CONDIȚII DE ADMITERE ȘI CRITERII DE SELECȚIE

Au dreptul să participe la concursul de admitere la doctorat absolvenții ciclului universitar de licență în domenii reglementate sectorial, cu minimum 300 de credite, cu diploma de licență, precum și posesorii diplomei de master sau echivalentă acesteia, din țară și din străinătate, pentru celelalte domenii. Absolvenții învățământului universitar de lungă durată cu diplome eliberate până în anul absolvirii primei promoții de licență organizată în conformitate cu prevederile legii nr. 288/2004 pot participa numai cu diploma de licență. Conform reglementărilor privitoare la ECTS creditele transferabile, cele 300 de credite se formează la absolvenții de studii universitare de licență de scurtă durată din 180 credite ECTS (3 ani) și un master de cel puțin 2 ani cu 120 ECTS asociate (ex. două mastere a 1 an = 60 ECTS creditele neputând fi însumate).

Candidaţii proveniţi din medii sociale dezavantajate, al căror venit pe membru de familie nu depăşeşte 1.111 lei, beneficiază de o diminuare cu 50% a taxei de admitere la studiile universitare de doctorat.

 

CRITERII DE SELECȚIE

Școala Doctorală de Medicină și Farmacie

Procedura de admitere la studii universitare de doctorat reprezintă procesul de selecţie a candidaţilor pentru fiecare poziţie vacantă de student-doctorand pe care conducătorii de doctorat din cadrul şcolii doctorale decid să o propună spre ocupare la un moment dat. În baza hotărârii Senatului UMF Tîrgu Mureș Nr. 5 din 8.04.2016 s-a aprobat alocarea câte unui loc separat pe domenii, la studii universitare de doctorat (3 locuri), la buget cu frecvență (fără bursă), fără examen de admitere, șefilor de promoție ai U.M.F.S.T. din Tîrgu Mureş de la programele de studiu Medicină, Medicină Dentară și Farmacie din anul respectiv. De asemenea, pentru candidații admiși pe locurile cu taxă (maxim 4, conf. Hotărârii C.A. nr. 29 /04.09.2017 ), dacă aceștia prezintă la înscriere dovada asumării unei cotutele cu un conducător de doctorat dintr-o altă țara și își asumă minim o mobilitate în cursul doctoratului, taxa de școlarizare anuală va putea fi acoperită din fonduri proprii ale universității. Selecţia candidaţilor este realizată de către o Comisie unică de admitere compusă din: președinte (directorul C.S.U.D. sau directorul C.S.D.), 3 membri C.S.D. şi conducătorul de doctorat al candidatului. Secretarii Comisiei unice de admitere vor fi nominalizați dintre studenții doctoranzi ai U.M.F.S.T. din Târgu Mureş. Secretarii Comisiei unice asigură împreună cu Secretariatul Școlii Doctorale doar activitatea administrativă pentru procesul de admitere la doctorat. Repartizarea locurilor la doctorat se va face distinct şi proporțional pe domeniile Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie, raportat la proporția conducătorilor de doctorat corespunzător domeniilor de competenţă al acestora sau prin hotărâri ale Senatului privind repartizarea locurilor bugetate pe domeniile Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie. Indiferent de domeniu, concursul de admitere la doctorat include: un interviu pentru susținerea unui proiect de cercetare, pe o temă acceptată și convenită cu conducătorul de doctorat, conform cu domeniul de specialitate, precum și evaluarea performanței științifice.

- Admiterea la doctorat va fi precedată de un test eliminatoriu privind cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională, aleasă de candidat, care se susține la Catedra de limbi moderne a U.M.F.S.T. din Târgu Mureş. Dacă un candidat deține un certificat valid de competență lingvistică cu recunoaștere internațională (Cambridge, TOEFL, Dalf, Goethe, PROFEX, TESPIS etc.), examenul de competență lingvistică nu mai este necesar. Testul constă dintr-o probă scrisă (înțelegerea unui text înregistrat, rezumatul unui articol medical, exerciții lexicale medicale) și se va finaliza cu un calificativ de tip admis/respins.

- Ordinea privind locurile bugetate se stabileşte în funcţie de media generală finală obţinută de candidat, dar şi ţinând seama de opţiunile din fişa de înscriere (de ex. candidaţii care au optat doar pentru locurile cu taxă nu vor putea fi înscrişi pe locurile bugetate și invers). Candidaţii care au optat pentru varianta "Locuri bugetate sau cu Taxă" vor intra în ordinea punctajului, pe locurile bugetate, pe cele cu taxă, şi pe locurile finanţate de către universitate (co-tutelă internaţională), în funcţie de disponibilitatea locurilor la conducătorul de doctorat la care aceştia s-au înscris.

 

Școala Doctorală de Litere, Științe Umaniste și Aplicate

Procedura de admitere la studii universitare de doctorat reprezintă procesul de selecţie a candidaţilor pentru fiecare poziţie vacantă de student-doctorand pe care conducătorii de doctorat din cadrul şcolii doctorale decid să o propună spre ocupare la un moment dat. Concursul de admitere va conţine două probe: examen scris (proba 1), şi susținerea unui interviu(susținerea proiectului de cercetare științifică) în cadrul căruia se urmărește nivelul de pregătire și preocupările științifice, aptitudinile de cercetare și tema propusă pentru doctorat, ale candidatului (proba a II-a). Pentru proba scrisă, cunoştinţele specifice domeniului de studiu se verifică pe baza unei tematici şi a unei bibliografii care se va publica pe site-ul universităţii. Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică a celor două probe ( scris și interviu). Ponderea celor două probe este următoarea: examen scris (50%), interviu (50%). Media generală de admitere minimă, la Şcoala Doctorală de Litere, Științe Umaniste și Aplicate, este 7 (șapte).

• Comisii de concurs

La nivelul Școlii Doctorale de Litere, Științe Umaniste și Aplicate se constituie o comisie tehnică care are rolul organizării și desfășurării concursului de admitere pentru studii universitare de doctorat. Comisia tehnică se compune din: Președinte (Directorul adj. al CSUD sau Directorul CSD) 2 membri ( dintre conducătorii de doctorat ai școlii doctorale) și un secretar (secretarul școlii doctorale). Pentru susținerea probelor de concurs se constituie, pentru fiecare domeniu de doctorat, câte o comisie de specialitate formată din conducătorii de doctorat, astfel : 1 președinte, 2 membri și un secretar (poate să fie și un cadru didactic cu funcția didactică de asistent/lector). Această comisie are rolul organizării și desfășurării propriu-zise a probelor de concurs, respectiv elaborarea subiectelor de concurs, evaluarea probelor și notarea candidaților, comunicarea rezultatelor finale. Ordinea privind locurile bugetate se stabilește în funcție de media generală finală obținută de candidat, în ordine descrescătoare, ținând însă cont și de opțiunile din fișa de înscriere (de ex. candidații care au optat doar pentru locurile cu taxă nu vor putea fi înscriși pe locurile bugetate și invers).