CONDIȚII DE ADMITERE - STUDII DE LICENȚĂ

Înscrierea candidaților la concursul de admitere în anul I, se face exclusiv prin intermediul platformei de înscriere on-line.

La concurs se pot înscrie absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta.

Pot candida la admiterea în toate ciclurile de studii universitare cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare. Recunoașterea studiilor efectuate de către aceștia în afara României se va realiza de către Centrul Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor (C.N.R.E.D.) din cadrul M.E.N., înainte de înscrierea candidaților la concursul de admitere, fiecare candidat având obligația de a prezenta la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaștere a studiilor.

La admiterea la studii universitare cu predare în limba română, cetățenii străini au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituții abilitate ale M.E.N.

CRITERII DE SELECŢIE - STUDII DE LICENȚĂ

I. PENTRU MEDICINĂ DENTARĂ
Clasificarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a mediei, în care o pondere de 90% va avea nota obținută la testul grilă, iar 10% media de la bacalaureat.
Proba de concurs constă dintr-un test grilă, la una dintre următoarele discipline: Biologie sau Chimie, la alegere.

Notele obţinute la biologie sau chimie în cadrul aceluiaşi program de studiu, în funcţie de opţiunea candidatului, sunt echivalente în realizarea clasificării finale.

1. Proba Biologie - Testul grilă va consta din 100 de întrebări cu 4 variante de răspuns. Toate cele 100 de întrebări vor fi de tip „întrebări cu răspuns la alegere" și vor fi "la prima vedere", adică vor fi formulate de comisia de admitere înainte de concurs.
Întrebările pot avea 1 sau 2 răspunsuri corecte; nu se va preciza care dintre întrebări au 1 sau 2 răspunsuri corecte.

2. Proba Chimie - Testul grilă va consta din 100 de întrebări cu 4 variante de răspuns. Toate cele 100 de întrebări vor fi de tip „întrebări cu răspunsuri la alegere" și vor fi "la prima vedere", adică vor fi formulate de comisia de admitere înainte de concurs.
Întrebările pot avea 1 sau 2 răspunsuri corecte. Nu se va preciza care dintre întrebări au 1 sau 2 răspunsuri corecte.

II. PENTRU TEHNICĂ DENTARĂ
Clasificarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a mediei, în care o pondere de 70% va avea nota obținută la testul grilă, iar 30% media de la bacalaureat.
Proba de concurs va consta dintr-un test grilă din biologie cu 50 de „întrebări cu răspuns la alegere” constituit astfel:
- 40 de întrebări vor fi alese din lista de întrebări existente la sfârșitul celor 5 capitole indicate la  Tematică şi bibliografie (secțiunea „Întrebări cu răspuns la alegere"). Atenţie: ordinea celor 4 variante de răspunsuri poate fi modificată faţă de cea din carte.
- 10 întrebări vor fi elaborate de comisia de admitere, "la prima vedere", din cele 5 capitole indicate.

Condiții și criterii de selecție - Studii de masterat

Domeniul de studii universitare de masterat

Denumirea programului de studii universitare de masterat

Forma de învățământ/

Număr credite/

Limba de predare

Condiții de participare la concurs

Criterii de admitere și forma de examinare/

Criterii de departajare pentru medii egale la admitere

Medicină dentară

Tehnologii protetice pe implanturi

IF/120/română

Absolvenţi cu diplomă de licenţă în programul de studii

Tehnică dentară

Admitere - două probe:

· 75% proba scrisă (test grilă)

· 25% interviu cu evaluarea dosarului candidatului:

Departajare:

1. CV+Memoriu de activitate științifică

2. Nota interviu

3. Nota la examenul de licență

Reabilitare orală estetică

IF/60/română

Absolvenţi cu diplomă de licenţă în programul de studii

Medicină dentară

Admitere - două probe:

· 75% proba scrisă (test grilă)

· 25% interviu cu evaluarea dosarului candidatului:

Departajare:

1. CV+Memoriu de activitate științifică

2. Nota interviu

3. Nota la examenul de licență