INFORMAȚII ÎNSCRIERE DPPD 2019

Calendarul de înscriere și admitere la programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică - Nivelul I (inițial) - pe parcursul studiilor de licență, Nivelul II (studii de aprofundare) - pe parcursul studiilor de masterat, Nivelul I (inițial) - Postuniversitar:

- înscrierea candidaților ( studenți în UMFST) în perioada 17 septembrie 2019 - 27 septembrie 2019

- înscrierea candidaților (din afara UMFST) în perioada 9 septembrie 2019 - 27 septembrie 2019

- interviul în vederea admiterii 30 septembrie 2019

- afișarea rezultatelor 1 octombrie 2019

- confirmarea locului 2 - 4 octombrie 2019

 

Nivelul I (Inițial - pe parcursul studiilor de licență) acordă dreptul de a ocupa un post didactic în învățământul general obligatoriu cu condiția acumulării unui minimum de 30 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică.

La programul psihopedagogic, studenții au același statut pe care îl au la programul de licență (buget/subvenționat/taxă)

Înscrierea se face online iar dosarul de înscriere trebuie să cuprindă urmatoarele documente:

 • Copia Diplomei de bacalaureat
 • Copia Foii matricole
 • O adeverință din care să rezulte confirmarea locului la programul de licență la care a candidat precum și specificarea că diploma de bacalaureat și foaia matricolă sunt depuse la facultatea unde este student
 • Copia Certificatului de naștere/căsătorie
 • Adeverința medicală tip, eliberată de medicul de familie
 • Două fotografii tip buletin
 • Copia buletinului de identitate/cărții de identitate
 • Dovada achitării taxei de înscriere (200 lei) – taxa se plătește la casierie sau OP

Admiterea pe bază de interviu se va desfașura în data de 30.09.2019, ora 10, sala A 201.

În momentul confirmării locului, studentul va depune documentele enumerate anterior, într-un dosar plic, la sala A 201.

 

Nivelul II (aprofundare 2 ani) acordă absolvenților de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice la toate nivelurile învățământului preuniversitar, cu satisfacerea cumulativă a două condiții :

 • Acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică obținute prin cumularea celor 30 de credite de la Nivelul I cu cele 30 de credite de la nivelul II ;
 • Absolvirea uneia dintre următoarele categorii de studii :
 • Studii universitare de master ;
 • Studii universitare de lungă durată ;
 • Program postuniversitar cu durata de cel puțin un an și jumătate sau care asigură

acumularea a cel puțin 90 de credite ;

 • Program de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări, finalizat după

absolvirea studiilor universitare de lungă durată

La programul psihopedagogic, studenții au același statut pe care îl au la programul de master

(buget/subvenționat/taxă)

 Înscrierea se face online iar dosarul de înscriere trebuie să cuprindă urmatoarele documente

 • Copia Diplomei de Licență și a Suplimentului la Diplomă
 • Adeverința de student eliberată de instituția de învățământ superior la care urmează programul de studii masterale cu specificația regimului bugetar sau taxă/ diploma de master/ document înlocuitor precum și specificarea că adeverința de absolvire/ diploma de licență și suplimentul la diplomă sunt depuse la facultatea unde este student
 • Certificatul Nivelul I /Copia Adeverinței de absolvire a Nivelului I de pregătire psihopedagogică din cadrul DPPD
 • Copia Certificatului de naștere/căsătorie
 • Adeverința medicală tip, eliberată de medical de familie
 • Două fotografii tip buletin
 • Copia buletinului de identitate/cărții de identitate
 • Dovada achitării taxei de înscriere ( 200 lei) – taxa se plătește la casierie sau OP

       Admiterea se face pe bază de dosar

În momentul confirmării locului, studentul va depune documentele enumerate anterior, într-un dosar plic, la sala A 201

 

Absolvenții de studii superioare care nu au parcurs programul de formare a competențelor psihopedagogice pentru profesia didactică, Nivelul I (Inițial),  în perioada studiilor de licență, au posibilitatea să urmeze acest program în regim postuniversitar cu durata de 1 semestru (semestrul I, anul universitar 2019-2020), obținând la finalul programului, Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică - Nivel I.

În regim postuniversitar, locurile sunt cu taxă.

 Dosarul de înscriere se depune la sala A 201 și  trebuie să cuprindă următoarele documente:

 • Originalul și copia Diplomei de Licență și a Suplimentului la Diplomă
 • Originalul și copia Certificatului de naștere/căsătorie
 • Adeverința medicală tip, eliberată de medicul de familie
 • Două fotografii tip buletin
 • Originalul și copia buletinului de identitate/cărții de identitate
 • Două fotografii tip buletin
 • Dovada achitării taxei de înscriere (200 lei) – taxa se plătește la casierie sau OP
 • Dosar plic

 Admiterea pe bază de interviu se va desfășura în data de 30.09.2019, ora 14, sala A 201.