Informații admitere 2012

02 octombrie 2012
__________________________________

În  urma  demersurilor efectuate de Conducerea UMF Târgu Mureș către MECTS vă aducem la cunoștință că prin adresa MECTS nr. 549/GP/28.09.2012, completare la Ordinul MECTS nr. 4970/2012 la Anexa 2, s-a aprobat suplimentarea cu 6 locuri (de la 26 la 32), a numărului de burse/granturi doctorale. Astfel, prin Hotărârea nr.2 din Procesul Verbal nr.23/1.10.2012 a Consiliului de Administrație al UMF Tg.Mureș, s-a decis că toți candidații din tabelul atasat aici, au fost admiși la studii universitare de doctorat cu frecvență la buget ( cu bursă/grant doctoral).

Ca urmare, invităm candidații și conducătorii lor de doctorat pentru semnarea contractelor pentru studii universitare de doctorat care se va face joi, 11 octombrie 2012, de la orele 16,00, în Sala Festivă a UMF Tg.Mureș.

 

 

27 septembrie 2012
__________________________________

Lista finala cu candidatii si rezultatele la admiterea pentru locuri de studenți-doctoranzi - la buget, respectiv - cu taxă aici.

Ocuparea locurilor de studenți-doctoranzi - la buget, respectiv - cu taxă vor fi stabilite doar după confirmarea finală a numărului de locuri alocate de M.E.C.T.S.

Contestațiile pot fi depuse la sediul Școlii Doctorale (etaj 2, camera 241) până luni, 1 octombrie 2012, ora 10.

 

24 septembrie 2012

__________________________________

Listele candidaților înscriși la Concursul de admitere la studii universitare de doctorat - sesiunea septembrie 2012 - aici

Comisiile de admitere și programarea pe zile a Concursului de admitere la studii universitare de doctorat - sesiunea septembrie 2012 - aici

 

21 septembrie 2012

__________________________________

Testul de limbă străină se desfășoară în 25 septembrie 2012 astfel:

- testul scris - de la ora 8,00 în Sala Festivă

- interviu - de la ora 14,00 în Sala Festivă

 

3 septembrie 2012

___________________________________

MODUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE LA DOCTORAT

Prin aplicarea reglementărilor Legii 1/2011 și a HG 681/2011, începând cu anul
universitar 2011-2012, doctoratul în sistemul de invățământ superior din România se
desfășoară într-o singură formă, și anume, numai la forma cu frecvență.
Au dreptul să participe la concursul de admitere la doctorat absolvenții
ânvățământului universitar de lungă durată (5-6 ani) cu diplomă de licență, respectiv
absolvenții învățământului universitar cu durata de 3-4 ani, cu diplomă de licență și
diplomă de master.
Procesul de admitere la studii universitare de doctorat va avea următoarele etape:
ânscriere pentru un loc intr-un domeniu și la un conducător de doctorat dorit de
candidat;
● testul de limbă străină de circulație internațională;
● interviu cu candidatul pentru ocuparea unui loc de student-doctorand;
● evaluarea și clasificarea candidaților admiși, în vederea alocării locurilor bugetate
la doctorat cu frecvență, oferite de la Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și
Sportului.
Înscrierile se vor face in perioada 17-21 septembrie 2012 la sediul Școlii Doctorale,
clădirea principală a UMF Tg-Mureș, etajul II, camera 241.
Admiterea la doctorat va fi precedată de un test privind cunoașterea unei limbi
străine de circulație internațională, propusă de candidat. Testul de limbă este
eliminatoriu. Examenul de competență lingvistică se susține la catedra de limbi
străine a universității. Dacă un candidat a obținut și deține un certificat valid de
competență lingvistică cu recunoaștere internațională, examenul de competență
lingvistică nu mai este necesar. Testul va consta dintr-o probă scrisă (ânțelegerea unui
text înregistrat pe casetă, rezumatul unui articol medical, exerciții lexicale medicale) și o
probă orală (curriculum vitae, interviu pe tema proiectului tezei de doctorat).
Concursul de admitere la doctorat se va desfășura între 25-27 septembrie 2012.
Înmatricularea studenților doctoranzi: 1 octombrie 2012.

Calendar admitere doctorat 2012
Sesiunea Septembrie 2012
- Înscrierea candidaților: 17 – 21.09.2012
- Desfășurarea concursului de admitere la doctorat: 25 – 27.09.2012
- Testul de limbă străină: 25.09.2012
- Înmatricularea doctoranzilor : 01.10.2012

Acte necesare pentru înscriere:
1. Fișa de înscriere tip. Se completează la înscriere. (Anexa 03 și Anexa 04)
2. Copia xerox a actului de identitate;
3. Copii legalizate, după:
● certificat de naștere;
● certificat de căsătorie (daca este cazul, pentru doamne) sau de schimbare a
numelui;
● diploma de bacalaureat sau echivalentă acesteia;
● diploma de învățământ superior (licență sau echivalentă) și foaia matricolă;
● diploma de masterat (dacă este cazul);
4. Curriculum vitae:
● date personale biografice;
● activitatea profesională;
● activitatea științifică cu precizarea domeniilor de interes.
5. Adeverință de medic rezident (acolo unde este cazul)
6. Adeverință de angajat al UMF Tg-Mures
7. Fișa justificativă de evaluare a activității științifice a candidatului (Anexa 08):
a. lucrări publicate, distinct:
i. In extenso (reviste științifice, proceedings cotate ISI);
ii. In extenso (reviste științifice, proceedings necotate);
iii. In rezumat (congrese, conferințe, simpozioane)
b. monografii (cursuri și caiete de lucrări practice):
i. autor unic (editură, cu ISBN);
ii. coautor (editură, cu ISBN);
c. proiecte de cercetare ca participant, sau burse de cercetare/plasament.
8. Certificat de competență lingvistică (obținut la Catedra de limbi moderne a
UMF Tg-Mures) sau certificat valid de competență lingvistică cu
recunoaștere internațională cum ar fi: Cambridge, TOEFL, Dalf, Goethe,
PROFEX, TESPIS etc.
9. Model de proiect în tematica propusă (Anexa 08) - supus evaluării in vederea
clasificării candidaților pentru un loc de doctorat cu frecvență la buget sau cu taxă.
10. Chitanța pentru taxa de înscriere.
11. Dosar cu șină (pentru îndosariat în bibliorafturi).


Dosarele cu actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere la doctorat
se vor depune la sediul Școlii Doctorale, str. Gh.Marinescu nr. 38, Clădirea
principală a UMF Tg-Mures, etaj II, camera 241, în perioada menționată, între
orele 800 – 1500 .