Legi și Hotărâri de guvern

Ordinul nr. 3789/2023 privind aprobarea numărului total al lunilor de bursă, tipurilor de burse, duratei stagiului unei burse, domeniilor de interes ale României pentru care se acordă bursele şi a cuantumului burselor lunare în valută, pe ţări, în anul 2023, pentru bursele instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2023 privind acordarea burselor în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat şi de doctorat, pentru stagii postdoctorale şi de cercetare

Ordinul nr. 3790/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului naţional de acordare a burselor în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat şi de doctorat, pentru stagii postdoctorale şi de cercetare

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului naţional de acordare a burselor în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat şi de doctorat, pentru stagii postdoctorale şi de cercetare, din 06.03.2023

ORDIN Nr. 5255/2021 din 10 septembrie 2021 privind verificarea respectării eticii şi deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat din perioada 1990 - 2016

Legea Educației Naționale nr.1/2011 cu completari si modificari OUG 49/2014

Ordonanță de Urgență nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării

Legea privind buna conduită în cercetare nr.206/2004

Codul Studiilor doctorale HG. 681/2011 cu completari si modificari HG 134/02.03.2016

Metodologia pentru evaluarea externă în vederea autorizării provizorii, acreditării și pentru evaluarea periodică a școlilor doctorale, pe domenii

OMECTS 4478/23.06.2011 Criterii pentru panelurile P1, P2, P3 ale CNATDCU

OMECTS 5691/13.10.2011 Condiții pentru abilitare cu completari si modificari OMECST 5648/13.12.2013

OMECTS 6560/20.12.2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare cu modificari OMECTS 4204/15.07.2013

OMECS 3121/27.01.2015 privind organizarea si desfasurarea procesului de obtinere a atestatului de abilitare

OMECS 3165/04.02.2015 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a admiterii

OMECS 3751/29.04.2015 privind aprobarea Metodologiei-cadru de alegeri structuri si funcții de conducere

OMENCS 3107/27.01.2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a admiterii - licență, master, doctorat

OMENCS 3019/11.01.2016 privind componenta CNATDCU

OMENCS 3482/24.03.2016 privind Regulamentul de organizare și funcționare al CNATDCU

OMENCS 6102/15.12.2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a admiterii - licență, master, doctorat

OMENCS 6129/20.12.2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior

OMEN 3279/20.02.2017 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finantarea de baza si finantarea suplimentara 2017 (pentru studenții doctoranzi - Anexa2)  

Ordinul MEN Nr.5110/17.09.2018 privind aprobarea standardelor naţionale minimale pentru acordarea titlului de doctor

Ordinul nr. 5229/2020 din 17 august 2020 - pentru aprobarea metodologiilor referitoare la acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, precum şi la soluţionarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat

Ordinul nr. 3199/2021 - pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.102/2016

Ordinul nr. 3200/2021 - pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.125/2016