CONDIȚII DE ADMITERE - STUDII DE LICENȚĂ

 

Pentru toate specializările: Media generală la examenul de bacalaureat (100%)

La înscrierea pentru programul de studii Limbi moderne aplicate candidatul prezintă Certificatul obţinut la Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, respectiv limba engleză/franceză, din cadrul examenului de bacalaureat.

În caz de medie egală, departajarea la programele de studii de licenţă a Facultăţii de Ştiinţe şi Litere, se va face astfel:

  • Criteriul 1: o pentru programele de studii: Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză, Limbi moderne aplicate, Comunicare şi relaţii publice, Istorie, Ştiinţe politice, Studii de securitate - nota de la disciplina Limba şi literatura română obţinută la examenul de bacalaureat;

  • Criteriul 2: o nota de la proba a treia scrisă, diferită de disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică, obţinută la examenul de bacalaureat; În situaţia lipsei notei pentru disciplina de departajare se consideră nota zero

Pentru programul de studiu Educaţie fizică și sportivă se va aplica Metodologia de admitere 2019 specifică acestui program.

Metodologia admiterii la Programul de studii Educație Fizică și Sportivă

Precizări admitere EFS 2019 sportivi de performanță

Precizări admitere EFS 2019 probe practice

ADMISSION CALENDAR for the PREPARATORY YEAR

ADMISSION CALENDAR for the PREPARATORY YEAR

Enrolment and submission of application files shall be conducted as follows:

  • July, 8th – August, 2nd - registration and submission of files;
  • The process of Regular Admission is not performed online. For Regular Admission, all documents must be sent by post to the University or handed in personally to be evaluated, to the following address:

University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology of Targu Mures

Faculty of Sciences and Letters

Nicolae Iorga Street, no. 1, Targu Mures, Mures

540088, Romania

Building A, Hall A 203

 

Registration of candidates shall be made only after obtaining approval and letter of acceptance to studies issued by MEN - DGRIAE, but not later than October, 31st .

In the event that the candidate should not be presented at registration, for objective reasons, after the period of 30 days from the date of obtaining the visa, but not later than November, 30th, the Faculty secretariat will allow registration, provided full payment of tuition fee.

APPLICATION FILE

for registration in the PREPARATORY YEAR

 

The application file shall be enroled in duplicate and shall contain the following documents:

· Application form for issuing the Letter of Acceptance to study, completed in all rubrics - download;

· Sheet with the contact details of the applicant (mailing address, phone, email) and 2 recent photos of 3/4 format + Option for accommodation in the University premises;

· Study documents - certified copy and translation (baccalaureate Degree or its equivalent, Bachelor Degree Diploma and Master Degree Diploma, if applicable), legalised by the competent authorities of the issuing country;

· Transcripts of Study- certified copy and translation;

  • Birth Certificate - certified copy and translation;

· Copy of the passport - valid at least 6 months after the date of issuance of the Letter of Acceptance to study;

· Medical certificate (in an international language) testifing that the applicant does not suffer from contagious or other diseases incompatible with the future profession;

· Evidence of payment of the file processing fee.

FEES FOR THE PREPARATORY YEAR

File processing fee (enrollment) for candidates outside EU: Bachelor, Master, Doctorate and postgraduate residency - 250 euro;

Annual fee for students outside EU: Bachelor, Master, Doctorate and postgraduate residency - 2200 euro per year;

Fee for additional year for students outside EU: Bachelor, Master, Doctorate and postgraduate residency - 250 euro/for failed discipline and 250 euro to enroll in additional year;

 

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE,ŞTIINŢE ŞI TEHNOLOGIE TÎRGU MUREŞ, ROMÂNIA

STR. GHEORGHE MARINESCU, NR.38, TÎRGU MUREŞ, MUREŞ

CONT BANK: RO92RNCB0193015967800002

COD SWIFT: RNCBROBU

BANCA: BCR TÎRGU MUREŞ ROMÂNIA, STR. PIATA TRANDAFIRILOR NR.26

CRITERII DE SELECȚIE - STUDII DE LICENȚĂ

Candidaţii la studiile universitare de licenţă care au obţinut, în perioada studiilor liceale (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018), distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget.

(1) Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la admitere următorii candidaţi: a) orfanii de ambii părinţi; b) cei proveniţi din casele de copii sau din centrele de plasament; c) copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat; d) angajaţii şi copiii angajaţilor şi pensionarilor din Universitatea "Petru Maior"; e) cei care au obţinut, în perioada studiilor liceale (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018), distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale.

(2) Scutirile de la punctele a), b), c) şi e) se acordă numai candidaţilor care nu au depăşit vârsta de 25 de ani.

(3) Copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat beneficiază de gratuitate la cazare în cămine

Condiții și criterii de selecție - Studii de masterat

Domeniul de studii universitare de masterat

Denumirea programului de studii universitare de masterat

Forma de învățământ/

Număr credite/

Limba de predare

Condiții de participare la concurs

Criterii de admitere și forma de examinare/

Criterii de departajare pentru medii egale la admitere

Filologie

Studii anglo-americane/Anglo-american studies

IF/120/engleză

Absolvenți ai învățământului superior de lungă durată sau ai ciclului I de studii de licență, indiferent de specializarea de licență absolvită.

Admitere :

· 60% - nota la examenul scris

· 40% - media examenului de licenţă

Departajare :

1. Nota obținută la examenul scris

2. Media generală a examenului de licență

Istorie

Elitele, cultura și construcția europeană

IF/120/română

Absolvenți ai învățământului superior de lungă durată sau ai ciclului I de studii de licență, indiferent de specializarea de licență absolvită.

Admitere :

· 60% - nota la examenul scris

· 40% - media examenului de licenţă

Departajare :

1. Nota obținută la examenul scris

2. Media generală a examenului de licență

Știința sportului și educației fizice

Educație fizică și consiliere sportivă

IF/120/română

Absolvenţi cu diplomă de licenţă în programul de studii

Medicină, Medicină dentară, Farmacie, Asistenţă Medicală Generală, Nutriție și Dietetică, Balnelo-Fizioterapie și Recuperare, Educație Fizică și Sportivă sau alte specializări, dar care fac dovada că lucrează în domeniul educației fizice și științelor sportului

Admitere - două probe:

· 75% proba scrisă (test grilă)

· 25% interviu cu evaluarea dosarului candidatului

Departajare:

1. CV+Memoriu de activitate științifică

2. Nota interviu

3. Nota la examenul de licență