Admitere la doctorat

MODUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE LA DOCTORAT ÎN CADRUL ȘCOLII DOCTORALE DE LITERE, ȘTIINȚE UMANISTE ȘI APLICATE

MODUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE LA DOCTORAT ÎN CADRUL ȘCOLII DOCTORALE DE LITERE, ȘTIINȚE UMANISTE ȘI APLICATE ( UMFST-PO-SDR-09 Ed.01 rev.2.pdf )

 

· Conţinutul şi forma concursului de admitere sunt propuse de către conducătorii de doctorat prin consultare cu Consiliul Școlii Doctorale de Litere, Științe Umaniste și Aplicate (C.S.D.L.S.)

· Au dreptul să participe la procedura de admitere la studii universitare de doctorat numai absolvenţii cu diplomă de master sau echivalentă acesteia, din ţară şi din străinătate, conform art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

· Durata totală cumulată a ciclului de studii universitare de licență și master trebuie să fie de cel puțin 300 de credite transferabile (ECTS).

· Absolvenţii învăţământului universitar cu diplome de licenţă sau echivalente, eliberate până în anul absolvirii primei promoţii de licenţă organizate în conformitate cu prevederile Legii 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, au dreptul să participe la concursul de admitere de doctorat fără a fi absolvit ciclul studiilor universitare de masterat.

· Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat în cadrul Școlii Doctorale de Litere, Științe Umaniste și Aplicate , într-un domeniu de doctorat, nu este condiţionată de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă sau master.

· Un candidat declarat admis poate beneficia de finanțare de la bugetul de stat pentru un singur program de doctorat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

· Costurile aferente depășirii duratei învățământului gratuit se suportă de către studenții-doctoranzi.

· Un candidat poate fi admis și înmatriculat la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii și de instituțiile de învățământ care le oferă.

 

Concursul de admitere va conţine două probe:

   - examen scris (proba 1) şi a unui

   - interviu (proba a II-a) în cadrul căruia se urmărește nivelul de pregătire și preocupările științifice, aptitudinile de cercetare și tema propusă pentru doctorat, ale candidatului.

Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică a celor două probe ( scris și interviu). Ponderea celor două probe este următoarea:examen scris (50%), interviu (50%). Media generală de admitere minimă, la Şcoala Doctorală de Litere, Științe Umaniste și Aplicate, este 7 (șapte).

· Cunoştinţele specifice domeniului de studiu se verifică pe baza unei tematici şi a unei bibliografii care se va publica pe site-ul universităţii.

 

Calendarul admiterii:

01 – 04 septembrie 2020 - Înscrieri online

07 septembrie 2020 - Examen de competență lingvistică

09 septembrie 2020 - Concurs de admitere (proba scrisă și interviu)

10 septembrie 2020 - Afişarea rezultatelor

10 – 11 septembrie 2020 - Depunerea contestațiilor și rezolvarea lor/afișarea rezultatelor după contestații

14 – 16 septembrie 2020 - Depunerea dosarului cu documentele prevăzute, confirmarea și semnarea contractului de școlarizare de către candidaţii admiși

17 septembrie 2020 - Afişarea rezultatelor finale după confirmare

28 septembrie 2020 - Înmatriculare

 

Documente necesare pentru înscriere online:

   - Prin excepție, pentru constituirea dosarului de concurs aferent anului universitar 2020/2021, înscrierea se va realiza on-line prin încărcarea documentelor de către candidați, exclusiv prin intermediul platformei de înscriere on-line, cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

   - Pentru înscrierea la concurs, candidații vor completa o Cerere de înscriere

   - La cererea de înscriere se anexează obligatoriu următoarele documente în format electronic (format pdf.), prin încărcarea acestora pe platforma de înscriere online:

1) Actul de identitate

2) Certificatul de naştere;

3) Certificatul de căsătorie sau orice alt act care atestă schimbarea numelui;

4) Diploma de bacalaureat;

5) Diploma de licenţă;

6) Suplimentul la diploma de licențăFoaia matricolă;

7) Diploma de master/Adeverință (pentru absolvenții promoției 2020)

8) Suplimentul la diploma de masterFoaia matricolă, în original;

9) Curriculum vitae (în format Europass);

10) Proiectul de cercetare științifică(Anexa 05)

11) Lista cu lucrări publicate sau în curs de publicare, dacă este cazul, cu documentele justificative;

12) Adeverință de angajat al U.M.F.S.T. G.E. Palade din Târgu Mureș, dacă este cazul;

13) Adeverință, de la o organizație legală, privind apartenența la etnia rromă, dacă este cazul;

14) Certificatul de competență lingvistică;

15) Declarația privind Acordul de prelucrare a datelor personale 

16) Dovada achitării taxei de înscriere

17) 1 poză color ( mărime ¾ mai recent obținute)

 

Înmatricularea candidaților:

Pentru înmatriculare candidații admiși vor depune la secretariatul Școlii Doctorale de Litere, Științe Umaniste și Aplicate, cu sediul în Tg.Mureș, str. Nicolae Iorga nr.1, camera R 31, următoarele documente:

1) Fişa de înscriere tip (Anexa 03) ;

2) Copii pentru documente specifice (însoțite de documentele în original pentru conformitate):

   a. act de identitate

   b. certificatul de naştere;

   c. certificatul de căsătorie sau orice alt act care atestă schimbarea numelui;

   d. diploma de bacalaureat;

3) Diploma de licenţă, în original;

4) Suplimentul la diploma de licențăFoaia matricolă, în original;

5) Diploma de master/Adeverință (pentru absolvenții promoției 2020)

6) Suplimentul la diploma de masterFoaia matricolă, în original;

7) Curriculum vitae (în format Europass);

8) Proiectul de cercetare științifică, listat (Anexa 05)

9) Lista cu lucrări publicate sau în curs de publicare, dacă este cazul, cu documentele justificative;

10) Adeverință de angajat al U.M.F.S.T. G.E. Palade din Târgu Mureș, dacă este cazul;

11) Adeverință, de la o organizație legală, privind apartenența la etnia rromă, dacă este cazul;

12) Certificatul de competență lingvistică;

13) Declarația privind Acordul de prelucrare a datelor personale (Anexa 09)

14) Dovada achitării taxei de înscriere

15) 2 poze color ( mărime ¾ mai recent obținute)

 

Taxa de înscriere la doctorat este:
- pentru candidaţii din afara U.M.F.S.T. G.E. Palade Tg Mureș, fără examen de limbă străină - 300 lei
- pentru candidaţii din afara U.M.F.S.T. G.E. Palade Tg Mureș, cu examen de limbă străină - 500 lei

- pentru candidaţii, cadre U.M.F.S.T. G.E. Palade Tg Mureș, fără examen de limbă străină - 200 lei
- pentru candidaţii, cadre U.M.F.S.T. G.E. Palade Tg Mureș, cu examen de limbă străină - 300 lei

Taxa de înmatriculare (se achită la înmatriculare de către toți candidații) - 150 lei
 

Taxa de înscriere / taxa de înmatriculare/ taxa pentru testul de limbă se vor plăti la caseria U.M.F.S.T. G.E. Palade Tg. Mureș, din strada Nicolae Iorga nr. 1 sau prin virament bancar/mandat poștal, în contul RO32TREZ47620F330500XXXX (CF 4322742, Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureş) deschis la Trezoreria Târgu Mureş. Pe chitanță se va preciza numele candidatului, precum și mențiunea “Taxă înscriere concurs doctorat”.

Lista locurilor solicitate de catre conducătorii de doctorat, în limita locurilor disponibile ale fiecăruia dintre ei, pentru admiterea din sesiunea Septembrie 2020

Repartizarea cifrei de scolarizare pentru anul universitar 2020/2021-

Nr.crt.

Domeniul

de doctorat

Numărul de locuri alocat

 

Finanțate*

Taxă

Total

Din care : rromi

 

1.

Filologie

6

 

9

2.

Istorie

6

 

9

3.

Inginerie și management

3

 

9

4.

Informatică

3

 

9

*locuri finanțate din bugetul universității

În baza Hotărârii nr.20 a Consiliului de Adminstraţie din data de 22.07.2019 s-a aprobat alocarea a câte unui loc separat pe domenii, la studii universitare de doctorat (4 locuri), la buget cu frecvență (fără bursă), pe baza dosarului de înscriere, fără examen de admitere, șefilor de promoție ai U.M.F.S.T. G.E. Palade Tg. Mureș de la programele de studiu Istoria literaturii și sistemul criticii literare, Istoria mondială, sisteme și relații internaționale, Tehnologia informației și Managementul sistemelor calității.