CONDIȚII DE ADMITERE - STUDII DE LICENȚĂ

La toate programele de studii de licență ale Facultății de Inginerie și Tehnologia informatiei, admiterea se face pe baza mediei generale a examenului de bacalaureat.

Domeniul de licență

Program de studii (specializare)

Linia de concurs

Condiții de admitere/Media generală de admitere

Observații

Inginerie industrială

Tehnologia construcțiilor de mașini

Linia 1 de concurs

Media generală a examenului de bacalaureat 100%

Concurs comun

Inginerie și management

Inginerie economică industrială

Ingineria sistemelor

Automatică și informatică aplicată

Linia 2 de concurs

Media generală a examenului de bacalaureat 100%

Concurs comun

Inginerie energetică

Ingineria sistemelor electroenergetice

Informatică

Informatică

Linia 3 de concurs

Media generală a examenului de bacalaureat 100%

Concurs distinct

Științe inginerești aplicate

Inginerie medicală

Linia 4 de concurs

Media generală a examenului de bacalaureat 100%

Concurs distinct

În caz de medii egale, departajarea se face astfel:

Criteriul 1: nota de la disciplina Matematică, obținută la examenul de bacalaureat;

Criteriul 2: nota de la proba a treia scrisă, diferită de disciplinele Limba și literatura română și Matematică, obținută la examenul de bacalaureat.

- în lipsa notei pentru disciplina de departajare se consideră nota zero.

 

INFORMATII INSCRIERE PENTRU CANDIDATI (Sesiunea de admitere Septembrie 2019)

Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere în anul I pentru toate programele de studii, se va face în perioada 9 septembrie 2019, orele 8.00 – 11 septembrie 2019, orele 15.00 prin intermediul portalului de înscriere online (24h din 24h) accesibil de pe pagina principala a site-ului universitatii: www.umfst.ro.

Pentru candidații care întâmpină dificultăți în utilizarea portalului, va fi disponibil un Call Center, număr de accesare 0265208948, la care candidații pot apela pentru lămuriri, în perioada 9 – 11 septembrie 2019, între orele 9,00 - 14,00.

Candidaţii - cetăţeni ai unui stat membru al UE, SEE sau CE vor trimite obligatoriu la sediul universității, pe langa înscrierea online, dosarele constituite conform indicațiilor postate pe site la secțiunea Admitere 2019.

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor completa datele solicitate de formularul online și vor încărca obligatoriu următoarele documente scanate:

- diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta. Absolvenţii de liceu din promoţia anului 2019, pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţă eliberată de instituția de învățământ, în care se menționează media generală, mediile obținute în anii de studii, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.

- certificatul de naştere;

- actul de identitate;

- adeverinţa medicală tip eliberată de cabinetul medicului de familie din localitatea de domiciliu;

- fotografia tip buletin de identitate;

- dovada achitării taxei de înscriere dacă aceasta nu a fost achitată online ;

- acte doveditoare privind justificarea solicitării scutirii de plata taxelor de înscriere:

- copii legalizate după certificatul/ certificatele de deces ale părinţilor, adeverinţe/documente din care să rezulte proveniența de la casa de copii sau din plasament familial;

- adeverință de confirmare a statutului de cadru didactic sau cadru didactic auxiliar în activitate sau pensionat;

- adeverință de angajat pentru personalul nedidactic din UMFST Tîrgu Mureș;

- declarația de consim țământ completată și semnată (descărcată din platforma de înscriere).

Recomand ăm candidaților ca înainte de a începe procedura de înscriere online, să aibă la dispoziție documentele sus amintite în format *.pdf sau *.jpg, mărimea maximă 2 MB, pentru a putea fi încărcate pe portal în momentul înscrierii.

Taxa de înscriere la examen este: 200 lei.

Achitarea taxei se poate face:

1. online, prin intermediul portalului de înscriere

2. direct, la Casieria universității în intervalul 9 – 11 septembrie 2019, între orele 8,00 - 14,00

3. prin virament bancar (nu se acceptă mandat poștal) în contul:

Universitatea de Medicină şi Farmacie (U.M.F.) Tg.Mureş

Str.Gh.Marinescu Nr.38,

Judeţul Mureş, Cod poştal 540139

CF 4322742

CONT IBAN : RO32TREZ47620F330500XXXX

TREZORERIA TG. MURES

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial. De asemenea sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere copiii personalului didactic și didactic auxiliar, în activitate și pensionat, copii orfani de unul sau ambii parinti ce au activat în sistemul de învățământ, precum și ai personalului nedidactic din UMFST Tîrgu Mureș.

IMPORTANT PENTRU CANDIDAȚII DECLARAȚI ADMIȘI

La cererea de înscriere în anul I, pentru confirmarea admiterii, pe lângă fișa de înscriere listata la finalizarea înscrierii on-line, se anexează obligatoriu următoarele acte, care trebuie să fie identice cu cele incărcate pe portal în momentul înscrierii:

- diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată pentru cei care sunt studenți ai altei facultăți și o copie simpla. Absolvenţii de liceu din promoţia anului 2019, pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţă eliberată de instituția de învățământ, în care se menționează media generală, mediile obținute în anii de studii, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.

- foaia matricolă în original sau adeverinţă echivalentă acesteia (cu mediile anilor de liceu) sau copie legalizată și o copie simpla ;

- certificatul de naştere, original si copie simpla ;

- act de identitate, original si copie simpla ;

- adeverinţa medicală tip eliberată de cabinetul medicului de familie din localitatea de domiciliu;

Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de comisiile medicale judeţene de orientare şcolară şi profesională din Centrul universitar Tîrgu-Mureş (nu din judeţul de domiciliu). În adeverinţele respective se va menţiona - în mod expres - gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională în vigoare. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele instituţionale în vigoare.

- 2 fotografii tip buletin de identitate;

- dovada achitării taxei de înscriere;

- acte doveditoare privind justificarea solicitării scutirii de plata taxelor de înscriere:

- copii legalizate după certificatul/ certificatele de deces ale părinţilor, adeverinţe/documente din care să rezulte proveniența de la casa de copii sau din plasament familial;

- adeverință de confirmare a statutului de cadru didactic sau cadru didactic auxiliar în activitate sau pensionat;

- adeverință de angajat pentru personalul nedidactic din UMFST Tîrgu Mureș.

- declarația de consim țământ completată și semnată;

- două dosare plic ;

- dovada achitării taxei de înmatriculare (100 RON);

- pentru absolventii de liceu din promotii anterioare , declarație notariala pe proprie răspundere ca nu au urmat studii universitare sau adeverință de la universitatea urmată pentru cei care au fost studenți sau au absolvit un program de studiu, în care să se specifice numărul de ani frecventați la buget, respectiv la taxă și dacă au beneficiat sau nu de bursă, cât si tipul acesteia.

- pentru cei admiși cu taxa, dovada achitării primei rate din taxa de şcolarizare;

Orice neconcordanță între documentele scanate și cele originale va fi considerată fals în declarații și se va solda cu pierderea locului obținut prin concursul de admitere.

Condiții și criterii de selecție - Studii de masterat

Domeniul de studii universitare de masterat

Denumirea programului de studii universitare de masterat

Forma de învățământ/

Număr credite/

Limba de predare

Condiții de participare la concurs

Criterii de admitere și forma de examinare/

Criterii de departajare pentru medii egale la admitere

Inginerie energetică

Managementul sistemelor de energie

IF/120/română

Absolvenți de învățământ universitar de lungă durată sau ciclu I studii de licență, indiferent de specializarea de licență absolvită

Admitere :

· 60% - nota la examenul scris

· 40% - media examenului de licenţă

Departajare :

1. Media generală a anilor de studii de licenţă

2. Nota obţinută la examenul scris

Inginerie sistemelor

Sisteme automate de conducere a proceselor industriale

IF/120/română

Absolvenți de învățământ universitar de lungă durată sau ciclu I studii de licență, indiferent de specializarea de licență absolvită

Admitere :

· 60% - nota la examenul scris

· 40% - media examenului de licenţă

Departajare :

1. Media generală a anilor de studii de licenţă

2. Nota obţinută la examenul scris

Inginerie industrială

Proiectare și fabricație asistate de calculator

IF/120/română

Absolvenți de învățământ universitar de lungă durată sau ciclu I studii de licență, indiferent de specializarea de licență absolvită

Admitere :

· 60% - nota la examenul scris

· 40% - media examenului de licenţă

Departajare :

1. Media generală a anilor de studii de licenţă

2. Nota obţinută la examenul scris

Inginerie și management

Managementul sistemelor calității

IF/120/română

Absolvenți de învățământ universitar de lungă durată sau ciclu I studii de licență, indiferent de specializarea de licență absolvită

Admitere :

· 60% - nota la examenul scris

· 40% - media examenului de licenţă

Departajare :

1. Media generală a anilor de studii de licenţă

2. Nota obţinută la examenul scris

Managementul sistemelor calității

IFR/120/română

Absolvenți de învățământ universitar de lungă durată sau ciclu I studii de licență, indiferent de specializarea de licență absolvită

Admitere :

· 100% - media examenului de licenţă

Departajare :

1. Media generală a anilor de studii de licenţă

Informatică

Tehnologia informației

 

IF/120/română

Absolvenți ai învățământului superior de lungă durată sau ai ciclului I de studii de licență, indiferent de specializarea de licență absolvită.

Admitere :

· 60% - nota la examenul scris

· 40% - media examenului de licenţă

Departajare :

1. Nota obținută la examenul scris;

2. Media generală a examenului de licență.

Bioinformatică*

IF/120/română

Absolvenți de învățământ universitar de lungă durată sau ciclu I studii de licență, indiferent de specializarea de licență absolvită.

Admitere :

· 60% - nota la examenul scris

· 40% - media examenului de licenţă

Departajare :

1. Media generală a anilor de studii de licenţă

2. Media generală a examenului de licenţă

* se va școlariza doar cu condiția acreditătii ARACIS în timp util

În caz de medii egale, departajarea se face astfel:

La programele de master IF:

Criteriul 1: media generală a anilor de studii de licenţă;

Criteriul 2: media generală a examenului de licenţă;

- în lipsa notei pentru disciplina de departajare se consideră nota zero.

La programul de master IFR:

- media generală a anilor de studii de licenţă.