Înscrieri pentru al doilea program de studiu de licență

Rezultatul cererilor depuse pentru al doilea program de studiu de licență, pentru anul universitar 2017-2018

Depunerea dosarelor pentru înscrierea la al doilea program de studiu de licență (a celor care au absolvit un program de studiu de licență) se face la registratura universității până luni, 11 septembrie 2017, orele 12:00.

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE CARE SUSȚIN PROBA SCRISĂ ÎN DATA DE 26 IULIE 2017

Proba scrisă începe la ora 10.00 şi dureaza:

   --- 3 (trei) ore pentru programele de studiu Medicina, Medicina militară, Medicina Dentara si Farmacie.
   --- 1 (o) oră pentru programele de studiu Asistență medicală generală, Nutriție si Dietetică, Balneofiziokinetoterapie si recuperare, Tehnică dentară, Cosmetică medicală. Tehnologia produsului cosmetic.

· Candidații pot intra în sălile de concurs în care sunt repartizați începând cu ora 9.00.

· La intrarea în sălile de concurs, candidaţii se legitimeaza cu Buletin de Identitate/ Carte de Identitate / Pașaport în termen de valabilitate și vor avea asupra lor legitimația de concurs, printată de fiecare candidat la finalizarea procedurii de înscriere online.

· Plicurile cu subiectele de examen se vor deschide la ora 10.00; candidații care în momentul deschiderii subiectelor nu se află în sala de concurs, pierd dreptul de a mai susține examenul.

· Pe parcursul examenului candidaţii pot avea asupra lor o sticlă cu apă/suc şi dulciuri. Nu este permisă intrarea în sală cu telefoane mobile, calculatoare și instrumente de scris proprii.

· Universitatea pune la dispoziția candidaților carioca pentru completarea grilelor si pixuri pentru ciorne.

· Pentru proba scrisă de chimie organică candidații vor primi minicalculatoare.

· Candidaţii sunt rugați să urmărească informaţiile privind examenul de admitere afişate la avizierul universităţii şi publicate pe site-ul universității la secțiunea Admitere; aceste informații vor fi actualizate periodic.

· Vă rugăm să sesizați orice eventuale neconcordanţe/erori pe adresa rectorat@umftgm.ro până marti, 25 iulie 2017, orele 13:00.

Calendar admitere 2017

Examenul de admitere pentru toate programele de studiu din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mures va avea loc în data de 26 iulie 2017.

Informații admitere 2017

Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș organizează examen de admitere conform Regulamentului propriu, pentru programele de studii acreditate/autorizate de la Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară și Facultatea de Farmacie.

Modalitatea de înscriere, calendarul de concurs și locul în care se vor desfășura probele scrise sau practice ale concursului de admitere, pentru toate programele de studii, vor fi anunțate în timp util, pe site-ul universității.

Recomandăm consultarea periodică a secţiunii Admitere 2017 pentru fi la curent cu informaţiile oficiale.

Candidaţii la concursul de admitere din sesiunea iulie 2017 se pot înscrie la un singur program de studii.

 

A. La programele de studii: Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie 

Clasificarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a mediei, în care o pondere de 90% va avea nota obținută la testul grilă, iar 10% media de la bacalaureat.

I.  Proba de concurs la programele de studii MEDICINĂ şi MEDICINĂ DENTARĂ constă dintr-un test grilă, la una dintre următoarele discipline: Biologie sau Chimie organică, la alegere.

Notele obţinute la biologie sau chimie în cadrul aceluiaşi program de studiu, în funcţie de opţiunea candidatului, sunt echivalente în realizarea clasificării finale.

1. Pentru Biologie - bibliografia constă din manualul Anatomie şi Fiziologie umană pentru admitere la facultăţile de medicină - Barron’s – ediţia în limba română, Editura University Press 2014, respectiv Az ember anatómiája és élettana az orvosi szakokra való felvételi vizsgához – ediţia în limba maghiară, Editura University Press 2014, precum şi cele menţionate în  "Precizări legate de terminologia folosită în manualul de Anatomie și Fiziologie pentru admitere la facultățile de medicină", respectiv Pontosítások Az ember anatómiája és élettana az orvosi szakokra való felvételi vizsgához című tankönyvhöz.

Două capitole, Capitolul 7 (Sistemul osos) şi Capitolul 9 (Sistemul muscular) din această carte nu vor face parte din bibliografia de admitere.  

Testul grilă va consta din 100 de întrebări cu 4 variante de răspuns. Toate cele 100 de întrebări vor fi de tip „întrebări cu răspuns la alegere" și vor fi "la prima vedere", adică vor fi formulate de comisia de admitere înainte de concurs.

Întrebările pot avea 1 sau 2 răspunsuri corecte; nu se va preciza care dintre întrebări au 1 sau 2 răspunsuri corecte.

2. Pentru Chimie organică – tematica şi bibliografia sunt indicate în continuare.

Testul  grilă va consta din 100 de întrebări cu 5 variante de răspuns. Toate cele 100 de întrebări vor fi „la prima vedere", adică vor fi formulate de comisia de admitere înainte de concurs. Întrebările vor avea un singur răspuns corect.

Tematică: I. STRUCTURA COMPUŞILOR ORGANICI. Structura compuşilor organici şi nesaturarea echivalentă (elemente chimice organogene, legături covalente s şi p, simple şi multiple, omogene şi heterogene, tipuri de atomi de carbon, legătura ionică, legătura coordinativă, orientarea spaţială a legăturilor covalente, catene de atomi, legătura covalentă polară şi cea nepolară, polaritatea moleculelor, legături intermoleculare). Izomerie (de constituţie şi stereoizomerie – enantiomerie şi diastereoizomerie). Tipuri de reacţii ale compuşilor organici (substituţia, adiţia, eliminarea, transpoziţia). Caracter acido-bazic. Clasificarea compuşilor organici în funcţie de tipul grupei funcţionale. II. CLASE DE COMPUŞI ORGANICI. Hidrocarburi (saturate, nesaturate, aromatice). Compuşi halogenaţi. Alcooli, fenoli. Amine. Compuşi carbonilici. Compuşi carboxilici. Aminoacizi. Derivaţi funcţionali ai acizilor carboxilici. Săpunuri. Grăsimi. Zaharide. Proteine. III. APLICAŢII NUMERICE. Aplicaţiile numerice includ calcule de concentraţii, diluţii, conversii de unităţi de măsură, randamente, în contextul unor probleme de chimie organică.

Bibliografie: Chimie organică

1.       Veronica Avrigeanu şi col.: Chimie organică – teste de admitere în învățământul superior medico-farmaceutic,  Editura University Press, 2014.     

2.       Sanda Fătu, Cornelia Grecescu: Chimie clasa a XI-a, Editura ALL, București, toate edițiile începând cu 2001.

3.       Sanda Fătu, Veronica David, Cornelia Grecescu: Chimie clasa a-XII-a, Editura ALL, București, toate edițiile începând cu 2002.

4.       Luminița Vlădescu, Corneliu Tăbărășanu-Mihăilă, Luminița Irinel Doicin: Chimie clasa a X-a, Grup editorial Art, București, toate edițiile începând cu 2004.

5.       Luminița Vlădescu, Irinel Adriana Badea, Luminița Irinel Doicin:  Chimie clasa a XI-a, Grup editorial Art, București, toate edițiile începând cu 2004.Sorin Roșca, Mihaela Lina Chivu: Chimie clasa a XI-a, Editura Humanitas, 2006.

6.       Elena Alexandrescu, Viorica Zaharia, Mariana Nedelcu: Chimie clasa a XI-a, Editura LVS CREPUSCUL, Ploiești, toate edițiile începând cu 2006.

7.       Gabriela Noveanu, Viorica Tudor: Chimie clasa a XI-a, Editura Sigma, 2006.

8.       Paraschiva Arsene: Chimie clasa a XI-a, Editura didactică și pedagogică, 2006.

9.       Ionela Alan: Chimie clasa a XI-a, Editura Aramis, 2006.

10.   Mircea Iovu: Chimie organică, Editura Didactică și Pedagogică, București, Ediția a IV-a 1999 și Ediția a V-a 2005.

Pentru stabilirea răspunsurilor corecte se iau în considerare exclusiv manualele şi cărţile menționate în bibliografie.

II. Proba de concurs la programul de studiu FARMACIE constă dintr-un test grilă, din disciplina Chimie organică.

Testul grilă va consta din 100 de întrebări cu 5 variante de răspuns. Întrebările vor avea un singur răspuns corect și testul va fi constituit astfel:

- 50 de întrebări extrase din cartea cu întrebări de chimie organică, Veronica Avrigeanu şi col.: Chimie organică – teste de admitere în învățământul superior medico-farmaceutic,  Editura University Press, 2014, capitolele I, III, IV, V. Atenţie: ordinea celor 5 variante de răspunsuri poate fi modificată faţă de cea din carte.

- 50 de întrebări "la prima vedere", elaborate de comisia de admitere din tematica şi bibliografia indicată la proba de chimie organică la programele de studiu Medicină şi Medicină Dentară.

Pentru întrebările care provin din cartea de teste de admitere, sunt considerate răspunsuri corecte exclusiv cele care sunt menționate în aceasta. Pentru întrebările din categoria celor la prima vedere, pentru stabilirea răspunsurilor corecte se iau în considerare exclusiv manualele şi cărţile menționate în bibliografie.

Notă: Pentru candidaţii care susţin proba de admitere la Chimie organică la specializările medicină, medicină dentară și farmacie, se vor asigura minicalculatoare.

 

BProba de concurs la programele de studii Asistență medicală generală, Balneofiziokinetoterapie și recuperare, Nutriţie şi dietetică, Tehnică dentarăCosmetică medicală, Tehnologia produsului cosmetic  va consta dintr-un test grilă din biologie.

Bibliografia constă din 5 capitole cuprinse în : manualul Anatomie şi Fiziologie umană pentru admitere la facultăţile de medicină - Barron’s – ediţia în limba română, Editura University Press 2014, respectiv Az ember anatómiája és élettana az orvosi szakokra való felvételi vizsgához – ediţia în limba maghiară, Editura University Press 2014, precum şi cele menţionate în  "Precizări legate de terminologia folosită în manualul de Anatomie și Fiziologie pentru admitere la facultățile de medicină", respectiv Pontosítások Az ember anatómiája és élettana az orvosi szakokra való felvételi vizsgához című tankönyvhöz.

Cele 5 capitole din care se vor elabora întrebările sunt:

- Capitolul 15. Sistemul cardiovascular

- Capitolul 17. Sistemul respirator

- Capitolul 18. Sistemul digestiv

- Capitolul 20. Sistemul urinar 

- Capitolul 23. Sistemul reproducător feminin

Testul grilă va consta din 50 de „întrebări cu răspuns la alegere” constituit astfel:  

- 40 de întrebări vor fi alese din lista de întrebări existente la sfârșitul celor 5 capitole indicate,  (secțiunea „Întrebări cu răspuns la alegere"). Atenţie:  ordinea celor 4 variante de răspunsuri poate fi modificată faţă de cea din carte.

- 10 întrebări vor fi elaborate de comisia de admitere, "la prima vedere", din cele 5 capitole indicate.

Clasificarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a mediei, în care o pondere de 70% va avea nota obținută la testul grilă, iar 30% media de la bacalaureat.

Indiferent de programul de studii, candidaţii pot opta ca proba de concurs să fie susţinută în limba română sau maghiară, în funcţie de limba în care au susţinut bacalaureatul.

 

C. Pentru programul de studiu Educaţie fizică și sportivă se va aplica Metodologia de admitere 2017 specifică acestui program.

Metodologia de admitere 2017 – program de studiu Educaţie fizică și sportivă 

Precizări privind desfășurarea probelor practice de admitere, la programul de studiu Educație fizică și sportivă

Precizări privind admiterea fără concurs a sportivilor de performanță, la programul de studiu Educație fizică și sportivă