Informații admitere 2022

MODUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE LA DOCTORAT ÎN CADRUL ȘCOLII DOCTORALE DE LITERE, ȘTIINȚE UMANISTE ȘI APLICATE

•  Conţinutul şi forma concursului de admitere sunt propuse de către conducătorii de doctorat prin consultare cu Consiliul Școlii Doctorale de Litere, Științe Umaniste și Aplicate (C.S.D.L.S.)

•  Au dreptul să participe la procedura de admitere la studii universitare de doctorat numai absolvenţii cu diplomă de master sau echivalentă acesteia, din ţară şi din străinătate, conform art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

•  Durata totală cumulată a ciclului de studii universitare de licență și master trebuie să fie de cel puțin 300 de credite transferabile (ECTS).

•  Absolvenţii învăţământului universitar cu diplome de licenţă sau echivalente, eliberate până în anul absolvirii primei promoţii de licenţă organizate în conformitate cu prevederile Legii 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, au dreptul să participe la concursul de admitere de doctorat fără a fi absolvit ciclul studiilor universitare de masterat.

•  Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat în cadrul Școlii Doctorale de Litere, Științe Umaniste și Aplicate , într-un domeniu de doctorat, nu este condiţionată de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă sau master.

•  Cu ocazia înscrierii la concursul de admitere, candidatul își alege un conducător de doctorat, dintre acei conducători de doctorat, din cadrul Școlii Doctorale de Litere, Științe Umaniste și Aplicate, care oferă locuri vacante pentru concursul respectiv, și concurează pentru ocuparea acelui loc vacant, al conducătorului respectiv, la care s-a înscris. În cazul reușitei, acel conducător de doctorat, de regulă, va coordona respectivul student doctorand pe tot parcursul studiilor universitare de doctorat, până la susținerea publică a tezei de doctorat.

•  Un candidat declarat admis poate beneficia de finanțare de la bugetul de stat pentru un singur program de doctorat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

•  Costurile aferente depășirii duratei învățământului gratuit se suportă de către studenții-doctoranzi.

•  Un candidat poate fi admis și înmatriculat la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii și de instituțiile de învățământ care le oferă.

 

Procesul de admitere la studii universitare de doctorat va avea următoarele etape:

          •  înscrierea pentru un loc într-un domeniu dorit de candidat și alegerea unui conducător de doctorat;

          •  testul eliminatoriu de limbă străină de circulație internațională;

          •  proba scrisă;

          •  interviu cu candidatul pentru ocuparea unui loc de student-doctorand;

          •  evaluarea și clasificarea candidaților admiși, în vederea alocării locurilor bugetate la doctorat cu frecvență, oferite de către Ministerul Educației.

 

Detalii privind probele concursului de admitere:

          •  testul de limbă străină de circulație internațională (proba I) este o probă eliminatorie privind cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională (engleză, franceză, germană sau italiană), propusă de candidat și care se susține la Catedra de Limbi Moderne a UMFST G.E. Palade Tg. Mureș;

          •  examenul scris (proba II) care constă în redactarea unui rezumat structurat de articol științific pe baza unui material pus la dispoziția candidaților de către comisia de admitere (30% din media de admitere);

          •  interviu (proba a III-a) în cadrul căruia se urmăresc nivelul de pregătire, preocupările științifice, aptitudinile de cercetare și tema propusă pentru doctorat de către candidat (70% din media de admitere).

ATENȚIE

ORICE TENTATIVĂ DE FRAUDĂ SE VA SOLDA CU EXCLUDEREA DIN EXAMENUL DE ADMITERE – UTILIZAREA ORICĂREI APARATURI ELECTRONICE ESTE TOTAL INTERZISĂ.

Vă rugăm să respectați strict orarul – recomandăm prezentarea candidaților cu 15 minute mai devreme decât ora stabilita.

Timpul acordat examenului scris este de maxim 2 ore, iar timpul alocat candidatului pentru expunerea proiectului de cercetare științifică în cadrul interviului este de maxim 15 minute.

La proba eliminatorie de competenţă lingvistică în limba modernă se verifică nivelul de cunoaştere a limbii  (nivel minim B2)  printr-un test pe care trebuie să îl susţină candidaţii, pe baza unei bibliografii orientative, examenul fiind organizat de specialişti din cadrul Compartimentului de Certificare Lingvistică (CCL).  În urma evaluării se acordă calificativul: “admis” sau “respins”.

Sunt scutiți de la examenul de evaluare a competențelor lingvistice următoarele categorii:

1. candidații care dețin un certificat de competențe lingvistice pentru oricare din cele patru limbi (la care se organizează examenul). Certificatul trebuie să fie recunoscut la nivel național sau internațional și să aibă nivelul minim B2. Certificatele acceptate sunt: Medlingua/ CCL, CAE, FCE, CPE, IELTS, TOEFL, PROFEX (obținut înainte de decembrie 2018), ECL, LCCI, BEC, DELF, DALF, Deutsches Sprachdiplom, Zertifikat Deutsch, ÖSD Zertifikat Deutsch Österreich, CILS, CELI etc., sau echivalente emise de alte țări, unde una din cele patru limbi este limbă oficială, sau certificate emise de alte centre universitare din țară;

2. candidații care au absolvit o specializare într-una dintre cele patru limbi la care se organizează proba. Candidații care dețin un certificat de competenţă lingvistică (nivel minim B2) sunt rugați să trimită o copie scanată la adresa ccl@umfst.ro în vederea echivalării. Candidații cărora li se echivalează certificatul vor fi scutiți de susținerea probei de limbă.   

Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică a două probe (examen scris – proba II și interviu – proba III). Ponderea celor două probe este următoarea: examen scris (30%), interviu (70%). Media generală de admitere  la Şcoala Doctorală de Litere, Științe Umaniste și Aplicate, este minimum 7 (șapte).   

Departajarea candidaților care au obținut medii generale finale egale, se va face în ordinea descrescătoare a probei interviului (criteriul I), iar dacă și în acest caz egalitatea se menține se va lua în considerare, în ordine descrescătoare, media examenului de licență (criteriul II).

Documente necesare pentru înscriere online:

Pentru constituirea dosarului de concurs aferent anului universitar 2022/2023, înscrierea se va realiza online prin încărcarea documentelor în format pdf de către candidați, exclusiv prin intermediul platformei de înscriere online, cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale, în perioada 01 - 06 septembrie 2022:

1. Actul de identitate;

2. Certificatul de naştere;

3. Certificatul de căsătorie sau orice alt act care atestă schimbarea numelui;

4. Diploma de bacalaureat;

5. Diploma de licenţă;

6. Suplimentul la diploma de licență/Foaia matricolă;

7. Diploma de master/Adeverință (pentru absolvenții promoției 2021);

8. Suplimentul la diploma de master/Foaia matricolă;

9. Curriculum vitae (în format Europass);

10. Proiectul de cercetare științifică (Anexa 03);

11. Lista cu lucrări publicate sau în curs de publicare, dacă este cazul, cu documentele justificative;

12. Adeverință de angajat al U.M.F.S.T. G.E. Palade din Târgu Mureș, dacă este cazul;

13. Adeverință, de la o organizație legală, privind apartenența la etnia rromă, dacă este cazul;

14. Declarație pe proprie răspundere privind întocmirea dosarului de înscriere la admitere la studii

universitare de doctorat (Anexa 02);

15. Declarația privind Acordul de prelucrare a datelor personale (Anexa 04);

16. Dovada achitării taxei de înscriere;

17. 1 poză color ( mărime ¾ mai recent obținute).

Fiecare candidat, după validarea înscrierii, își va tipări și semna fișa de înscriere și legitimația de concurs.

TAXE DE ADMITERE LA DOCTORAT SDLS / ȘCOLARIZARE SDLS anul universitar 2022 – 2023

Nr.

Descriere Taxă

Valoare taxă

1.

Taxă de înscriere la doctorat pentru candidaţii:

          •  angajați UMFST G.E.Palade Târgu-Mureș;

          •  din afara UMFST G.E. Palade Târgu-Mureș.

Taxă de înmatriculare:

 

          •  200 lei;

          •  300 lei;

          •  150 lei.

2.

Taxă de studii pentru studenţii doctoranzi (în regim cu taxă)

          •  5.000 lei/an (4 rate/an)

3.

 Penalități de întârziere pentru neplată la timp a taxei de doctorat

          •  0,1% /zi întârziere

4.

Taxe de studii pentru studenţii doctoranzi străini:

          •  din ţări membre UE - Ordin M.E.N;

          •  din ţări membre UE - cu examen de admitere - cu frecvenţă;

          •  din ţări terţe UE (CPV).

 

          •  taxa Ordin MEN 5.000 lei /an;

          •  290 € / lună - domeniile: tehnic, științe;

          •  240 € / lună - domeniul ştiinţe socioumane.

Achitarea taxelor pentru admitere se poate face :
        1. online, prin intermediul portalului de înscriere, cu excepția celor de pe locurile” În lista de așteptare ”.

        2. direct, la casieria UMFST (P-ța Mărășești nr. 15), de luni până vineri, în intervalul orar 8-14.

        3. prin virament bancar (nu se acceptă mandat poștal) în contul: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „G. E. Palade" (U.M.F.S.T.) Tg. Mureş, str. Gh. Marinescu Nr.38, judeţul Mureş, cod poştal 540142, CF 4322742 CONT IBAN: RO32TREZ47620F330500XXXX, TREZORERIA TG. MURES

Înmatricularea candidaților:

Pentru înmatriculare, candidații admiși vor depune la secretariatul Școlii Doctorale de Litere, Științe Umaniste și Aplicate, cu sediul în Târgu Mureș, str. Nicolae Iorga nr. 1, camera R 31, în perioada 13-15 septembrie 2022, între orele 9 00 – 1300, un dosar-plic cu următoarele documente:

        1) Fişa de înscriere tip (generată de platformă, semnată);

        2) Declarație pe proprie răspundere privind întocmirea dosarului de înscriere la admitere la studii universitare de doctorat (Anexa 02);

        3) Copii pentru documente specifice (însoțite de documentele în original pentru conformitate):

                    a) act de identitate ;

                    b) certificatul de naştere;

                    c) certificatul de căsătorie sau orice alt act care atestă schimbarea numelui ;

                    d) diploma de bacalaureat;

                    e) diploma de licenţă , în original;

                    f) suplimentul la diploma de licență /foaia matricolă, în original;

                    g) diploma de master /adeverință (valabil pentru absolvenții promoției 2021;

                    h) suplimentul la diploma de master /foaia matricolă, în original;

        4) Curriculum vitae (în format Europass);

        5) Proiectul de cercetare științifică , listat (Anexa 03 );

        6) Lista cu lucrări publicate sau în curs de publicare , cu documentele justificative, dacă este cazul;

        7) Adeverință de angajat al U.M.F.S.T. G.E. Palade din Târgu Mureș, dacă este cazul;

        8) Adeverință , de la o organizație legală, privind apartenența la etnia rromă, dacă este cazul;

        9) Declarația privind Acordul de prelucrare a datelor personale (Anexa 04);

        10) 1 poză color ( mărime ¾ mai recent obținute);

        11) Dovada achitării taxei de înscriere.

Certificarea documentelor se face de către persoana care verifică documentele înscriind pe copie “Conform

cu originalul”, data verificării și semnătura acesteia.

Pe dosarul-plic candidații admiși vor scrie următorul text:

Domeniul de doctorat : Filologie / Istorie/ Inginerie și management/ Informatică

Numele, inițiala tatălui, prenumele:

Numărul de telefon la care poate fi contactat candidatul, pe parcursul desfăşurării concursului (fix sau/şi mobil).