INFORMAȚII ÎNSCRIERE PENTRU TOTI CANDIDAȚII

Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere în anul I pentru toate programele de studii de licență, se va face în perioada 15 iulie 2019, orele 8.00 - 19 iulie 2019, orele 12.00 prin intermediul portalului de înscriere online admitere.umfst.ro (24h din 24h) accesibil de pe pagina principala a site-ului universitatii: www.umfst.ro.

Pentru candidații care întâmpină dificultăți în utilizarea portalului, va fi disponibil un Call Center, număr de accesare 0265208948, la care candidații pot apela pentru lămuriri, în perioada 15 - 19 iulie 2019, între orele 9,00 - 14,00.

Candidaţii - cetăţeni ai unui stat membru al UE, SEE sau CE vor trimite obligatoriu la sediul universității, pe langa înscrierea online, dosarele constituite conform indicațiilor postate pe site la secțiunea Admitere 2019.

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor completa datele solicitate de formularul online și vor încărca obligatoriu următoarele documente scanate:

- diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta. Absolvenţii de liceu din promoţia anului 2019, pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţă eliberată de instituția de învățământ, în care se menționează media generală, mediile obținute în anii de studii, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.

- certificatul de naştere;

- actul de identitate;

- adeverinţa medicală tip eliberată de cabinetul medicului de familie din localitatea de domiciliu;

- examen psihiatric de la medicul de specialitate, din care să rezulte că sunt apţi pentru profilul sau programul de studiu la care candidează (numai pentru candidații la programele de studiu de la Facultățile de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie) ;

- fotografia tip buletin de identitate;

- dovada achitării taxei de înscriere dacă aceasta nu a fost achitată online ;

- acte doveditoare privind justificarea solicitării scutirii de plata taxelor de înscriere:

         - copii legalizate după certificatul/ certificatele de deces ale părinţilor, adeverinţe/documente din care să rezulte proveniența de la casa de copii sau din plasament familial;

         - adeverință de confirmare a statutului de cadru didactic sau cadru didactic auxiliar în activitate sau pensionat;

         - adeverință de angajat pentru personalul nedidactic din UMFST Tîrgu Mureș;

- declarația de consimțământ completată și semnată (descărcată din platforma de înscriere).

Recomand ăm candidaților ca înainte de a începe procedura de înscriere online, să aibă la dispoziție documentele sus amintite în format *.pdf sau *.jpg, mărimea maximă 2 MB, pentru a putea fi încărcate pe portal în momentul înscrierii.

Taxa de înscriere la examen este: 200 lei.

Achitarea taxei se poate face:

1. online, prin intermediul portalului de înscriere

2. direct, la Casieria universității în intervalul 15 - 18 iulie 2019, între orele 8,00 - 14,00

3. prin virament bancar (nu se acceptă mandat poștal) în contul:

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș (UMFST)

Str.Gh.Marinescu Nr.38,

Judeţul Mureş, Cod poştal 540139

CF 4322742

CONT IBAN : RO32TREZ47620F330500XXXX

TREZORERIA TG. MURES

 

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial. De asemenea sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere copiii personalului didactic și didactic auxiliar, în activitate și pensionat, copii orfani de unul sau ambii parinti ce au activat în sistemul de învățământ, precum și ai personalului nedidactic din UMFST Tîrgu Mureș.

La finalizarea înscrierii online, candidații își vor listafișa de înscriere pentru verificare și legitimația de concurs. Legitimațiile tipărite de candidați vor fi obligatorii pentru admiterea în sala de concurs, împreună cu actul de identitate.

Probele scrise se vor desfăşura în data de 24 iulie 2019 la programele de studii din domeniul Sanatate.

Toţi candidaţii, inclusiv candidatele căsătorite, vor fi înscrişi la concurs cu numele din certificatele de naştere. În scopul evitării unor neînţelegeri, atunci când se efectuează operaţii de legitimare pe baza buletinului de identitate, se impune ca, la numele din certificatul de naştere să fie înscris (în paranteză) şi numele din certificatul de căsătorie, de înfiere sau cel prevăzut în hotărâri judecătoreşti de schimbare a numelui ori prenumelui, iniţiala fiind cea a prenumelui tatălui, sau după caz, a mamei.

Pentru informarea candidaţilor se va afişa numărul de locuri pe facultăţi şi programe de studii precum şi dinamica zilnică a înscrierilor candidaţilor, pe fiecare program.

După încheierea definitivă a înscrierii, se vor întocmi listele nominale ale candidaţilor înscrişi, în ordinea alfabetică şi vor fi afişate pe site-ul universitatii și la loc vizibil, cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea probei, pe tabele tip, care vor cuprinde facultatea, programul de studiu, probe de concurs, limba în care susţin probele şi repartizarea pe sălile de concurs. Orice sesizare a candidaţilor privind existenţa unor inexactităţi a datelor precizate pe aceste tabele se verifică imediat, corecturile necesare efectuându-se direct pe listele afişate cel mai târziu cu 3 ore înainte de începerea probei, cu aprobarea Rectorului.

 

IMPORTANT PENTRU CANDIDAȚII DECLARAȚI ADMIȘI

La cererea de înscriere în anul I, pentru confirmarea admiterii, pe lângă fișa de înscriere listata la finalizarea înscrierii on-line, se anexează obligatoriu următoarele acte, care trebuie să fie identice cu cele incărcate pe portal în momentul înscrierii:

- diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată pentru cei care sunt studenți ai altei facultăți și o copie simpla. Absolvenţii de liceu din promoţia anului 2019, pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţă eliberată de instituția de învățământ, în care se menționează media generală, mediile obținute în anii de studii, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.

- foaia matricolă în original sau adeverinţă echivalentă acesteia (cu mediile anilor de liceu) sau copie legalizată și o copie simpla ;

- certificatul de naştere, original si copie simpla ;

- act de identitate, original si copie simpla ;

- adeverinţa medicală tip eliberată de cabinetul medicului de familie din localitatea de domiciliu;

- examen psihiatric de la medicul de specialitate , din care să rezulte că sunt apţi pentru profilul sau programul de studiu la care candidează (numai pentru candidații la programele de studiu de la Facultățile de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie) .

Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de comisiile medicale judeţene de orientare şcolară şi profesională din Centrul universitar Tîrgu-Mureş (nu din judeţul de domiciliu). În adeverinţele respective se va menţiona - în mod expres - gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională în vigoare. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele instituţionale în vigoare.

- 2 fotografii tip buletin de identitate;

- dovada achitării taxei de înscriere;

- acte doveditoare privind justificarea solicitării scutirii de plata taxelor de înscriere:

         - copii legalizate după certificatul/ certificatele de deces ale părinţilor, adeverinţe/documente din care să rezulte proveniența de la casa de copii sau din plasament familial;

         - adeverință de confirmare a statutului de cadru didactic sau cadru didactic auxiliar în activitate sau pensionat;

         - adeverință de angajat pentru personalul nedidactic din UMFST Tîrgu Mureș.

- declarația de consim țământ completată și semnată;

- două dosare plic ;

- dovada achitării taxei de înmatriculare (100 RON);

- pentru absolventii de liceu din promotii anterioare , declarație notariala pe proprie răspundere ca nu au urmat studii universitare sau adeverință de la universitatea urmată pentru cei care au fost studenți sau au absolvit un program de studiu, în care să se specifice numărul de ani frecventați la buget, respectiv la taxă și dacă au beneficiat sau nu de bursă, cât si tipul acesteia.

- pentru cei admiși cu taxa, dovada achitării primei rate din taxa de şcolarizare;

 

Orice neconcordanță între documentele scanate și cele originale va fi considerată fals în declarații și se va solda cu pierderea locului obținut prin concursul de admitere.