Înscrieri pentru al doilea program de studiu de licență

Rezultatul cererilor depuse pentru al doilea program de studiu de licenta, pentru anul universitar 2016-2017

Depunerea dosarelor pentru înscrierea la al doilea program de studiu de licență (a celor care au absolvit un program de studiu de licență) se face la registratura universității până luni, 12 septembrie 2016, orele 12:00.

SUPLIMENTARE CIFRA SCOLARIZARE 2016/2017

Candidați admiși pe locurile suplimentate

Ca urmare a adresei MENCȘ cu nr. 39726, 40454/24.08.2016 se aproba, la solicitarea conducerii UMF Tg.Mureș, suplimentarea cifrei de scolarizare pentru anul universitar 2016/2017 cu 20 locuri bugetate pentru studii universitare de licență, din care 10 locuri pentru programul Medicina în limba română și 10 locuri pentru programul Medicina în limba maghiară.

Afișarea listei candidaților admiși se va face după aprobarea acesteia, în ședința Consiliului de Administrație din data de 05.09.2016.

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE CARE SUSȚIN PROBA SCRISĂ ÎN DATA DE 25 IULIE 2016

· Proba scrisă începe la ora 10.00 şi dureaza:

   --- 3 (trei) ore pentru programele de studiu Medicina, Medicina militară, Medicina Dentara, Medicina Dentară militară, Farmacie si Farmacie militară.
   --- 1 (o) oră pentru programele de studiu Asistență medicală generală, Nutriție si Dietetică, Balneofiziokinetoterapie si recuperare, Tehnică dentară, Cosmetică medicală. Tehnologia produsului cosmetic.

· Candidații pot intra în sălile de concurs în care sunt repartizați începând cu ora 9.00.

· La intrarea în sălile de concurs, candidaţii se legitimeaza cu Buletin de Identitate/ Carte de Identitate / Pașaport în termen de valabilitate și vor avea asupra lor legitimația de concurs, printată de fiecare candidat la finalizarea procedurii de înscriere online.

· Plicurile cu subiectele de examen se vor deschide la ora 10.00; candidații care în momentul deschiderii subiectelor nu se află în sala de concurs, pierd dreptul de a mai susține examenul.

· Pe parcursul examenului candidaţii pot avea asupra lor o sticlă cu apă/suc şi dulciuri. Nu este permisă intrarea în sală cu telefoane mobile, calculatoare și instrumente de scris proprii.

· Universitatea pune la dispoziția candidaților carioca pentru completarea grilelor si pixuri pentru ciorne.

· Pentru proba scrisă de chimie organică candidații vor primi minicalculatoare.

· Candidaţii sunt rugați să urmărească informaţiile privind examenul de admitere afişate la avizierul universităţii şi publicate pe site-ul universității la secțiunea Admitere; aceste informații vor fi actualizate periodic.

· Vă rugăm să sesizați orice eventuale neconcordanţe/erori pe adresa rectorat@umftgm.ro până duminică, 24 iulie 2016, orele 13:00.

PRECIZARI – mod de corectare

Procedura de corectare a testelor grila de la proba scrisa a concursului de admitere va fi pe principiul „ totul sau nimic”, la toate probele de concurs si toate programele de studii.

CALENDAR ADMITERE 2016

Examenul de admitere pentru toate programele de studiu din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mures va avea loc în data de 25 iulie 2016.

INFORMAȚII ADMITERE 2016

Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș organizează examen de admitere conform Regulamentului propriu, pentru programele de studii acreditate/autorizate de la Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară și Facultatea de Farmacie.

Modalitatea de înscriere, calendarul de concurs și locul în care se vor desfășura probele scrise sau practice ale concursului de admitere, pentru toate programele de studii, vor fi anunțate în timp util, pe site-ul universității.

Recomandăm consultarea periodică a secţiunii Admitere 2016 pentru fi la curent cu informaţiile oficiale.

Candidaţii la concursul de admitere din sesiunea iulie 2016 se pot înscrie la un singur program de studii.

A. La programele de studii: Medicină, Medicină dentară şi Farmacie 

Clasificarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a mediei, în care o pondere de 90% va avea nota obținută la testul grilă, iar 10% media de la bacalaureat.

I.  Proba de concurs la programele de studii MEDICINĂ şi MEDICINĂ DENTARĂ constă dintr-un test grilă, la una dintre următoarele discipline: Biologie sau Chimie organică, la alegere.

1. Pentru Biologie - bibliografia constă din manualul Anatomie şi Fiziologie umană pentru admitere la facultăţile de medicină - Barron’s – ediţia în limba română, Editura University Press 2014, respectiv Az ember anatómiája és élettana az orvosi szakokra való felvételi vizsgához – ediţia în limba maghiară, Editura University Press 2014, precum şi cele menţionate în  "Precizări legate de terminologia folosită în manualul de Anatomie și Fiziologie pentru admitere la facultățile de medicină", respectiv Pontosítások Az ember anatómiája és élettana az orvosi szakokra való felvételi vizsgához című tankönyvhöz.

Două capitole, Capitolul 7 (Sistemul osos) şi Capitolul 9 (Sistemul muscular) din această carte nu vor face parte din bibliografia de admitere.  

Testul grilă va consta din 100 de întrebări cu 4 răspunsuri la alegere, astfel:

- 25 de întrebări vor fi alese din lista de întrebări existente la sfârșitul fiecărui capitol al cărţii,  (secțiunea „Întrebări cu răspuns la alegere", cu excepția celor din capitolele 7 şi 9). Atenţie:  ordinea celor 4 variante de răspunsuri poate fi modificată faţă de cea din carte.

- 75 de întrebări vor fi întrebări la prima vedere, (de tip „Întrebări cu răspuns la alegere"), formulate de comisia de admitere din tot manualul, cu excepția capitolelor 7 şi 9. Întrebările vor avea 4 variante de răspunsuri.

Întrebările pot avea 1 sau 2 răspunsuri corecte, fără a se preciza care dintre întrebări au 1 sau 2 răspunsuri corecte.

Pentru întrebările care provin din manual, sunt considerate răspunsuri corecte numai cele care sunt date de manual ca răspunsuri corecte.

2. Pentru Chimie organică - bibliografia constă din cartea cu întrebări cu titlul Chimie organică – teste de admitere în învățământul superior medico-farmaceutic,  Editura University Press, 2014, Capitolele I, III, IV şi V, precum și manualele şi cărţile din bibliografia indicată în continuare.

Testul  grilă va consta din 100 de întrebări și va fi constituit astfel:

- 50 de întrebări extrase din cartea cu întrebări de chimie organică, menţionată anterior, elaborată la nivel de universitate şi vândută prin Librăria UMF. Atenţie:  ordinea celor 5 variante de răspunsuri poate fi modificată faţă de cea din carte.

- 50 de întrebări "la prima vedere", elaborate de comisia de admitere din bibliografia indicată în continuare.

Bibliografie: Chimie organică

1.       Sorin Roșca, Mihaela Lina Chivu : Chimie clasa a XI-a, Editura Humanitas, 2006.

2.       Paraschiva Arsene : Chimie clasa a XI-a, Editura didactică și pedagogică, 2006.

3.       Gabriela Noveanu, Viorica Tudor : Chimie clasa aXI-a, Editura Sigma,2006.

4.       Ionela Alan : Chimie clasa a XI-a, Editura Aramis, 2006.

5.       Sanda Fătu, Cornelia Grecescu : Chimie clasa a XI-a, Editura ALL EDUCAȚIONAL, București, toate edițiile începând cu 2001.

6.       Sanda Fătu, Veronica David, Cornelia Grecescu : Chimie clasa a-XII-a, Editura BIC ALL, București, toate edițiile începând cu 2002.

7.       Luminița Vlădescu, Corneliu Tăbărășanu-Mihăilă, Luminița Irinel Doicin : Chimie clasa a X-a, Grup editorial Art, București, toate edițiile începând cu 2004.

8.       Luminița Vlădescu, Irinel Adriana Badea, Luminița Irinel Doicin :  Chimie clasa a XI-a, Grup editorial Art, București, toate edițiile începând cu 2004.

9.       Elena Alexandrescu, Viorica Zaharia, Mariana Nedelcu : Chimie clasa a XI-a, Editura LVS CREPUSCUL, Ploiești, toate edițiile începând cu 2006.

10.   Mircea Iovu : Chimie organică, Editura didactică și pedagogică, București, Ediția a IV-a 1999 și Ediția a V-a 2005.

 

Pentru întrebările care provin din cartea cu întrebări, sunt considerate răspunsuri corecte exclusiv cele care sunt menționate în aceasta. Pentru întrebările din categoria celor la prima vedere, pentru stabilirea răspunsurilor corecte se iau în considerare exclusiv manualele şi cărţile menționate în bibliografie.

Notă: Pentru candidaţii care susţin probe de Chimie organică la specializările medicină, medicină dentară și farmacie, se vor asigura minicalculatoare.

Notele obţinute în cadrul aceluiaşi program de studiu la biologie sau chimie, în funcţie de opţiunea candidatului, sunt echivalente în realizarea clasificării finale.

II. Proba de concurs la programul de studiu FARMACIE constă dintr-un test grilă, din disciplina Chimie organică.

Test grilă va consta din 100 de întrebări și va fi constituit astfel:

- 50 de întrebări extrase din cartea cu întrebări de chimie organică, menţionată anterior, elaborată la nivel de universitate şi vândută prin Librăria UMF. Atenţie:  ordinea celor 5 variante de răspunsuri poate fi modificată faţă de cea din carte.

- 50 de întrebări "la prima vedere", elaborate de comisia de admitere din bibliografia indicată la proba de chimie organică la programele de studiu Medicină şi Medicină Dentară.

B. Proba de concurs la programele de studii Asistență medicală generală, Balneofiziokinetoterapie și recuperare, Nutriţie şi dietetică, Tehnică dentară, Cosmetică medicală. Tehnologia produsului cosmetic  va consta dintr-un test grilă din biologie.

Bibliografia constă din 5 capitole cuprinse în : manualul Anatomie şi Fiziologie umană pentru admitere la facultăţile de medicină - Barron’s – ediţia în limba română, Editura University Press 2014, respectiv Az ember anatómiája és élettana az orvosi szakokra való felvételi vizsgához – ediţia în limba maghiară, Editura University Press 2014, precum şi cele menţionate în  "Precizări legate de terminologia folosită în manualul de Anatomie și Fiziologie pentru admitere la facultățile de medicină", respectiv Pontosítások Az ember anatómiája és élettana az orvosi szakokra való felvételi vizsgához című tankönyvhöz.

Cele 5 capitole din care se vor elabora întrebările sunt:

- Capitolul 15. Sistemul cardiovascular

- Capitolul 17. Sistemul respirator

- Capitolul 18. Sistemul digestiv

- Capitolul 20. Sistemul urinar 

- Capitolul 23. Sistemul reproducător feminin

Testul grilă va consta din 50 de „întrebări cu răspuns la alegere” constituit astfel:  

- 40 de întrebări vor fi alese din lista de întrebări existente la sfârșitul celor 5 capitole indicate,  (secțiunea „Întrebări cu răspuns la alegere"). Atenţie:  ordinea celor 4 variante de răspunsuri poate fi modificată faţă de cea din carte.

- 10 întrebări vor fi elaborate de comisia de admitere, "la prima vedere", din cele 5 capitole indicate.

Clasificarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a mediei, în care o pondere de 70% va avea nota obținută la testul grilă, iar 30% media de la bacalaureat.

Indiferent de programul de studii, candidaţii pot opta ca proba de concurs să fie susţinută în limba română sau maghiară, în funcţie de limba în care au susţinut bacalaureatul.

C. Pentru programul de studiu Educaţie fizică și sportivă se va aplica Metodologia de admitere 2016 specifică acestui program.

Metodologia de admitere 2016 – program de studiu Educaţie fizică și sportivă

 

Scutirea de plata taxei de admitere se va aplica:

- copiilor personalului didactic (în activitate)

- copiilor personalului nedidactic din universitate

- candidaţilor orfani de ambii părinţi şi a celor proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial.

În atenţia candidaţilor la concursul de admitere care susţin proba scrisă în data de 22 iulie 2015

· Proba scrisă începe la ora 10.00 şi dureaza:

   --- 3 (trei) ore pentru programele de studiu Medicina, Medicina militară, Medicina Dentara si Farmacie
   --- 1 (o) oră pentru programele de studiu Asistență medicală generală, Nutriție si Dietetică, Balneofiziokinetoterapie si recuperare, Tehnică dentară, Cosmetică medicală. Tehnologia produsului cosmetic.

· Candidații pot intra în sălile de concurs în care sunt repartizați începând cu ora 9.00.

· La intrarea în sălile de concurs, candidaţii se legitimeaza cu Buletin de Identitate/ Carte de Identitate / Pașaport în termen de valabilitate și vor avea asupra lor legitimația de concurs, printată de fiecare candidat la finalizarea procedurii de înscriere online.

· Plicurile cu subiectele de examen se vor deschide la ora 10.00; candidații care în momentul deschiderii subiectelor nu se află în sala de concurs, pierd dreptul de a mai susține examenul.

· Pe parcursul examenului candidaţii pot avea asupra lor o sticlă cu apă/suc şi dulciuri. Nu este permisă intrarea în sală cu telefoane mobile, calculatoare și instrumente de scris proprii.

· Universitatea pune la dispoziția candidaților carioca pentru completarea grilelor si pixuri pentru ciorne.

· Pentru proba scrisă de chimie organică candidații vor primi minicalculatoare.

· Candidaţii sunt rugați să urmărească informaţiile privind examenul de admitere afişate la avizierul universităţii şi publicate pe site-ul universității la secțiunea Admitere; aceste informații vor fi actualizate periodic.

· Informații detaliate referitoare la regumamentul admiterii pot fi găsite pe site-ul universității: Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere în ciclul de licență

· Vă rugăm să sesizați orice eventuale neconcordanţe/erori la Registratura universităţii, etajul I, până marţi 21.07.2015, ora 13.00.

Înscrieri pentru al doilea program de studiu de licență

Rezultatul cererilor depuse pentru al doilea program de studiu de licenta, pentru anul universitar 2015-2016

Depunerea dosarelor pentru înscrierea la al doilea program de studiu de licență (a celor care au absolvit un program de studiu de licență) se face la registratura universității până marți, 8 septembrie 2015.

Anunț important

Doar pentru candidații care au cont și dosar creat pe platforma de înscriere la Admitere Sesiunea 2015 se redeschide sesiunea de înscriere on-line până la 15:30.

PRECIZARI – mod de corectare

Procedura de corectare a testelor grila de la proba scrisa a concursului de admitere va fi pe principiul „ totul sau nimic”, la toate probele de concurs si toate programele de studii.

PRECIZARI - PROBA DE CONCURS CHIMIE ORGANICA

Precizări privind proba de concurs la disciplina de chimie organică pentru programele de studii: medicină, medicină dentară şi farmacie: Testul grila va conţine întrebări de tipul I, III, IV şi V din cartea de teste de chimie organică „Chimie organică – teste de admitere în învățământul superior medico-farmaceutic”, respectându-se proporţia de 50% întrebări la prima vedere.

CALENDAR ADMITERE 2015

Examenul de admitere pentru toate programele de studiu din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mures va avea loc în data de 22 iulie 2015.