombrie 2013

_____________________________________

In urma votului acordat de membri Senatului U.M.F. Târgu Mureș pentru suplimentarea cifrei de școlarizare pentru anul universitar 2013-2014, a doctoranzilor cu frecvență cu taxă de la 15 locuri la 30 locuri, și luând în considerare solicitările candidaților, s-au finalizat si validat listele cu rezultatele admiterii la studii universitare de doctorat, candidații admiși pe locuri cu frecvență la buget fiind incluși in lista 1 (aici), iar candidații admiși pe locuri cu frecvență cu taxă sunt incluși in lista 2 (aici).

 

1 octombrie 2013

_______________________________

Rezultatele detaliate obținute de candidați în urma procesului de admitere la studii universitare de doctorat sunt incluse in fisierul atașat - aici.

Contestațiile pot fi depuse la sediul Școlii Doctorale (clădirea principală a UMF - etaj 2 , sala 241) până miercuri 2 oct. 2013 orele 12.00

Candidații de la admiterea la doctorat care nu s-au calificat pe locurile bugetate (pozițiile 1-26 din listă) respectiv pe cele cu taxă (pozițiile 27-41 din listă), dar care doresc să se înscrie la programul de Master de Cercetare Știintifică Medico-Farmaceutică din cadrul Școlii Doctorale, unde mai există 15 locuri neocupate, o pot face începând de miercuri 2 oct. 2013 până vineri 4 oct. 2013 orele 12.00, iar selecția se va face în ordinea și în conformitate cu punctajul obținut la admiterea la studii universitare de doctorat.

27 septembrie 2013

_________________________

Comunicarea rezultatelor finale ale admiterii la doctorat va avea loc  la data de 01 octombrie 2013, ora 9,00, in Sala Senatului.

23 septembrie 2013

_________________________

In cadrul procesului de admitere, reprezentantii Scolii Doctorale desemnati in cadrul comisiilor de doctorat care vor efectua evaluarea candidatilor, sunt urmatorii:

- Prof.dr. Daniela Dobru - Director CSUD

- Conf.dr. Lucian Puscasiu

- Conf.dr. Mihai Adriana

- Conf.dr. Simona Gurzu

- Conf.dr. Augustin Curticapean - secretar Stiintific al Scolii Doctorale

In urma examenului de limba desfasurat azi 23 sept. 2013 TOTI CANDIDATII AU FOST DECLARATI ADMISI

Admiterea la studii universitare de doctorat in sesiunea septembrie 2013 se va desfasura dupa urmatoarea programare (fisierul complet al programarii - aici):

  TABEL CU PROGRAMAREA CANDIDATILOR LA ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - SESIUNEA 23-27 SEPT. 2013 -

Nr. crt.

Conducător de doctorat

Nume, Prenume candidat înscris

Ziua, Ora

MARȚI  24 SEPT. 2013  - SECȚIUNEA 1

1.

PROF. DR. BRÎNZANIUC KLARA

TRÂMBIȚAȘ I. CRISTIAN

24.09.2013 - 09.00

PUIAC (CIORBA) I. MARIANA-ANIȘOARA

24.09.2013 - 09.15

2.

PROF. DR. DEAC RADU

BĂLĂU C. RADU-ALEXANDRU

24.09.2013 - 09.30

STROE A. VALENTIN-IONUȚ

24.09.2013 - 09.45

3.

PROF. DR. OLTEAN GALAFTEON

NISTOR E. DAN-OCTAVIAN

24.09.2013 - 10.00

KERESZTESI G.A. ARTHUR-ATTILA

24.09.2013 - 10.15

COSTACHE I. OANA

24.09.2013 - 10.30

4.

PROF. DR. GABOS-GRECU IOSIF

CURTICĂPEAN (SABĂU) V. DANIELA-CLAUDIA

24.09.2013 - 11.00

IDOR I. ANDREEA-FLORICA

24.09.2013 - 11.15

SCHAFER (BOCICOR) V.S. ANDREEA-ELENA

24.09.2013 - 11.30

5.

PROF. DR. NIREȘTEAN AUREL

LUBA (POPESCU) L. ANCA-LIVIA

24.09.2013 - 12.00

HORVATH I. ADRIAN-IOAN

24.09.2013 - 12.15

SZASZ I. ISTVAN-ZSOLT

24.09.2013 - 12.30

MARȚI  24 SEPT. 2013  - SECȚIUNEA 2

6.

PROF. DR. POPȘOR SORIN

PÂRA (ȚIBREA) Ș. ANDRADA-CARMEN

24.09.2013 - 15.00

STOLERIU (SFARGHIU) S. LORELAI

24.09.2013 - 15.15

7.

PROF. DR. SZEKELY MELINDA

STUPAR I. MIHAELA-IOANA

24.09.2013 - 15.30

8.

PROF. DR. DRAȘOVEANU CONSTANTIN

BALAZS J.. ANDOR

24.09.2013 - 16.00

MIERCURI  25 SEPT. 2013  - SECȚIUNEA 3

9.

CONF. DR. MIHAI ADRIANA

SZAVUJ J.A. JOZSEF ANDRAS

25.09.2013 - 09.00

ȘOPTEREAN V.V. GEANINA-ANDREEA

25.09.2013 - 09.15

TIRINTICĂ C. ANDREEA-RALUCA

25.09.2013 - 09.30

10.

PROF. DR. BURUIAN MIRCEA

IVAN G.N. LAURENȚIU -IOAN

25.09.2013 - 10.00

STOICA M.T. ALEXANDRA-MIHAELA

25.09.2013 - 10.15

11.

PROF. DR. DOGARU GRIGORE

CÂRLAN P. OTILIA

25.09.2013 - 10.30

12.

PROF. DR. BĂȚAGĂ SIMONA

CROITORU N. ANDREEA OTILIA-CARMEN

25.09.2013 - 11.00

POPESCU (PANTEA) N. CRISTINA-MONICA

25.09.2013 - 11.15

13.

PROF. DR. SIN ANCA

ȘERBAN (TOHĂNEAN) N. NICOLETA-MARIANA

25.09.2013 - 12.00

DEMIAN  I. ALEXANDRU-ADRIAN

25.09.2013 - 12.15

MONCEA C. DENISA-GEORGIANA

25.09.2013 - 12.30

DUMITRU V. COSTEL

25.09.2013 - 12.45

IACOB N.M. OANA

25.09.2013 - 13.00

MIERCURI  25 SEPT. 2013  - SECȚIUNEA 4

14.

PROF. DR. BOȚIANU ALEXANDRU

SIMESCU O.S. RĂZVAN

25.09.2013 - 14.00

15.

PROF. DR. NAGY ORS

KANTOR I. TIBOR (co-tutelă prof. dr. Jung Ioan)

25.09.2013 - 14.30

16.

PROF. DR. SZABO BELA

MAROSI (BARTHA) Z. EDINA-KINGA

25.09.2013 - 15.00

SUCIU A. ANDRAS

25.09.2013 - 15.15

17.

PROF. DR. BRASSAI ATTILA

SUVANJEIEV N.G. ROBERT-GABOR

25.09.2013 - 15.30

KEDVES E. HANGA

25.09.2013 - 15.45

JOI  26 SEPT. 2013  - SECȚIUNEA 5

18.

PROF. DR. BENEDEK ISTVAN

SZAKACS-XANTUS I. TIMEA-ORSOLYA

26.09.2013 - 09.00

19.

PROF. DR. BOJA RADU

GHIRCA(MOLDOVAN) G. MARIA-VERONICA

26.09.2013 - 09.30

20.

PROF. DR. OȘAN VIRGIL

BRAD P. ALEXANDRU-BOGDAN

26.09.2013 - 09.45

21.

PROF. DR. DOGARU MARIA TITICA

BRAIC (ȘTEFĂNESCU) E.M. EMILIA-RUXANDRA

26.09.2013 - 10.00

PANEȘIU (AL HUSSEIN) P. STELA-MARIANA

26.09.2013 - 10.15

BODA A. FRANCISC-ANDREI

26.09.2013 - 10.30

22.

PROF. DR. MUNTEAN DANIELA

CUCUIET P. PAULA

26.09.2013 - 11.00

ION D. VALENTIN

26.09.2013 - 11.15

23.

PROF. DR. GYERESI ARPAD

KANTOR L.Z. LAJOS-KRISTOF

26.09.2013 - 12.00

KOVACS B.A. BELA

26.09.2013 - 12.15

24.

PROF. DR. TOKES BELA

BUCUR J. PALMA

26.09.2013 - 12.30

25.

 

PROF. DR. DOBRU DANIELA

 

SILIVĂSTRU I. IONELA

26.09.2013 - 13.00

HINTEA A. ALEXANDRU - EUGEN

26.09.2013 - 13.15

POPA (PETRUȚ) M. IOANA-MĂDĂLINA

26.09.2013 - 13.30

JOI  26 SEPT. 2013  - SECȚIUNEA 6

26.

PROF. DR. INCZE ALEXANDRU

SALAT L. IMOLA

26.09.2013 - 15.00

CARAȘCA E. COSMIN

26.09.2013 - 15.15

27.

PROF. DR. AZAMFIREI  LEONARD

ALUCĂI (BODEA-ALUCĂI) C. ANDREEA

26.09.2013 - 15.30

28.

PROF. DR. COPOTOIU SANDA MARIA

BENEDEK L. ORSOLYA-ERZSEBET

26.09.2013 - 15.45

CIOC A.G. ADRIAN- DAN

26.09.2013 - 16.00

DÎRZU D. DAN SEBASTIAN

26.09.2013 - 16.15

29.

PROF. DR. CARAȘCA EMILIAN

SUCIU P.F. CLAUDIA-FLORIANA

26.09.2013 - 16.30

VINERI  27 SEPT. 2013  - SECȚIUNEA 7

30.

PROF.DR. JUNG IOAN

KADAR Z. ZOLTAN-SZABOLCS (co-tutelă –conf. dr. Simona Gurzu)

27.09.2013 - 09.00

MOZES P. HUBA

27.09.2013 - 09.15

STATACHE (LOSTUN) A. ALEXANDRA

27.09.2013 - 09.30

31.

PROF.DR. BORDA ANGELA

COTA I. ELENA-ANCUȚA

27.09.2013 - 10.00

CHINEZU R. RAREȘ

27.09.2013 - 10.15

SZEKELY (SZASZ) A. EMOKE-ANDREA

27.09.2013 - 10.30

32.

PROF.DR. ABRAM ZOLTAN

DEMETER A. ANNAMARIA

27.09.2013 - 11.00

BOARIU (RUȚA) FLORINA-DANIELA

27.09.2013 - 11.15

DENES I. MARTON-ISTVAN

27.09.2013 - 11.30

33.

PROF.DR. BENEDEK IMRE

BAJKA B. BALAZS

27.09.2013 - 12.00

IAKAB S. NOEMI

27.09.2013 - 12.15

NYULAS Z. TIBOR

27.09.2013 - 12.30

ORZAN N. MARIUS-NICOLAE

27.09.2013 - 12.45

POPOVICIU (ȘUTEU) I. CARMEN-CORINA

27.09.2013 - 13.00

34.

PROF.DR. PĂCURAR MARIANA

HĂNȚOIU P. TUDOR-ALEXANDRU

27.09.2013 - 13.30

MELNICENCO R. VIORICA

27.09.2013 - 13.45

BUCUR (DOBROVOLSCHI)  S. TATIANA

27.09.2013 - 14.00

STRAT A. ALEXANDRA

27.09.2013 - 14.15

 

Numarul locurilor pentru doctoranzi, cu frecventa, la buget: 26 (adresa MEN nr. 53570/16.07.2013)

Numarul locurilor pentru doctoranzi, cu frecventa, cu taxa: 15 (Hotararea Senat nr. 2B din 05.02.2013)