LOCURI CU TAXA LA PROGRAMELE DE STUDIU MEDICINA si MEDICINA DENTARA - SEPTEMBRIE 2014

Universitatea pune la dispozitia candidatilor posibilitatea de a se inscrie la programele de studii MEDICINA si MEDICINA DENTARA, in sesiunea de admitere septembrie 2014, in urmatoarele conditii:
●    Studentii admisi la aceste programe vor studia la LR sau LM ca program de baza, pentru care vor prezenta competenta lingvistica  dar vor avea posibilitatea de a opta pentru a studia unele discipline in limba engleza.
●    Taxa de scolarizare va fi de 5.000 Euro/an pe toata perioada scolarizarii.
●    Numarul de locuri scoase la concurs pentru fiecare program este urmatorul:
       o    Medicină - limba română: 25 locuri
       o    Medicină - limba maghiară: 25 locuri
       o    Medicină dentară – limba romana: 5 locuri
       o    Medicina dentara – limba maghiara: 5 locuri
●    Metodologia de admitere va avea la baza manualul de Biologie Barron’s (editiile in limba romana si in limba maghiara). Examenul de admitere va consta dintr-un test grila alcatuit din 100 de intrebari (intrebarile cu raspuns multiplu si intrebarile de tip Adevarat/Fals de la sfarsitul fiecarui capitol al cartii). Nu vor exista intrebari la prima vedere. Nota finala va fi formata din nota obtinuta la test (90% din media finala) + media de bacalaureat/echivalent (10% din media finala).

Perioada de inscriere va fi 10-12 septembrie 2014 iar data examenului va fi 17 septembrie 2014. Inscrierea se va realiza la sediul Universitatii.

●    Pentru candidatii care nu au cetatenie romana, dosarul de inscriere si taxele de inscriere vor fi cele specifice admiterii la lb engleza; dosarele se depun la universitate până în 11.08.2014, ora 10:00.
●    Cererea de inscriere va fi completata cu o anexa specifica in care se vor preciza optiunile de studiu.
●    Studentii admisi vor ramane la aceasta forma de scolarizare pana la incheierea studiilor. Trecerea la programele de studii in limba romana sau in limba maghiara, la buget sau cu taxa anuala de 8.000 lei se va putea face doar sustinand un nou examen de admitere si obtinand media minima a ultimului clasat la buget (pentru cei care  solicita transfer la locuri bugetate – exclusiv in anul I) sau la taxa ( pentru cei care solicita transfer la locuri cu taxa de 8.000 lei – in anul corespunzator). In asemenea conditii, creditele obtinute vor fi recunoscute in conditiile precizate de Regulamentul de aplicare a sistemului european de acumulare și transfer de credite de studii (ECTS) iar studentii vor intra in procesul de reclasificare anuala buget/taxa incepand cu anul universitar urmator celui in care a avut loc transferul.
●    Studentilor admisi la aceasta forma de scolarizare nu li se va acorda ulterior transfer in alte centre universitare.
●    Studentii admisi la aceasta forma de scolarizare nu vor fi inclusi in procedura de clasificare anuala specifica studentilor la buget/cu taxa, deci nu vor putea deveni, de-a lungul anilor de studii, studenti la buget și nici bursieri decat in conditiile precizate mai sus: concurs de admitere – an intermediar cu taxa in lei – reclasificare in anul urmator.

Comunicat Comisia de admitere

Răspunsurile corecte la întrebările selecționate dintre cele aflate la sfârșitul fiecarui capitol, după care se va realiza corectarea grilelor de concurs sunt cele menționate în bibliografia de examen, la capitolul respectiv, pentru fiecare întrebare enunțată. Orice interpretare a răspunsurilor realizată de către candidați, în afara răspunsurilor oficiale la aceste intrebări reprezintă doar opinii personale și nu vor fi luate în considerație.

IMPORTANT - ANUNȚ TAXE PLĂTITE PRIN MANDAT POȘTAL

Taxele achitate prin mandat poștal nu sunt valide (cele achitate până astăzi, 15 iulie 2014,  orele 13.00 se accepta).

Pentru a fi validate din punct de vedere financiar, taxele trebuie achitate astfel:

1.      online, prin intermediul portalului de înscriere;

2.      direct, la Caseria universității în intervalul 14 - 18 iulie 2014, între orele 8,00 - 14,00;

3.      prin virament bancar în contul:

                                Universitatea de Medicină și Farmacie (U.M.F.) Tg.Mureș   
                                Str.Gh.Marinescu Nr.38, 
                                Județul Mureș, Cod poștal 540139
                                CF 4322742     
                                CONT IBAN : RO32TREZ47620F330500XXXX
                                TREZORERIA TG. MURES

IMPORTANT

Conform ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 3838/11.07.2014 candidații care au promovat examenul național de bacalaureat în anul 2014 prezintă la înscriere adeverința care atestă promovarea acestui examen avizată de către inspectoratul școlar județean/al municipiului București. (Anexa ordin)

Calendar Admitere 2014

Admiterea 2014 la programele de studii de la Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mures va avea loc în perioada 23 – 25 iulie 2014, astfel:

23 iulie 2014, programele de studii Medicină, Medicină Dentară, Farmacie

24 -25 iulie 2014, programul de studiu Educație Fizică și Sportivă

25 iulie 2014,  programele  de  studiu  Asistență  medicală  generală,  Balneofiziokinetoterapie  și recuperare, Nutriție și dietetică, Tehnică dentară.

Metodologia de Admitere 2014

Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș organizează examen de admitere conform propriului Regulament pentru programele de studii acreditate/autorizate din cadrul Facultăților de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie.

Modalitatea de înscrierecalendarul de concurs și locul în care se vor desfășura probele scrise sau practice ale concursului de admitere, pentru toate programele de studii, vor fi anunțate pe site-ul universității Recomandăm consultarea periodică a secțiunii Admitere 2014 de pe site-ul universității  pentru fi la curent cu informațiile oficiale.

Candidații la concursul de admitere din sesiunea iulie 2014, indiferent de programul de studiu la care doresc să se înscrie, pot face opțiuni pentru maxim două programe de studii, cu întocmirea unui singur dosar și achitarea taxei de înscriere pentru fiecare program de studiu la care s-au înscris.

Clasificarea candidaților și ocuparea locurilor se va face în baza primei opțiuni. Opțiunea a doua va fi luată în calcul doar după finalizarea ocupării locurilor în funcție de prima opțiune. Nota obținută la proba scrisă de la specializările de 5-6 ani nu este luată în considerare pentru o eventuală a două opțiune de la specializările de 3-4 ani. Pentru admiterea la aceste specializări se va susține o nouă probă scrisă.

Candidații care se vor înscrie la programul de studiu Medicină (militară), pot opta, cu același dosar și cu achitarea unei singure taxe de înscriere, pentru un al doilea program de studiu.

A. La programele de studii: Medicină, Medicină dentară si Farmacie 

Clasificarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a mediei, în care o pondere de 90% va avea nota obținută la proba scrisă, iar 10% media de la bacalaureat.

1. Proba scrisă la programele de studii MEDICINĂ și MEDICINĂ DENTARĂ constă dintr-un test grilă, la una din următoarele discipline: Biologie, Chimie organică sau Fizică, la alegere.

La Biologie:

Testul grilă va consta din 100 întrebări alese sau formulate din noul manual indicat ca bibliografie, astfel: - 90 de întrebări vor fi alese din lista de întrebări existente la sfârșitul fiecărui capitol al cărții, dar numai cele de la secțiunile "Întrebări cu răspuns la alegere" și “Adevărat/fals”. Atenție: ordinea celor 4 răspunsuri poate fi modificată față de cea din carte.

- 10 întrebări la prima vedere, de tip "Întrebări cu răspuns la alegere" , formulate de către comisie din materia următoarelor 10 capitole:

   Capitolul 4. Țesuturile

   Capitolul 6. Oasele și articulațiile

   Capitolul 8. Țesutul muscular

   Capitolul 10. Țesutul nervos

   Capitolul 13. Sistemul endocrin

   Capitolul 14. Sângele

   Capitolul 15. Sistemul cardiovascular

   Capitolul 18. Sistemul digestiv

   Capitolul 20. Sistemul urinar

   Capitolul 23. Sistemul reproducător feminin

Întrebările din caietul de concurs vor fi alese din întregul manual, dar ele nu vor reflecta, în mod obligatoriu toate capitolele din bibliografie în aceeași proporție, ponderea acestora putând fi diferită în funcție de procesul de randomizare a întrebărilor și de decizia comisiei de concurs. Toate întrebările vor fi cu un sigur răspuns corect iar punctarea răspunsurilor se va face după sistemul tot sau nimic (1-0).

Cele două tipuri de întrebări ("Întrebări cu răspuns la alegere" și “Adevărat/fals”) vor fi grupate separat pe caietul de concurs dar nu vor exista precizări suplimentare privind identificarea întrebărilor la prima vedere. Ponderea celor două tipuri de întrebări este de 70 întrebări cu răspuns la alegere (60  din manual + 10 la prima vedere) și 30 întrebări de tip adevărat sau fals (din manual).

Bibliografie: 

Anatomie și Fiziologie umană pentru admitere la facultățile de medicină - Barron’s – ediția în limba română, Editura University Press, 2014

Az ember anatómiája és élettana az orvosi szakokra való felvételi vizsgához – ediția în limba maghiară, Editura University Press, 2014. 

Manualul se poate procura direct de la librăria universității sau prin Librăria online, începând cu luna februarie 2014. Cărțile din librărie se livrează cu plata ramburs, iar în foarte scurt timp va fi posibilă și plata online.

La Chimie organică și Fizică

Se menține metodologia de admitere din anul 2013, constând dintr-un test grilă constituit astfel:

- 75% de întrebări extrase din caietele cu întrebări elaborate de universitate și vândute prin Biblioteca UMF. Atenție:  ordinea celor 5 răspunsuri poate fi modificată față de cea din caiet (excepție fac întrebările de tip II și IV la disciplina Chimie Organică la care nu se va modifica ordinea răspunsurilor).

- 25% de întrebări "la prima vedere", din bibliografia indicată mai jos. Aceste întrebări vor fi marcate cu un asterisc.

Pentru Chimie organică testul grilă va consta din 100 de întrebări.

Testul grilă la Fizică, având în vedere specificul materiei, respectiv numărul mai mare de probleme, va fi conceput cu 57 de întrebări, păstrându-se însă proporția de 25% de întrebări la prima vedere.

Bibliografie: Chimie organică

Bibliografie: Fizică

Pentru întrebările din categoria celor care provin din caietele de întrebări (75%), sunt considerate răspunsuri corecte cele care sunt menționate exclusiv în caietele de întrebări. Pentru întrebările din categoria celor la prima vedere (25%), pentru stabilirea răspunsurilor corecte se iau în considerare exclusiv manualele menționate în bibliografie.

Notele obținute în cadrul aceluiași program de studiu la biologie, chimie sau fizică, în funcție de opțiunea candidatului, sunt echivalente în realizarea clasificării finale.

 

2. Proba de concurs la programul de studiu FARMACIE constă dintr-un test grilă, din disciplina Chimie organică, format din 100 de întrebări, astfel:

- 75 de întrebări se extrag din caietele cu întrebări elaborate de universitate  și vândute prin Biblioteca UMF. Atenție:  la întrebările de tip I și III ordinea celor 5 răspunsuri poate fi modificată față de cea din caiet.

- 25 de întrebări "la prima vedere" din bibliografia indicată mai jos. Aceste întrebări vor fi marcate cu un asterisc.

Bibliografie: Chimie organică

Notă: Pentru candidații care susțin probe de Chimie organică sau Fizică, la specializările medicină, medicină dentară și farmacie, se vor asigura minicalculatoare.

 

B. Pentru programele de studii Asistență medicală generală, Balneofiziokinetoterapie și recuperare, Nutriție si dietetică, Tehnică dentară, Cosmetică medicală, tehnologia produsului cosmetic, concursul de admitere din sesiunea iulie 2014 constă dintr-o probă scrisă (test grilă), a cărui pondere este de 50% din media finală de admitere, restul de iar 50% fiind constituită din media de bacalaureat.

- Probă scrisă va consta dintr-un test grilă cu 25 de întrebări care vor fi extrase din caietul cu 113 întrebări publicat ca bibliografie. Această probă este obligatorie și pentru cei care au susținut proba scrisă la specializările de 5-6 ani, nu au fost admiși și doresc să se înscrie la unul dintre programele de studiu de 3-4 ani.

Bibliografie: 

Caiet cu întrebări biologie – limba română (Asistență medicală generală, Balneofiziokinetoterapie și recuperare, Nutriție și Dietetică, Tehnică Dentară)

Caiet cu întrebări biologie – limba maghiară (numai pentru Asistență medicală generală)

Caiet cu întrebări chimie organică  (Cosmetică medicală, tehnologia produsului cosmetic)

 

C. Pentru programul de studiu Educație fizică și sportivă se va aplica Metodologia de admitere 2014 specifică acestui program.

Metodologia de admitere 2014 – program de studiu Educație fizică și sportivă

Precizări privind desfășurarea probelor practice de admitere la programul Educație fizică și sportivă

Media generală de admitere se calculează astfel:

- 90% media probei de aptitudini sportive generale

- 10% media examenului de bacalaureat

 

Scutirea de plata taxei de admitere se va aplica:

- copiilor personalului didactic (ân activitate)

- copiilor personalului nedidactic din universitate

- candidaților orfani de ambii părinți și a celor proveniți de la casele de copii sau din plasament familial.

 

Pot fi admiși la studii pe locuri bugetate, fără examen de admitere, în anul I, an universitar 2014/2015, absolvenții de liceu care au obținut în perioada studiilor liceale premiile I, II, III, la olimpiade internaționale sau naționale organizate de MECTS/MEN, la următoarele discipline:  biologie, chimie, fizică, matematică și informatică.

 

Prevederile de mai sus nu se aplică programelor de studii în limba engleză (medicină, medicină dentară) la care admiterea se realizează în luna septembrie după o metodologie specifică.

 

Numărul de locuri și taxele de școlarizare pentru fiecare program de studiu pot fi consultate aici.

 

 

 

RECTOR

Prof.dr. Leonard Azamfirei